Nyheter

Eurydice-rapport: Finland får gott betyg när det kommer till stöd för internationell mobilitet för högskolestuderande

Aktuellt Högskoleutbildning Internationalisering
Enligt en färsk rapport har Finland lyckats väl med kommunikation och handledning om studerandemobilitet, anordnande av möjligheter att studera främmande språk, ekonomiskt stöd för studier utomlands samt erkännande av examina och tillgodoräknande av studier som genomförts utomlands. Utrymme för förbättring finns fortsättningsvis i stödet som erbjuds mobilitetsdeltagare i utsatt ställning.
Studerande står på en världskarta

EI sin Mobility Scoreboard-rapport följer EU:s Eurydice-nätverk upp stödet för internationell mobilitet för högskolestuderande i medlemsländerna och uppmuntrar länderna att utveckla stödet. Stödet följs upp inom sex olika delområden: information och handledning om möjligheter till mobilitet, möjligheter att studera främmande språk, ekonomiskt stöd för studier utomlands, särskilt stöd för mobilitetsdeltagare i utsatt ställning, erkännande av examina som avlagts utomlands och tillgodoräknande av studier som genomförts utomlands. 

När det gäller information och handledning får Finland i likhet med många andra länder i Europa beröm för att uppgiften att producera information om möjligheterna inom internationalisering har koncentrerats till en utsedd aktör. Det finns även en webbportal med information. Även högskolorna erbjuder de studerande egna informationstjänster. Finland når inte upp till den högsta kategorin, eftersom de olika informationstjänsterna inte utvärderas centraliserat och systematiskt. 

I Finland studerar eleverna ett främmande språk och det andra inhemska språket i flera års tid redan före högskolestudierna, vilket ger god beredskap för att delta i verksamhet på främmande språk och studerandemobilitet vid högskolorna. Det är möjligt att få studiestöd och studielån även för studier utomlands för såväl utbytesstudier som för att avlägga examen, vilket gör det lättare att studera utomlands. 

I alla högskolor i Finland används systemet European Credit Transfer System (ECTS) som underlättar tillgodoräknande av studier som genomförts utomlands och man följer upp att högskolorna använder systemet. I Finland finns en automatisk process för erkännande av examina som avlagts i ett annat europeiskt land, som följer europeiska rekommendationer.

Sämst betyg får Finland när det gäller särskilt stöd som erbjuds mobilitetsdeltagare i utsatt eller ofördelaktig ställning: nationella riktlinjer och kvantitativa mål för internationell mobilitet saknas för dessa studerande. Deras deltagande i mobilitet följs inte heller upp systematiskt. Finlands placering förbättras dock av att mobilitetsdeltagare med särskilda behov erbjuds stöd för mobilitet utan hinder, som täcker kostnader för att bo, röra sig och studera. 

Eurydice är Europeiska kommissionens nätverk för utbyte av information om utbildning 

Eurydice-nätverket tar fram utredningar och rapporter om aktuella teman inom utbildning. Utbildningsstyrelsen ansvarar för nätverkets verksamhet som berör Finland.
Eurydice-nätverket har 37 medlemsländer: Utöver medlemsländerna i EU ingår även Albanien, Bosnien-Hercegovina, Island, Liechtenstein, Montenegro, Norge, Nordmakedonien, Serbien, Schweiz och Turkiet.
Nätverkets Mobility Scoreboard-rapport publicerades våren 2023. I rapporten sammanställs information om stöd för internationell mobilitet för högskolestuderande i olika länder i Europa. Uppgifterna samlas in med tre års mellanrum.

Ytterligare information:

  • specialsakkunnig Irma Garam, tfn 029 533 8549, irma.garam [at] oph.fi