Nyheter

Finansministeriets ämbetsverksutvärderingar har publicerats

Aktuellt
Finansministeriet publicerade den 8 november 2023 ämbetsverksutvärderingar av sex olika ämbetsverk som genomgått betydande reformer under de senaste åren. De ämbetsverk som utvärderats är Transport- och kommunikationsverket, Utbildningsstyrelsen, Institutet för hälsa och välfärd, Domstolsverket, Utsökningsverket och Trafikledsverket. Syftet med ämbetsverksutvärderingarna är att hitta metoder för att utveckla statsförvaltningens strukturer, styrsystem och verksamhet.
Bild på Utbilndningsstyrelsens byggnad.

Utvärderingen av statliga ämbetsverk genomfördes nu för andra gången och är en del av den helhet av ämbetsverksbedömningar som samordnas av finansministeriet och inleddes 2020. 

I utvärderingarna samlades det in information om hur målen för reformerna har uppnåtts, om verksamhetens resultat och om dess effekter. Utvärderingarna genomfördes med samma utvärderingskoncept vid alla ämbetsverk, dock med beaktande av ämbetsverkens särdrag, och i nära samarbete med de ämbetsverk som utvärderades och de ministerier som styr ämbetsverken. Den information som fås genom utvärderingarna kommer att utnyttjas i utvecklingen av ämbetsverkens verksamhet, styrning och ledning. 

Alla de utvärderade ämbetsverken lyckades i regel bra med reformerna. Utvärderingen fokuserade på flera reformer som genomförts vid Utbildningsstyrelsen under de senaste åren: Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO slogs samman till ett nytt ämbetsverk 2017, Nationella centret för utbildningsutvärdering och Studentexamensnämnden blev fristående enheter vid Utbildningsstyrelsen 2018 och Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning inrättades vid Utbildningsstyrelsen som en fristående enhet 2021. I utvärderingen konstaterades att reformerna i huvudsak genomförts väl och att ämbetsverkets verksamhet är etablerad. Främjandet av enhetlighet i organisationen bör emellertid fortsätta och ämbetsverkets samhälleliga roll bör förtydligas.