Nyheter

Kostnaderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning ökade en aning år 2020 i jämförelse med föregående år

Aktuellt Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Coronaviruset Statsandelar
Det skedde inga större förändringar i kostnaderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning år 2020 i förhållande till året innan. Coronapandemin medförde inte att kostnaderna steg, utan den lindriga ökning som skedde kan förklaras med att den allmänna kostnadsnivån har ökat. En betydande del av kostnaderna är direkta kostnader för att ordna undervisningen, såsom löner, och på dem inverkar till exempel inte distansundervisning.
Eleven tar mat i matsalen

Utbildningsstyrelsen har publicerat kostnadsrapporterna från 2020 för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt för morgon- och eftermiddagsverksamheten.

De totala kostnaderna för den nioåriga grundläggande utbildningen uppgick år 2020 till ungefär 5,2 miljarder euro. Summan hade ökat med 24 miljoner euro sedan föregående år. Beloppet stiger till ungefär 5,5 miljarder euro om man också tar i beaktande kostnaderna för den förlängda läroplikten för elever med särskilt stöd och kostnaderna för påbyggnadsundervisning, det vill säga årskurs 10, förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen och grundläggande utbildning för vuxna samt kommunal sjukhusundervisning.

De sammanlagda kostnaderna för förskoleundervisning uppgick till 362 miljoner euro. Kostnaderna stiger till ungefär 384 miljoner euro då man räknar med sjukhusundervisning och förlängd läroplikt för barn i förskoleåldern.

De sammanlagda kostnaderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen bildas av olika kostnader för verksamheten, till exempel för anordnandet av undervisningen, för inkvartering och transport för eleverna, för skolmåltider, förvaltning och underhåll av fastigheter.

År 2020 var ungefär hälften av kostnaderna för den grundläggande utbildningen (cirka 51 procent) kostnader för att anordna undervisningen. I den här andelen ingår till exempel undervisningspersonalens löner, stödundervisning och handledning, klubbverksamhet och övervakning av hemuppgifter. Andelen låg på ungefär samma nivå som året innan – det hade skett en ökning på knappt en procent. Lönekostnaderna hade ökat med dryga 38 miljoner euro, vilket är i relation till de avtalsenliga förhöjningarna inom undervisningsväsendet. 

Den näststörsta utgiftsposten utgjordes av kostnader för underhåll av fastigheter (cirka 22 procent). De administrativa kostnadernas andel utgjorde ungefär 6 procent, skolmåltiderna 5 procent och andelen för inkvartering och transport för eleverna var 3 procent. Elevvården utgjorde dryga 4 procent av kostnaderna. Siffran inbegriper inte kurator- och psykologverksamhet eller skolhälsovård, som finansieras med anslag för social- och hälsovården.

Kostnaderna per elev i den grundläggande utbildningen varierar mellan 8 932 och 31 330 euro beroende på anordnaren  

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning ordnas i skolor som upprätthålls av kommuner, staten, universitet, privata aktörer och samkommuner.

I förhållande till antalet elever kostade den nioåriga grundläggande utbildningen i genomsnitt 9 597 euro per elev år 2020. Kostnaderna för förskoleundervisningen uppgick till 6 341 euro per barn. Om man räknar med kostnaderna för förlängd läroplikt, påbyggnadsundervisning, förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen, grundläggande utbildning för vuxna och kommunal sjukhusundervisning, stiger beloppet till 9 872 euro per elev. Kostnaderna per barn inom förskoleundervisning stiger på motsvarande sätt till 6 524 euro då man inbegriper kostnaderna för barn som omfattas av förlängd läroplikt och sjukhusundervisning.

Kostnaderna för att anordna den nioåriga grundläggande utbildningen var lägst för privata utbildningsanordnare, vars kostnader i genomsnitt låg på 8 932 euro per elev. I skolor som drivs av kommunala utbildningsanordnare var de elevspecifika kostnaderna 9 568 euro.

Dyrast var det att anordna grundläggande utbildning i skolor som drivs av samkommuner. Klart dyrare än för övriga var det också att ordna undervisningen i statliga skolor. Det här beror på det låga elevantalet och de särskilda utbildningsuppgifterna, som höjer de elevspecifika kostnaderna till en nivå som inte längre kan jämföras med de genomsnittliga kostnaderna för de övriga utbildningsanordnarna. I skolor som drivs av en samkommun ordnar man till exempel i regel grundläggande utbildning för elever som har fått beslut om förlängd läroplikt. 

Inom förskoleundervisningen klarade sig de kommunala utbildningsanordnarna med de lägsta kostnaderna, som i genomsnitt var 6 315 euro per barn. Kostnaderna för privata utbildningsanordnare uppgick till 7 331 euro. 

Dyrast var det att ordna förskoleundervisning i universitetens övningsskolor, där kostnaderna uppgick till 18 563 euro per barn. Orsaken till det här är också det väldigt låga elevantalet inom förskoleundervisningen som övningsskolorna ordnar. I samkommunernas skolor deltar endast sådana elever i förskoleundervisning som omfattas av förlängd läroplikt, och därmed finns det inget elevspecifikt pris att jämföra med.

Elevantalen som kostnadsrapporterna grundar sig på är medeltal från september månads statistikföringsdagar under rapporteringsåret och det föregående året. Kostnaderna i rapporterna för 2020 har med andra ord delats med medelvärdet av elevantalen som anmälts på statistikföringsdagarna 20.9.2020 och 20.9.2019. 

Kostnaderna för skolmåltiderna minskade

I den grundläggande utbildningen minskade kostnaderna för skolmåltider och elevtransport trots att den allmänna kostnadsnivån steg. Det här kan åtminstone delvis vara en följd av förändringar som coronaviruset har orsakat för verksamheten.

År 2020 användes ungefär 269 miljoner euro på skolmåltider, vilket är 19,2 miljoner euro mindre än året innan. Det här kan bero på ändringar som gjorts i måltidsarrangemangen på grund av coronaviruset.

År 2020 kostade en skolmåltid i genomsnitt 2,61 euro per dag per elev, om man utgår från att varje elev får 190 måltider på ett år. Motsvarande belopp per elev år 2019 var 2,82 euro. 

De sammanlagda kostnaderna för måltider i den grundläggande utbildningen bildas bland annat av måltidspersonalens löner, råvaror, inventarier, maskiner, transport och andra kostnader som uppkommer för att ordna måltiderna.

Förmånligast var det att ordna skolmåltiderna i universitetens övningsskolor, där kostnaderna per elev i genomsnitt låg på 1,98 euro per dag. Skolmåltiderna för kommunala utbildningsanordnare kostade 2,62 euro per elev och för privata anordnare 2,54 euro per elev. Dyrast var det att ordna skolmåltiderna i statens skolor, där priset på en måltid uppgick till 5,51 euro per elev. Det här beror på det låga elevantalet. 

Undervisningssektorns finansiering i ett nötskal  

  • Staten och kommunerna ansvarar tillsammans för finansieringen av undervisningssektorn. Staten deltar i finansieringen genom statsandelssystemet.
  • Majoriteten av statsandelsfinansieringen för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är statsandelar för basservice som finansministeriet förvaltar, och vars omfattning bestäms utifrån grundpriser och invånarantal. 
  • Inom ramen för undervisnings- och kultursektorns statsandelssystem beviljas också tilläggsfinansiering för sådan verksamhet som inte anses ingå i statsandelarna för förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens basservice. 
  • Undervisnings- och kulturministeriet har i egenskap av statsbidragsmyndighet hand om att förvalta undervisnings- och kulturverksamhetens statsandelar. 
  • Utbildningsstyrelsen svarar bland annat för informationstjänster och kundrådgivning i anslutning till statsandelssystemet.
  • Kostnadsrapporterna som publiceras av Utbildningsstyrelsen grundar sig på uppgifter som Utbildningsstyrelsen och Statistikcentralen årligen samlar in. Sedan år 2021 fås kostnadsuppgifterna från Statskontoret och uppgifterna om elevantal från informationsresursen Koski.

Ytterligare information:

Specialsakkunnig Leena Matilainen, tfn 029 533 1691, leena.matilainen [at] oph.fi