Nyheter

Drygt 8 000 studerande påbörjade Hux-utbildning vid starten på höstterminen

Aktuellt Utbildning som handleder för examensutbildning Statistik
Enligt statistiken i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen deltog under höstterminen ca 8 060 studerande i Hux-utbildningen, som startade i augusti 2022. Den nya utbildningen som handleder för examensutbildning kombinerar de tidigare utbildningsformerna påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen, s.k. årskurs 10, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning.
Kuvituskuva, nuoret opiskelijat oppitunnilla

Hux-utbildningen riktar sig till både läropliktiga och vuxna som har behov av färdigheter eller handledning för att övergå till utbildning på andra stadiet. Av de studerande inom Hux-utbildningen är 62 procent (nästan 5 000) under 18 år. Största delen av dessa (ca 4 500) är läropliktiga. Andelen studerande i vuxen ålder är 38 procent (lite över 3 000).

Bland de studerande under 18 år finns flera hundra unga som inte är läropliktiga. De är personer som kommit från utlandet och är bosatta i Finland, men som saknar hemkommunsrätt och därför inte omfattas av läroplikten.

En tredjedel av Hux-studerandena har invandrarbakgrund

Hux-utbildningen är ett alternativ för många unga och vuxna med invandrarbakgrund, som behöver stöd till exempel med studierna i utbildningsspråket före övergången till yrkesutbildning eller gymnasiet. 

Av alla studerande inom Hux-utbildningen har 36 procent (nästan 2 900) ett främmande språk som modersmål, dvs. något annat språk än finska, svenska eller samiska. Antalet modersmål är totalt 85. Den största gruppen, ca 460 personer, är studerande med ukrainska som modersmål. Andra stora grupper är studerande med arabiska (420) och ryska (380) som modersmål. 

Andelen studerande med ett främmande språk som modersmål är särskilt stor bland studerande som fyllt 18 och äldre. Bland vuxna som deltar i Hux-utbildning är andelen med ett främmande språk som modersmål 61 procent.

Totalt 5,5 procent av läropliktiga som genomfört den grundläggande utbildningen sökte till Hux-utbildning 

Syftet med den nya Hux-utbildningen var att skapa en tydlig utbildningshelhet i övergångsskedet, där den unga kan stärka sina studiefärdigheter och få klarhet i valet av utbildningsinriktning. 

Intresset för Hux-utbildningen bland läropliktiga som genomfört den grundläggande utbildningen verkar motsvara intresset för de tidigare utbildningarna i övergångsskedet året innan. 5,5 procent av eleverna som genomfört den grundläggande utbildningen (3 350) började i Hux-utbildning hösten 2022. Året innan fortsatte 5,4 procent (3 170) på hösten till påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning eller utbildning som handleder för yrkesutbildning.

Antalet nya studerande inom Hux-utbildningen är något större än året innan: hösten 2021 var antalet studerande inom utbildningar i övergångsskedet 7 730. Siffran har tagits fram genom att slå samman antalet studerande inom påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning. Skillnaden jämfört med Hux-utbildningen kan vara ännu större, eftersom studerande som påbörjat studierna på våren även ingår i siffrorna för hösten 2021.

Den största enskilda orsaken till det ökade antalet studerande inom Hux-utbildningen är personer som flytt från kriget i Ukraina år 2022. De uppgick till ca 400 i slutet av året. 

Enligt statistiken finns det lika många män och kvinnor inom Hux-utbildningen. Totalt 32 procent (nästan 2 600) av alla studerande är studerande i behov av särskilt stöd eller krävande särskilt stöd. Andelen är på samma nivå som inom utbildning som handleder för yrkesutbildning året innan.

De som kan ordna Hux-utbildning är anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt anordnare av gymnasieutbildning och yrkesutbildning som har ett anordnartillstånd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet. För närvarande är det 90 utbildningsanordnare som har anordnartillstånd och de täcker de olika områdena i landet. Samarbetet med andra utbildningsanordnare, aktörer inom ungdomsarbetet samt arbets- och näringslivet utgör en central del av Hux-utbildningen.  

Kommunerna kan även på vissa villkor vid tillfälligt behov anordna Hux-utbildning utan anordnartillstånd. 

Statistiktjänsten Vipunen innehåller nu statistik om studerande inom Hux-utbildningen (tillsvidare endast på finska). Informationen finns på flera statistikrapporter, som har samlats på sidan Utbildning som inte leder till examen i delen Gemensamma för utbildningen i Vipunen. Information om Hux-utbildningen finns bland annat i statistiken ”Oppivelvollisten toiminta” (Situationen för läropliktiga).

De studerande kan delta i Hux-utbildningen i olika långa perioder i högst ett års tid. I statistikrapporterna i statistiktjänsten Vipunen finns information om antalet Hux-studerande enligt månad och totalt, men inte om längden på studieperioderna.

Uppgifterna som publiceras i Vipunen hämtas ur informationsresursen Koski som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Utbildningsanordnarna för in uppgifter om de studerande i informationsresursen. Utbildningsanordnarna kan även uppdatera uppgifterna för tidigare månaders del, vilket innebär att siffrorna kan förändras med tiden.

Ytterligare information

  • specialsakkunnig Pirjo Karhu, tfn 029 533 1317, pirjo.karhu [at] oph.fi