Nyheter

Ny sakkunskap och mod för språkundervisningen

Erfarenheter Grundläggande utbildning Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering
I Limingo ville man utveckla undervisningen så att den bättre än tidigare skulle motsvara den nationella läroplanen och kommunens internationella strategi. En grupp lärare hämtade nya lärdomar från kurser runtom i Europa i ett Erasmus+-projekt och blev mer självsäkra i sin undervisning.
Viisi opettajaa istumassa sohvalla kurssitodistukset käsissään.

Hur ska man undervisa elever på ett främmande språk om man inte är språklärare till utbildningen eller om de egna språkkunskaperna är lite rostiga?

Denna utmaning stötte man på i Limingo för några år sedan. Inom ramen för kommunens internationella strategi hade det i Limingos låg- och högstadieskolor inletts en tvåspråkig språkberikad undervisning där en del av lektionerna i ett läroämne undervisas på ett främmande språk, i detta fall på engelska. Språkberikad undervisning erbjöds också för små barn från och med förskoleåldern. Språkundervisning var ändå en ny sak för många lärare. 

– Många hade inte tidigare undervisat i engelska och var i behov av tilläggsutbildning, berättar Hanna-Mari Sipola, engelskalärare vid Liminganlahden koulu.

Kommunen har arbetat långsiktigt för att förbättra språkundervisningen: man undervisade bland annat andra klassens elever i engelska som A1-språk redan innan det blev obligatoriskt på riksnivå. Många lärare efterlyste dock nya verktyg också för att stöda undervisningen i främmande språk.

Ett treårigt Erasmus+-projekt erbjöd en lösning: personalen fick fortbildning både i språkberikad undervisning och i undervisning av främmande språk. Sipola var koordinator för projektet.

Goda praktiska tips för den egna undervisningen

Under projektet hämtade nästan 30 deltagare – 14 klasslärare, tio ämneslärare, tre speciallärare samt rektorn och biträdande rektorn – nya lärdomar från Erasmus-kurser runtom i Europa. Kurser hölls bland annat på Island, Malta och Irland. 

Många studerade CLIL-pedagogik på kurserna. CLIL är en för kortning av orden Content and Language Integrated Learning: i den här språkundervisningsmetoden studeras sakinnehållet i läroämnena på ett främmande språk och den undervisning som ges på elevens modersmål och på det främmande språket bildar en helhet. På kurserna studerade man också bland annat aktivitetsbaserad språkundervisning, d.v.s. undervisning där språket undervisas genom rörelse, lek eller spel.

– Kurserna gav goda praktiska tips för den egna undervisningen och exempel på hur man undervisat på två språk på annat håll, berättar Sipola.

Som ett viktigt resultat av projektet ser hon särskilt det att lärarna fick nytt självförtroende för sin egen undervisning.

– Många deltagare hade inte tidigare bekantat sig med språkundervisning och fick stärka både sina språkkunskaper och sin yrkesskicklighet i undervisningen i främmande språk. Mångas självförtroende stärktes. 

Enligt Sipola var det över huvud taget en ovanlig möjlighet för lärarna att under läsåret få delta i kurser som ordnades utomlands och som i genomsnitt räckte fem dagar.

Språkundervisningen har stärkts

I och med projektet har språkundervisningen i kommunen med cirka 10 000 invånare stärkts och utvecklats ytterligare. Den språkberikade undervisningen har blivit permanent i alla årskurser från förskolan till gymnasiet. Språkberikad undervisning ges i en klass varje år, och eleverna kan söka till klassen enligt eget önskemål. 

Enligt Hanna-Mari Sipola har lärarutbildningarna inom projektet haft en central roll i utvecklandet av den språkberikade undervisningen.

– Lärarna har nu ny sakkunskap och mod att ta till sig både språkberikad undervisning och undervisning i främmande språk. God praxis har också delats med andra lärare inom skolorna.

Projektet avslutades våren 2022, men de lärdomar man fick under projektets gång har blivit i permanent bruk. Till exempel betonar den kommunala läroplanen språkundervisningens betydelse, och elevens språkstig har utvecklats hela tiden, även efter att projektet avslutades.

– I Limingo har man tagit stora steg framåt i språkundervisningen. Förutom engelska har även andra språk kommit med i undervisningsutbudet. Till exempel kan fjärdeklassare välja ett nytt A2-språk som inte tidigare var möjligt.

God praxis för tidigare inledd språkundervisning har också delats med andra kommuner i Uleåborgsregionen.

Att bekanta sig med europeiska kollegor gav perspektiv

Enligt Sipola var även kontakterna som skapades med utländska kollegor till stor nytta. I Erasmus-kurserna deltog lärare från hela Europa.

– Att bekanta sig med europeiska kolleger och utbyta erfarenheter hjälpte med att skapa nätverk. Det var viktigt att projektet uttryckligen var internationellt då det var fråga språkundervisning. Lärarna hade möjlighet att stärka sina egna språkkunskaper vid sidan av den övriga utbildningen. 

– Språkberikad undervisning är något ganska nytt i Limingo och andra kommuner av denna storlek, så det är viktigt att få synpunkter på hur undervisningen har genomförts på annat håll.

Samarbetet med det europeiska lärarnätverket har fortsatt. Lärarna som deltagit i projektet utnyttjar till exempel de europeiska skolornas gemensamma eTwinning-plattform, där elever och lärare kan hålla kontakt och genomföra gemensamma projekt elektroniskt. Tillsammans med kollegerna har man också planerat job shadowing-lärarbesök.

Ansök om projekt för ett nytt behov

Sipola tipsar andra potentiella sökande om att det lönar sig att ansöka om projekt för rätt ändamål.

– För oss underlättades ansökan om projektet av att det fanns en ny, tydlig och konkret sak som vi behövde utbildning i: utvidgningen av språkundervisningen. När behovet är verkligt underlättar det sökningen av och rapporteringen om kurser samt betjänar hela skolans behov.

Det lönar sig att göra grundarbete om Erasmus+-kursernas teman och kartlägga andra deltagares upplevelser, eftersom kurserna enligt Sipola är av varierande kvalitet. 

– Om du hör om goda erfarenheter med en kursanordnare, utnyttja det Jag hör själv till gruppen Hankeaktiivit på Facebook där man delar erfarenheter. Undersök också kursarrangörens webbplats i förväg och fråga arrangören om kursens innehåll. Då kan du bedöma kursens innehåll utifrån hur sakkunniga svaren är, säger Sipola.

Det lönar sig att diskutera hur efterfrågat projektet är och hur det ska genomföras i praktiken med deltagarna och arbetsgemenskapens ledning. Till exempel i Liminganlahden koulu kom man på förhand överens om huruvida man får delta i kurser på arbetstid och när det skulle vara bäst att resa. I fråga om detta projekt gjorde dock corona om planerna flera gånger.

– Det ska också finnas anvisningar för deltagarna om hur man ska dela med sig av de lärdomar man fått i projektet inom arbetsgemenskapen så att kunskapen inte bara stannar hos läraren som deltagit i kursen. Vi har delat ut de bästa tipsen bland annat på lärarmöten och inom det egna teamet.

I Limingo kommun och skola har erfarenheterna av Erasmus+-projektet varit så pass goda att man enligt Sipola kommer att ansöka nya projekt även i fortsättningen.

– Även om ansökningsprocessen kräver energi och tid belönas man när projektet genomförs och man får åka på kurser. 
 

Projektet Further education and training for staff for the launching of the bilingual (CLIL) and early introduction of a foreign language programmes

  • Projekttyp: Erasmus+ för allmänbildande utbildning, lärandemobilitet (KA1) 
  • Projekttid: 6/2019 - 05/2022
  • Koordinator: Limingo kommun
  • Finansiering: 60 435 €

Vad är Månadens stjärnprojekt?

Den här artikeln är en del av vår serie Månadens stjärnprojekt. Under år 2022 lyfter vi varje månad fram verkningsfulla insatser och projekt som finansierats med medel ur Erasmus+. Serien är ett sätt att fira det 35-åriga programmet Erasmus+.

Författare: Elina Jäntti