Nyheter

Brist på lärare väcker oro i Europa

Aktuellt Vuxenutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Internationell jämförelse Statistik
Enligt Europeiska kommissionens utbildningsöversikt Education and Training Monitor 2023 fortsätter Finland närma sig målen som fastställts för utbildning på EU-nivå. Tillgången till yrkesutbildade inom småbarnspedagogik och utbildning väcker dock oro i hela Europa.
Opettaja ja oppilaita luokkahuoneessa.

Europeiska kommissionens årliga utbildningsöversikt Education and Training Monitor följer uppnåendet av målen för utbildning som fastställts på EU-nivå. I översikten ligger fokus varje år på ett aktuellt tema. Temat för årets översikt är läraryrkets attraktionskraft.

I olika delar av Europa finns en växande oro för tillgången till lärare. Det förekommer dock variationer i problemets omfattning och karaktär. I Finland är läraryrket fortsättningsvis ett populärt och uppskattat yrke, men även hos oss finns det orosmoln. Under den senaste tiden har i synnerhet bristen på personal inom småbarnspedagogiken figurerat i rubrikerna.

I vissa länder är det största problemet tillgången till lärare i matematik, naturvetenskap och teknik eller språklärare. Lärarbristen kan även vara geografisk och koncentreras till områden som uppfattas som utmanande. I många länder försvåras situationen i snabb takt i och med att en stor del av lärarkåren går i pension. I Finland har andelen unga lärare ökat under de senaste åren och är större än genomsnittet i EU. 

EU-länderna har strävat efter att öka attraktionskraften hos läraryrket genom att till exempel minska arbetsbelastningen och bättre identifiera behoven av stöd och kompetensutveckling för lärare. Man strävar efter att erbjuda stöd för lärarutbildningen med stipendier och alternativa utbildningsvägar. I Finland har i synnerhet antalet arbetstillfällen för lärare inom småbarnspedagogiken utökats och flexibla sätt att skaffa behörighet för uppgifter inom småbarnspedagogiken. I Bulgarien, Tjeckien, Estland, Litauen och Rumänien har man under de senaste åren strävat efter att öka läraryrkets attraktionskraft med betydande lönehöjningar. Lärarnas inkomstnivå i EU-området är dock fortsättningsvis låg i jämförelse med de genomsnittliga lönerna för högutbildade.

Framsteg mot de gemensamma EU-målen

Även om oron över tillgången till lärare förenar Europa har det skett framsteg när det gäller flera av de gemensamma utbildningsmålen på EU-nivå. Sex länder, innefattande Sverige och Danmark, hade redan 2021 uppnått målet enligt vilket 96 procent av alla barn som fyllt tre år ska delta i småbarnspedagogik år 2030. Genomsnittet i EU (92,5 procent) ligger inte långt från målet, men andelen har inte längre ökat under de senaste åren. I Finland är deltagande i småbarnspedagogik utbrett och ligger redan nära EU-genomsnittet (90,6 procent år 2021).

Framsteg görs inom EU mot målet att minska andelen unga i åldern 18–24 år utan examen på andra stadiet till under 9 procent. År 2022 var andelen 9,6 procent på EU-nivå och ännu lägre i Finland: 8,4 procent. Det förekommer dock betydande skillnader mellan länder och även mellan olika grupper inom länder. 

Även andelen unga i åldern 25–34 år som genomfört högskoleutbildning fortsätter öka på EU-nivå. År 2022 var andelen 42 procent, vilket är tre procentenheter från målet år 2030. Kön och socioekonomisk bakgrund har dock ett allt starkare samband med utbildningsvägar och det är ofta svårare för olika minoritetsgrupper att nå högskoleutbildning. I Finland var andelen personer som genomfört högskolestudier (40,7 procent) nästan den samma som för tio år sedan och låg under genomsnittet i EU. 

Resultaten för Finland och de övriga EU-länderna för alla nyckelindikatorernas del finns på Europeiska kommissionens webbplats.

Mer information: 

undervisningsrådet Petra Packalen, tfn 029 533 1162, petra.packalen [at] oph.fi (petra[dot]packalen[at]oph[dot]fi)