Nyheter

Finansieringen våren 2023 har beviljats för ansökningar om mobilitet inom programmet Erasmus+

Program Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport EU:s ungdomsprogram Internationalisering
Internationell mobilitet intresserar organisationerna igen efter åren som präglades av coronapandemin. Glädjande nog fanns det även ett stort antal nya sökande. Den här ansökningsomgången beviljades finansiering för mobilitet till ett belopp av totalt 40,8 miljoner euro.

Matkalaukku, kirja ja passi

Inom högskolesektorn beviljades ett större anslag för mobilitet än någonsin tidigare och finansieringen kommer att öka under de kommande åren. Totalt beviljades nu lite över 19 miljoner euro i finansiering för europeisk mobilitet. Angående global mobilitet kommer bidragsinformationen att kompletteras senare. Med finansieringen den här ansökningsomgången är det fortsättningsvis möjligt att stödja mobilitetsperioder i Finland för högskolestuderande som flytt från Ukraina. 

Inom högskolesektorn beviljades även en ny ackreditering för ett mobilitetskonsortium. Det rör som det första mobilitetskonsortiet som koordineras av ett universitet (Aalto-universitetet). Medlemmarna i konsortiet är utöver Aalto-universitetet fem universitet (Östra Finlands universitet, Lapplands universitet, Åbo universitet, Vasa universitet och LUT-universitetet) och två yrkeshögskolor (HAMK och Metropolia). Konsortiet är en del av FARIA-nätverket för främjande av FoUI-samarbete mellan Finland och Förenta staterna.

För Erasmus+ Sport ordnades den här ansökningsomgången för första gången decentraliserad ansökning. Alla sökande var idrottsföreningar. I Finland beviljades som enda land i Europa finansiering för ett paraidrottsföreningsprojekt. Alla projekt som beviljades finansiering har koppling till EU:s arbetsplan för idrott. 

Inom ungdomssektorn erbjuds stöd för mental hälsa

Inom programmet Erasmus+ lämnades totalt 103 ansökningar in för ungdomssektorn. Av dessa beviljades finansiering till 44 projekt. Inom Europeiska solidaritetskåren beviljades finansiering till 40 projekt. Antalet sökande organisationer var rekordhögt för båda organisationernas del. Bland projekten som beviljades finansiering fanns flera projekt med stöd för ungas mentala hälsa som tema. Även hållbar utveckling och naturen var populära teman.
Internationalisering intresserar inom vuxenutbildningen och yrkesutbildningen

För mobilitetsprojekt inom vuxenutbildningen beviljades totalt över 1,6 miljoner euro. I det här beloppet ingår såväl ackrediterade organisationer och konsortier som kortvariga mobilitetsprojekt. 

-    Nu har situationen återgått till den före coronapandemin och det verkar som att internationalisering väcker allt större intresse hos organisationerna inom vuxenutbildningen. Särskilt glädjande är att ett rekordstort antal organisationer som ansökte för första gången beviljades finansiering. Även mobilitetsinsatsen för vuxna studerande, som började som en ny insats 2021, väckte de sökandes intresse, säger programsakkunnig Johanna Tarvainen. 

Inom yrkesutbildningen beviljades finansiering till mobilitetsprojekt, såväl ackrediterade organisationer och konsortier som kortvariga mobilitetsprojekt, till ett belopp av totalt 9,4 miljoner euro. Detta är det största eurobelopp som hittills beviljats yrkesutbildningen. Ett rekordstort antal organisationer, 65 stycken, beviljades finansiering. Antalet beviljade mobiliteter inom Erasmus+-mobilitetsinsatser inom yrkesutbildningen (cirka 4 000 personer) har glädjande nog återgått till samma nivå som före pandemin. Största delen av finansieringen för mobilitetsprojekt beviljades till stöd för utomlandsperioder för studerande.  

Med Erasmus+-mobilitetsfinansiering finansieras utöver kort- och långvarig mobilitet deltagande i yrkesskicklighetstävlingar utomlands för studerande inom yrkesutbildning.

Inom ackrediterade aktörers mobilitetsprojekt understöds även både studerande- och personalmobilitet till länder utanför Europa. 

Många organisationer som ansökte för första gången inom den allmänbildande utbildningen 

För mobilitetsprojekt inom den allmänbildande utbildningen beviljades totalt cirka 7,5 miljoner euro i Erasmus+-mobilitetsfinansiering. I det här beloppet ingår såväl ackrediterade organisationer och konsortier som kortvariga mobilitetsprojekt.

-    Nu har situationen återgått till den före coronapandemin och det verkar som att internationalisering väcker allt större intresse hos de sökande inom den allmänbildande utbildningen. Särskilt glädjande är att ett rekordstort antal organisationer som ansökte för första gången beviljades finansiering. I synnerhet intresserade gruppmobilitet med koppling till elevernas lärande, säger programsakkunnig Sirkka Säikkälä.   

Erasmus+-mobilitetsfinansiering för den allmänbildande utbildningen kan sökas av daghem, skolor, gymnasier, utbildningsanordnare och läroanstalter inom grundläggande konstundervisning och beviljas för mobilitet med koppling till både personalens och elevernas/de studerandes lärande.