Nyheter

Riksdagens biträdande justitieombudsman (BJO) har gett sitt avgörande i OAJ:s klagomål gällande Utbildningsstyrelsens information och anvisningar samt föreskrifter om särskilt stöd inom den grundläggande utbildningen

Aktuellt Grundläggande utbildning Särskilt stöd
BJO anser att det inte har uppkommit anledning att misstänka att Utbildningsstyrelsen försummat sin skyldighet att föreskriva om stöd för lärandet och skolgången i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen på det sätt som anges i lagen om grundläggande utbildning. BJO anser dock inte Utbildningsstyrelsens tolkning och informationsstyrning gällande lärarens behörighet inom integrerad undervisning vara till alla delar riktig.
En ung student refererar entusiastiskt i klassen.

Enligt BJO har en elev rätt till specialundervisning enligt 17 § i lagen om grundläggande utbildning i de läroämnen för vilka eleven konstaterats vara i behov av specialundervisning. Specialundervisning som ingår i särskilt stöd ges av en speciallärare, oberoende av var undervisningen ordnas. Före lärokursen i ett läroämne individualiseras, ska eleven även fått stöd med specialundervisning.

Utbildningsstyrelsen har hittills tolkat bestämmelserna som att specialundervisning kan ges i samband med den allmänna undervisningen i undervisningsgruppen och att undervisningen även kan ges av klasslärare och lärare med ämneslärarbehörighet.

Avgörandet är färskt och vi kommer nu att gå igenom det. Vi informerar senare närmare om eventuella praktiska åtgärder till följd av avgörandet. 

 – Det är viktigt att det nu finns en lösning på en fråga som diskuterats under en lång tid. Den nuvarande tolkningen har varit i användning ända sedan slutet av 1990-talet. Det avgörande som nu kommit förtydligar tolkningen till denna del. Vi bedömer utgående från avgörandet behovet av förändrade anvisningar och vidtar nödvändiga åtgärder före slutet av februari 2023, säger Jarkko Niiranen, direktör vid Utbildningsstyrelsen.

Utbildningsstyrelsen anser att det är viktigt att riktlinjerna stöder utgångspunkten för lagen om grundläggande utbildning, dvs. att barnets bästa kommer i första hand. Eftersom särskilt stöd utgörs av såväl specialundervisning som övrigt stöd som eleven är i behov av, är det viktigt att inse att helheten inte ser likadan ut för alla utan att behoven av särskilt stöd och de pedagogiska lösningar som väljs utgående från behoven kan variera mellan individer. Det finns ett behov av samtliga stödformer och olika stödverktyg. 

- Ur skolornas synvinkel kan den förändrade tolkningen förtydliga och harmonisera anordnandet av stöd för lärandet. Samtidigt måste det konstateras att det kan finnas regionala utmaningar med att hitta behöriga speciallärare. 

BJO framhäver även i sitt avgörande utbildningsanordnarens ansvar att tillhandahålla tillräckliga personalresurser för att elevens rätt till det stöd hen behöver kan förverkligas.

– Den förändrade tolkningen till trots ska barnets rätt till nödvändigt stöd beaktas i samtliga situationer och behoven av stöd kan se väldigt olika ut. Där en elev i behov av stöd har störst nytta av integrerat stöd i samband med normal undervisning i klass, kan en annan elev i behov av stöd ha större nytta av en mindre undervisningsgrupp som lärmiljö. 

BJO har föreslagit att undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen överväger om barnets rättsskydd och lika rätt till undervisning förutsätter att innehållet i och anordnandet av intensifierat och särskilt stöd klargörs i lagstiftningen samt att grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen preciserar till denna del, samt om bestämmelserna om behörighetskraven för personalen inom undervisningsväsendet bör klargöras. 

Utbildningsstyrelsen anser att det är bra att de eventuella behoven av ändringar i lagstiftningen övervägs som grund för fortsatt utveckling. Inom programmet Utbildning för alla som leds av undervisnings- och kulturministeriet bereds utvecklingsförslag för främjande av stöd för lärande, stöd till barnet och inklusion inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.