Nyheter

Eurydice-rapport: Undervisning i språk inleds i allt tidigare ålder – samtidigt stärks engelskans position ytterligare

Aktuellt Grundläggande utbildning Internationell jämförelse Statistik Främmande språk
Enligt en aktuell rapport börjar barn i de flesta EU-länder lära sig främmande språk i åldern 6–8 år. I sex EU-länder börjar undervisningen i främmande språk i redan yngre ålder. Av rapporten framgår att undervisningen i främmande språk idag inleds ett par år tidigare jämfört med början av 2000-talet. Engelskan har sedan länge en klart dominerande position, som hela tiden blir starkare.
Barnet skriver på tavlan.

Eurydice, Europeiska kommissionens nätverk för utbyte av information som berör utbildning, publicerar regelbundet jämförelser av situationen för språkundervisningen i Europa. I den senaste rapporten granskas bland annat undervisningen i främmande språk på olika utbildningsstadier. Enligt utredningen inleds undervisningen i främmande språk i EU-länderna i betydligt yngre ålder än i början av 2000-talet, då undervisningen vanligtvis började då eleven var 911 år. Idag börjar undervisningen i främmande språk i de flesta EU-länder när eleven är 68 år gammal. I utbildningssystemet i sex länder börjar undervisningen i främmande språk redan i betydligt yngre ålder. Till exempel i Polen börjar barnen idag lära sig främmande språk redan i treårsåldern, medan undervisningen i främmande språk ännu för tjugo år sedan började först i tioårsåldern.

I Finland är det första främmande språket obligatoriskt för elever i årskurs 1 sedan år 2020. Före detta inleddes språkundervisning för hela åldersklassen först i årskurs 3. Undervisning i det andra obligatoriska främmande språket inleds i de flesta andra EU-länder på samma sätt som i Finland i åldern 1113 år.

Allt fler elever i årskurs 1–6 deltar i undervisning i minst ett främmande språk

År 2020 deltog 86 procent av eleverna i årskurs 1–6 i EU-länderna i undervisning i minst ett främmande språk, medan motsvarande andel år 2013 var 79 procent. I Finland var förändringen ännu större: andelen steg från 69 procent till 87 procent. I Finland börjar hela åldersgruppen idag språkstudierna redan i årskurs 1 i den grundläggande utbildningen.

Undervisning i främmande språk erbjuds inte enbart som läroämnen som är gemensamma för alla elever. I många EU-länder har alla elever möjlighet att åtminstone i något skede av skolgången delta i undervisning i ett främmande språk som ett valfritt ämne. Oftast rör det sig dock om endast ett frivilligt språk. I Finland har språkundervisningen en stark ställning i timfördelningen inom den grundläggande utbildningen vid en europeisk jämförelse. År 2020 deltog elever i årskurs 7–9 i Finland i genomsnitt i undervisning i 2,2 främmande språk, jämfört med EU-genomsnittet 1,6.

Vid övergången till andra stadiet differentieras dock möjligheterna att studera språk. I de flesta av EU-länderna koncentreras undervisningen i främmande språk till den allmänbildande utbildningen. År 2020 studerade majoriteten (60 procent) av studerande i EU-området minst två främmande språk inom den allmänbildande utbildningen, medan andelen inom yrkesutbildningen endast uppgick till 35 procent. Nästan var femte (18 procent) studerande inom yrkesutbildningen studerade inget främmande språk överhuvudtaget och 47 procent studerade endast ett främmande språk. I Finland studerade 89 procent av studerande inom yrkesutbildningen två eller flera främmande språk, vilket var den näst högsta andelen av länderna i jämförelsen efter Rumänien.

Det mest populära språket engelska och det näst mest populära språket franska

Nästan alla elever i EU-området (98 procent) i årskurs 7–9 deltog i undervisning i engelska och i årskurs 1–6 uppgick andelen till 84 procent. Situationen i skolorna i Finland låg nära EU-genomsnittet: Totalt 86 procent av eleverna i årskurs 1–6 och i praktiken alla elever i årskurs 7–9 deltog i undervisning i engelska år 2020. I många länder uppgår andelen elever som deltar i undervisning i engelska till hundra procent redan i årskurs 1–6.

Franska var det näst mest populära främmande språket efter engelska i skolorna i EU-området. År 2020 deltog sex procent av eleverna i årskurs 1–6 och 31 procent av eleverna i årskurs 7–9 i undervisning i franska. Inom utbildning på andra stadiet kom tyska på andra plats med 20 procent. Det fjärde mest populära främmande språket var spanska: 18 procent av eleverna i årskurs 7–9 i EU-länderna deltog i undervisning i spanska. När det gäller övriga språk är deras popularitet betydligt mindre på EU-nivå, även om undantag förekommer i vissa länder.

Ett av undantagen är Finland, där svenska kommer på andra plats inom språkundervisningen. Andelen elever som deltar i undervisning i franska, tyska och spanska är dock klart mindre än EU-genomsnittet. Av eleverna i årskurs 7–9 studerade fem procent franska, nio procent tyska och fyra procent spanska år 2020. Jämfört med år 2013 minskade franska och tyska något i popularitet, medan spanska tvärtom ökade.

I den senaste utredning som publicerats av EU:s Eurydice-nätverk granskas förutom undervisning i främmande språk på olika utbildningsstadier även bland annat språklärarnas utbildning och internationell mobilitet bland språklärare, den språkliga mångfalden i EU-länderna och undervisningen i det egna modersmålet för elever med invandrarbakgrund.

Eurydice är Europeiska kommissionens nätverk för utbyte av information om utbildning

Eurydice är Europeiska kommissionens nätverk för utbyte av information som berör utbildning. Nätverket framställer utredningar och rapporter om utbildningsrelaterade teman. Utbildningsstyrelsen ansvarar för Eurydice-nätverkets verksamhet som berör Finland.

Nätverkets rapport Key data on teaching languages at school in Europe publicerades våren 2023. Uppgifterna i rapporten har sammanställts utifrån olika källor (Cedefop, Eurostat, OECD).

Eurydice-nätverket har 37 medlemsländer: utöver medlemsländerna i EU ingår även Albanien, Bosnien-Hercegovina, Island, Liechtenstein, Montenegro, Norge, Nordmakedonien, Serbien, Schweiz och Turkiet.

Mer information

Undervisningsråd Petra Packalen, +358 29 533 1162, förnamn.efternamn [at] oph.fi