Nyheter

Det flerspråkiga läromedlet i samhällsorientering förnyas och blir en lärplattform

Aktuellt Vuxenutbildning Integration Läromedel Utbildning för invandrare
Utbildningsstyrelsen och Finlands Flyktinghjälp uppdaterar den finskspråkiga läroboken i samhällsorientering avsedd för vuxna som flyttat till Finland. Uppdateringen utförs inom ett gemensamt projekt som startade under sommaren. I samband med uppdateringen skapas en lärplattform av materialet. Syftet med det enhetliga och tillgängliga nätmaterialet är att hjälpa kommunerna genomföra likvärdig samhällsorientering och genom detta underlätta integrationen i samhället för vuxna som flyttat till Finland.
Aikuiset opiskelevat yhdessä tietokoneen äärellä.

Utbildningen i samhällsorientering är utbildning på personens eget språk i inledningsskedet av integreringen för vuxna som flyttat till Finland. I och med den nya integrationslagen kommer samhällsorientering att bli en lagstadgad uppgift för kommunerna år 2025.

Inom det nya tvååriga projektet utarbetar Utbildningsstyrelsen och Finlands Flyktinghjälp aktuellt och tillgängligt nätmaterial som utgår från användarna. Materialet kan användas av utbildningsanordnare, deltagare i orienteringskurser och andra som är intresserade av samhällskunskap. Ett enhetligt nätmaterial säkerställer att samhällsorienteringen genomförs på ett likvärdigt sätt i hela landet.

Vi ordnar dessutom webbinarier där vi ger råd och erbjuder kommunerna stöd i frågor som gäller anordnandet av samhällsorientering på olika språk från och med början av 2025, säger Lilli Rasilainen, specialsakkunnig vid Utbildningsstyrelsen.

Grundläggande information om samhället på deltagarens eget språk

Målet för samhällsorienteringen är att en person som flyttat till Finland ska få grundläggande information om det finländska samhället på ett språk som hen förstår. Detta oberoende av orsaken till att personen kommit till Finland. Inom projektet produceras en version av nätmaterialet på finska som senare översätts till olika språk.

Information på det egna språket i inledningsskedet av integreringen bidrar till att personen snabbare blir en del av det finländska samhället och arbetsmarknaden, konstaterar Anni Harmaala, sakkunnig vid Finlands Flyktinghjälp. 

Motsvarande utbildning har redan länge använts i till exempel Sverige och Norge. Under de senaste åren har kursen förlängts i båda länderna, eftersom kursen är omfattande till sitt innehåll och eftersom aktuell och tillförlitlig information om samhället på det egna språket i inledningsskedet av integreringen har ansetts vara viktigt. Responsen från deltagarna i kurser som Finlands Flyktinghjälp tidigare ordnat och en extern utvärdering av kurserna visar att kurserna har främjat deltagarnas förmåga att klara sig på egen hand i det finländska samhället.

Sakkunniga och personer med invandrarbakgrund deltar i arbetet med att uppdatera läromedlet

Den första versionen av den finskspråkiga läroboken i samhällsorientering för vuxna som flyttat till Finland är från 2017. Läroboken kan laddas ner på webbplatsen yhteiskuntaorientaatio.fi på åtta olika språk. När läromedlet uppdateras kommer sakkunniga i integration inom flera olika områden och personer med invandrarbakgrund att höras. Utbildningsstyrelsen och Finlands Flyktinghjälp ordnar under hösten workshoppar i syfte att fastställa vilken information en person som flyttat till Finland ska få av materialet och genom att delta i kursen och vilka slags pedagogiska lösningar som ska användas i nätmaterialet.

Till workshopparna bjuder vi in sakkunniga i integration inom olika områden samt myndigheter, föreningar och personer med invandrarbakgrund. En del av workshopparna är öppna för alla som är intresserade av arbetet med att utveckla läromedlet. Mer information om workshopparna publiceras i september på webbplatsen yhteiskuntaorientaatio.fi, säger Rasilainen.

Utbildningsstyrelsens och Finlands Flyktinghjälps samprojekt finansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Mer information om samhällsorienteringen och workshopparna, själva läroboken och Finlands Flyktinghjälps tidigare arbete med att utveckla samhällsorienteringen finns på adressen yhteiskuntaorientaatio.fi.

Mer information:

specialsakkunnig Lilli Rasilainen, Utbildningsstyrelsen, tfn +358 295 331 373, lilli.rasilainen [at] oph.fi (lilli[dot]rasilainen[at]oph[dot]fi)

sakkunnig Anni Harmaala, Finlands Flyktinghjälp, tfn +358 447 689 605, anni.harmaala [at] pakolaisapu.fi (anni[dot]harmaala[at]pakolaisapu[dot]fi)