Nyheter

Erasmus+-samarbetspartnerskap utvecklar digital rehabilitering och pedagogik för digitalt berättande

Erfarenheter Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Coronaviruset Digitalisering Utveckling av utbildningen
I DIRENE-projektet, som koordinerades av Jyväskylä yrkeshögskola, utvecklades en öppen webbkurs om digital rehabilitering och skapades förståelse för vad digital rehabilitering överhuvudtaget är. I yrkeshögskolan Haaga-Helias LEARN&CHANGE-projekt skapades en pedagogisk modell för digitalt berättande. 
Projektiryhmä seisoo hymyillen rivissä portaikossa.
DIRENEn hanketiimi tapasi Mallorcalla tiimikokouksen merkeissä marraskuussa 2021.

I och med den exceptionella situationen som coronapandemin orsakade identifierades ett behov inom högskolesektorn av att utveckla olika digitala lösningar som stöd för undervisningen. Erasmus+ strategiska partnerskapsprojekt DIRENE ”Competences for the new era of user-driven digital rehabilitation” och LEARN&CHANGE ”Learn to Change – Collaborative Digital Storytelling for Sustainable Change” förenas förutom av att de utnyttjar digitalisering också av att de delar en strävan efter att skapa något permanent och effektivt inom högskolornas undervisning.  

En del av projektens idéer hade sjudit på högskolorna redan en längre tid, och i och med coronasituationen öppnades en möjlighet till projektbaserad utveckling. År 2020 öppnades en extra ansökningsomgång för Erasmus+-strategiska partnerskapsprojekt där man delade ut stöd för projekt som utvecklar digitaliseringen inom högskoleutbildningen som ett led i EU:s åtgärder för återhämtning från coronakrisen. Båda projekten har finansierats från denna finansieringsomgång.   

När coronaviruset slog till blev miljontals människor utan rehabilitering  

DIRENE-projektet uppstod för att svara på den stora efterfrågan på digital rehabilitering i och med de begränsningsåtgärder som coronapandemin orsakade.  

När coronan slog till blev miljontals människor utan rehabilitering, eftersom rehabiliteringssektorn inte hade kompetens, redskap eller kunskap om hur digitala lösningar kan utnyttjas i rehabiliteringen. I Finland och överallt i världen blev rehabiliteringspersonalen i och med coronabegränsningarna också utan inkomstkälla när de blev tvungna att ställa in överenskomna klientbesök, berättar DIRENEs projektchef Kaisa Lällä.  

I DIRENE fokuserade man särskilt på att stärka kompetensen hos grundexamensstuderande inom rehabilitering så att nya yrkespersoner skulle ha bättre kompetens att svara på föränderliga situationer. Det huvudsakliga resultatet av projektet var dock en webbkurs som är öppen för allmänheten (massive open online course, MOOC) och som utnyttjas i grundexaminas studieavsnitt även efter att projektet avslutats.   

I projektet började man med att identifiera de centrala kompetensbehoven och specialkompetensområdena som yrkesutbildade personer ska ha för att kunna utnyttja digitala lösningar i sitt arbete. Dessutom skapade man förståelse för hela fenomenet: digital rehabilitering kan innebära vilket digitalt eller tekniskt redskap eller vilken digital lösning som helst som antingen klienten eller vårdpersonalen använder som en del av rehabiliteringsprocessen.   

DIRENE har haft en betydande effekt på utvecklandet av digital rehabilitering. Den har skapat en grund för nästan allt utvecklingsarbete inom digital rehabilitering vid Jyväskylä yrkeshögskola. Många av JAMK:s projekt har byggts upp direkt på det som gjorts i DIRENE. För närvarande riktas samarbetet bl.a. till Östafrika, där man har identifierat ett stort behov av de möjligheter som digital rehabilitering erbjuder. Efterfrågan på digital rehabilitering är särskilt stor där som tillgången till tjänster är dålig.   

Vid högskolorna finns det utrymme för digitalt berättande och andra inkluderande undervisningsmetoder 

När coronapandemin tvingade högskolorna till distansundervisning väckte det efterfrågan vid läroanstalterna på intressanta pedagogiska metoder och material som stöd för digitalt lärande. Haaga-Helia hade redan sedan tidigare haft förståelse för vilka möjligheter det kan finnas i att utnyttja digitalt berättande i undervisningen. I och med LEARN&CHANGE-projektet öppnades en möjlighet till mer långsiktig pedagogisk utveckling.   

I tidigare experiment med digitalt berättande var undervisningen ofta kopplad till temat hållbar utveckling. På Haaga-Helia hade man dessutom observerat att temat hållbarhet var väldigt inspirerade för unga. Dessa var viktiga skäl till att det digitala berättandet kopplades till hållbar utveckling i projektet.   

LEARN&CHANGE-projektets huvudsakliga resultat var en process för digitalt berättande i fem steg:   

 1. Forskning och publikens förståelse 
 2. Konceptplanering  
 3. Manuskript och berättande i bild  
 4. Digital produktion 
 5. Publikation och interaktion  

I projektet producerades dessutom en digital verktygslåda och utbildningsmoduler. Materialet som producerats inom projektet är fritt tillgängligt på Learn to Change-webbplatsen och utnyttjas i högskolorna.   

Enligt Tanja Vesala-Varttala, projektchef för LEARN&CHANGE, börjar högskolorna vara mogna för ett nytt pedagogiskt tillvägagångssätt:

Det verkar som om den här typen av pedagogiskt arbete börjar bli populärare. På europeiska konferenser har människor världen över verkligen varit intresserade av vad vi har att erbjuda.

Unga grillar korv vid en brasa vid havet.
I LEARN&CHANGE-projektets Lovisa-delprojekt främjades kännedomen om stadens ekologiskt hållbara tjänster. De studerande grillade vegekorv under utflykten.

LEARN&CHANGEs största framgångar upplevdes i takt med att de studerandes och lärarnas kompetens utvecklades. Inom projektet producerade de studerande berättelser i form av videor, podcaster och en digital portfölj och reflekterade över sitt lärande i lärdagböcker.  

I det här projektet framskred utvecklingen av de studerandes hållbarhetskompetens och lärandet av kritisk reflektion väldigt fint. I alla pilotprojekt för digitalt berättande skrev de studerande lärdagböcker. De visar väldigt bra vad de har lärt sig i olika skeden av processen för digitalt berättande, beskriver Vesala-Varttala. 

Effektivitet genom strategiska behov, rätt inriktade åtgärder och internationalism  

Projektets effektivitet och att förankra arbetet var viktigt i DIRENE- och LEARN&CHANGE-projekten redan i planeringsskedet. Resultaten från båda projekten planerades redan i princip så att de skulle utnyttjas på vissa kurser för examensstuderande. En betydande faktor i förankringen av DIRENE-projektets resultat var också att sådana nyckelpersoner deltog i projektet som kan omsätta projektets resultat i praktiken i den egna organisationen    

Enligt projektchefen för LEARN&CHANGE-projektet är det förnuftigt att planera projektverksamheten utifrån långsiktiga strategiska behov.   

Jag skulle vilja uppmuntra var och en som är intresserad av projektverksamhet att fundera på vad du verkligen upplever att du behöver som stöd för ditt eget arbete. Jag skulle börja fundera på frågan utifrån strategiska behov och mål på längre sikt. Alla idéer som jag har börjat utveckla vidare till ett projekt har varit sådana som jag skulle försöka göra även utan större finansiering, berättar Vesala-Varttala.   

Det internationella samarbetet kan utvidga förståelsen för det fenomen som utvecklas och göra kunnandet inom projektet mångsidigare. JAMK gav stark uppmuntran att utföra projektarbete på stor och internationell skala. I DIRENE-projektet ansågs det värdefullt att en så mångvetenskaplig grupp experter som möjligt deltog i utvecklingsarbetet.  

I projektet deltog förutom oss partner från fyra olika länder, vilket gav arbetet en helt annan dimension. Vi kunde granska samma fenomen i olika kulturer och i rehabiliteringens verksamhetsmiljöer. Vi står inför mycket olika situationer i fråga om den digitala beredskap som finns i varje samhälle. Projektet framhävde detta fenomen väldigt mycket, beskriver DIRENEs projektchef Kaisa Lällä.  

I LEARN&CHANGE-projektet deltog också företagslivet, vars betydelse för bekämpningen av klimatförändringen inte kan underskattas.  

Företagen och högskolorna har mycket makt och resurser att göra ändringar, och om de kunde förena sina krafter på en bred skala skulle det redan finnas stor potential att göra ändringar. Det borde inledas nu, det börjar bli dags för gärningar, betonar Vesala-Varttala. 

Competences for the new era of user-driven digital rehabilitation (DIRENE) -projekt

 • Projekttyp: Erasmus+ strategiska partnerskapsprojekt
 • Projektets varaktighet: 1.4.2021-31.3.2023
 • Koordinator: Jyväskylä yrkeshögskola
 • Partners: St. Poelten University of Applied Sciences (Österrike), Hochschule für Gesundheit University of Applied Sciences (Tyskland), University of West Attica (Grekland) ja University of the Balearic Islands (Spanien)
 • Finansiering267 565 € 

Learn to Change - Collaborative Digital Storytelling for Sustainable Change (LEARN&CHANGE) -projekt

 • Projekttyp: Erasmus+ strategiska partnerskapsprojekt
 • Projektets varaktighet: 1.3.2021-28.2.2023
 • Koordinator: Haaga-Helia yrkeshögskola
 • Partners: Budapest Business School BBS (Unkari), Polytechnic Institute of Castelo Branco IPCB (Portugal), University of Chemistry and Technology in Prague, UCT, School of Business (Tjeckien) ja Saxion University of Applied Sciences (Nederländerna)
 • Finansiering256 979 €