Nyheter

Utbildningsstyrelsen låter göra en extern utvärdering av sitt arbete med resultatmål

Aktuellt
Utbildningsstyrelsen låter hösten 2022 göra en utvärdering av effekterna av sin verksamhet och sitt arbete med resultatmål. Utvärderingen görs av 4FRONT och blir klar i december 2022.
Två personer pratar.

– Vårt mål är allt som vi gör ska ha en långsiktig effekt på samhället. Under de senaste åren har vi vid Utbildningsstyrelsen skapat ett arbetssätt där det årliga arbetet vid alla enheter och funktioner planeras utgående från våra resultatmål. Nu vill vi utvärdera hur vi har lyckats med detta, säger Samu Seitsalo, direktör på Utbildningsstyrelsen.

Utbildningsstyrelsen har som mål att med sitt arbete 2020–2029 medverka till att

  • jämlikheten inom utbildningen och internationaliseringens ökar
  • välmåendet stärks bland alla som lär sig, med särskild fokus på barn och unga
  • kontinuerligt lärande höjer kompetensnivån
  • öppenheten i samhället ökar.

Ur dessa mål har följande kortsiktiga mål fastställts för Utbildningsstyrelsen för år 2020–2023:

  • Det gemensamma utvecklingsarbetet och ledarskapet stärks
  • Välbefinnandet ökar
  • Internationaliseringen ökar
  • Kompetensnivån höjs
  • Jämlikheten och likabehandlingen ökar

Vid den externa utvärderingen som nu inletts analyseras i vilken omfattning målen har uppnåtts. Dessutom utarbetas förslag för att utveckla uppföljningen och utvärderingen av arbetet med resultatmålen och stärka resultattänkandet. Vid utvärderingen strävar man i synnerhet efter att få kvalitativt material som kan användas för att utveckla resultatstyrningen och arbetet med resultatmål vid Utbildningsstyrelsen. I arbetet ingår analys av skriftligt material och insamling av information av Utbildningsstyrelsens personal och intressegrupper med exempelvis intervjuer, workshoppar och en enkätundersökning.

Vi informerar om resultaten av utvärderingen i början av 2023.

Mer information:

Utvecklingsdirektör Reetta Niemelä, reetta.niemela [at] oph.fi, 029 5338 533

Undervisningsrådet Anne Liimatainen, anne.liimatainen [at] oph.fi, 029 5331 293

Undervisningsrådet Arja-Sisko Holappa, arja-sisko.holappa [at] oph.fi, 029 5331 371

Projektchef PeD Anne-Mari Järvelin, anne-mari.jarvelin [at] 4front.fi, +358 40 7056 944