Nyheter

Finansiering för strategiskt samarbete har beviljats till 14 finska organisationer inom ramen för Erasmus+ Innovationsallianser

Program Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering Utveckling av utbildningen
Under ansökningsomgången för år 2022 har ett stort antal lovande projekt valts ut för finansiering inom ramen för Erasmus+ Innovationsallianser. Totalt 62 miljoner euro har beviljats till nya allianser.
Tutkija työskentelee laboratoriossa.

Europeiska unionens utveckling av innovationskapacitet är ett centralt mål när en hållbar och konkurrenskraftig ekonomisk region skapas som kan möta globala utmaningar som bland annat klimatförändringen och brist på resurser. En konkurrenskraftig europeisk ekonomisk region kräver i sin tur utveckling av innovationskapaciteten.

Detta syntes också under ansökningsomgången för Innovationsallianser. Omgången avslutades den 15 september 2022 och ansökningar lämnades in från aktörer över hela Europa.

Totalt lämnades in 406 ansökningar före deadline. Finska organisationer var involverade i 155 av dessa projektansökningar.

I var fjärde allians finns en finländsk närvaro

På en europeisk nivå fick 32 projektfinansiering. I åtta av projekten är finländska institutioner involverade. I dessa åtta projekt samarbetar totalt 14 finländska organisationer som har fått bidrag:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Olemisen Balanssia ry, Metropolia-ammattikorkeakoulu, Demola Global Oy, Kemianteollisuus KT ry, Kumiteollisuus ry, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Live-säätiö sr, Okmetic Oy, Turun ammattikorkeakoulu, Meyer Turku Oy, City of Turku

De finländska aktörerna förenar högre utbildning, yrkesutbildning och företagskompetens, vilket skapar en gynnsam miljö för kunskapsdelning även inom landet.


Finansiering för partnerskap mellan lärosäten och företag 

Finansiering för allianser fanns tillgänglig under ansökningsomgången för två typer av projekt. Den första av dessa riktade sig mot främjande av samarbete mellan högre utbildning, yrkesutbildning och företag (på engelska kallat Alliances for Education and Enterprises).

Syftet med dessa samarbeten är att främja innovationer vid gränssnittet mellan utbildning och arbetsliv. Projekten är 2 eller 3 år långa och kan erhålla finansiering på upp till 1–1,5 miljoner euro.

Infograafi, jossa esitellään hakutuloksia. Oppilaitosten ja yritysten välisille yhteenliittymille saapui 372 hakemusta, joista 25 rahoitettiin. Suomesta rahoitusta sai Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Olemisen Balanssia ry, Metropolia-ammattikorkeakoulu ja Demola Global Oy.

Finska organisationer har framgångsrikt presterat i denna konkurrensutsatta projekttypen och är aktivt engagerade i fyra av de 25 finansierade projekten.

Projekten fokuserar bland annat på entreprenörskapsutbildning, hälsorisker relaterade till klimatförändringar, cybersäkerhet och social innovation.

Finansiering för att möta kompetensbristen 

Finansieringen för den andra projekttypen Allianser för branschspecifikt kompetenssamarbete riktades mot samarbete inom kompetensområden som identifierats i den europeiska kompetensprogrammet (på engelska kallat Alliances for Sectoral Cooperation on Skills). Dessa allianser strävar efter att lösa kompetensbrister som hämmar tillväxten och konkurrenskraften inom kritiska sektorer eller områden.

Projekten pågår i fyra år, och finansieringen kan vara upp till fyra miljoner euro. 

Infograafi, jossa esitellään hakutuloksia. Alakohtaisen osaamisyhteistyön yhteenliittymille saapui 34 hakemusta, joista 7 rahoitettiin. Suomesta rahoitusta sai Kemianteollisuus ry, Kumiteollisuus ry, Diakonia-ammattikorkeakoulu (koordinaattorina), Live-säätiö sr, Okmetic Oy, Turun ammattikorkeakoulu (koordinaattorina), Meyer Turku Oy ja City of Turku.

Även om antalet ansökningar var bara en bråkdel av de för den för Allians mellan läroanstalter och företag är det anmärkningsvärt att finska organisationer är involverade i fyra av de sju finansierade projekten. Projekten fokuserar på kemi, social innovation, mikroelektronik och skeppsbyggnadssektorn.

Det är också en utmärkt prestation för Finland att Diakonia-ammattikorkeakoulu och Turun ammattikorkeakoulu fungerar som koordinatorer i två av projekten.

Diak: ESIC-projektet mot samhällsentreprenörskap och digitalt grönt skifte 

Toinen Suomesta koordinoidusta projektista, Diakonia-ammattikorkeakoulun johtama ESIC-hanke, käynnisti 

Det andra projektet koordinerat från Finland, ESIC-projektet ledd av Diakonia-ammattikorkeakoulu, startade sitt projekt i höst.

I ESIC-projektet, "Alliance Fostering Skills Development for Social Economy - European Social Innovation Campus," deltar även Live Foundation sr från Finland.

Projektchef och FoU-expert Niina Karvinen från Diak berättar hur projektfinansieringen i slutändan stöder strävan efter gemensamt välstånd. Detta är möjligt genom att stödja en affärsmodell som förenar ekonomisk framgång med samhällspåverkan.

"Samhällsentreprenörskap är en av vår högskolas kompetensområden. Vår mission är att det erkänns som ett sätt att förbättra världen, och att Diak är en eftertraktad samarbetspartner i produktionen av relaterad kunskap och kompetens. En konkret åtgärd för att uppnå missionen är att identifiera extern finansiering för FoU relaterad till samhällsentreprenörskap och öka den."

När man granskar förväntningarna på projektet betonar Karvinen att det är avgörande att ESIC-projektet fungerar som en katalysator inom området för social ekonomi.

"Projektets uppgift är att identifiera kunskapsbrister relaterade till ledning av sociala innovationer inom samhällsekonomin och utveckla lösningar som ökar kunskapen på olika utbildningsnivåer både i Europa och nationellt. En annan central målsättning är att öka attraktionskraften för samhällsekonomin som arbetsgivare och möjlighet till entreprenörskap."

Karvinen understryker också att projektet har en betydande roll i att stödja det digitala gröna skiftet. Detta mål uppnås genom samarbete med projektets partneruniversitet och icke-statliga organisationer, vilka representerar ett brett nätverk av kompetens från Estland, Rumänien, Spanien, Irland, Belgien, Italien, Norge, Nederländerna och Ukraina.

Förändringar under pågående ansökningsomgång 2024 

Ansökningsomgången för Erasmus+ innovationsallianser (Alliances for Innovation) för år 2023 avslutades i juni, och resultaten förväntas publiceras före slutet av året.

Nästa ansökningsomgång avslutas den 7 mars 2024. Detta innebär att ansökan måste förberedas tidigare än på tidigare ansökningsomgångar.

För ansökningar om Allianser för branschspecifikt kompetenssamarbete måste sökande och organisationer som deltar i projektet vara medlemmar i Pact for Skills (läs mer nedan). För ansökningar om Allians mellan läroanstalter och företag krävs inte ett medlemskap av högskolor för att ansöka om finansiering.

Laura Lalu, teamledare för Erasmus+ -projekt på Utbildningsstyrelsen, betonar betydelsen av förberedelse inför ansökan.

"Det är värt att ägna tid åt noggrann studera Pact for Skills-gemenskapen, kartlägga partners och utarbeta samarbetsplaner. Detta bidrar till att ansökningsprocessen blir så effektiv och framgångsrik som möjligt."

Niina Karvinen från Diak nämner att även att fast de inte är involverade i Pact for Skills-initiativ överväger Diak att ansluta sig till ett eftersom det öppnar dörrar för nätverksbyggande och ge möjligheter för nytt lärande. Diaks projektpartner, EURICSE, som ingår i ESIC-konsortiet, samordnar aktörer för Pact for Skills i Europa, vilket säkerställer en kontakt med nätverket.

Vad är Pact for Skills -initativet?

"Pact for Skills" är ett initiativ från Europeiska kommissionen som syftar till att främja kompetensutveckling i Europa och möta de föränderliga behoven på arbetsmarknaden.

Vilken som helst organisation eller sammanslutning av organisationer som främjar kompetensutveckling och omskolning för arbetsföra personer kan ansluta sig till avtalet. Organisationen bör vara belägen i en medlemsstat i EU, EFTA eller ett medlemskandidatland.

Medlemskapet är kostnadsfritt och öppnar upp för många samarbetsmöjligheter med kollegor över hela Europa. Förutom nätverkande erbjuds medlemmarna också information och vägledning.