Nyheter

Finländska organisationer beviljades över 10 miljoner euro för Erasmus+ internationella samarbeten

Program Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering Utveckling av utbildningen
Finansieringsbesluten för vårens ansökningsomgång för Erasmus+-partnerskap för samarbete har fattats. Finländska organisationer beviljades sammanlagt 10,4 miljoner i finansiering. Med bidragen finansieras utveckling av utbildning och till exempel projekt som främjar hållbar utveckling.
Viisi ihmistä pöydän ääressä suunnittelemassa.

Under ansökningsomgången våren 2023 för programmet Erasmus+ partnerskap för samarbete ansöktes om sammanlagt över 41 miljoner euro i finansiering och 28 procent av de sökande fick finansiering. Mest finansiering beviljades för högre utbildning och allmänbildande utbildning.

Stapeldiagram över beviljade bidrag per sektor.

Sammanlagt 54 partnerskap för samarbete fick finansiering. Omfattande samarbetspartnerskap beviljades 9,2 miljoner i bidrag, som finansierar 32 projekt. Småskaliga partnerskap beviljades 1,2 miljoner i bidrag, som finansierar 22 projekt. 

I samarbetspartnerskap var andelen godkända projekt 25 procent, medan den i småskaliga partnerskap var 33 procent.  

-    Det är glädjande att det bland de organisationer som fått finansiering fanns flera nya aktörer, det vill säga organisationer som inte tidigare fått finansiering för partnerskap för samarbete från Erasmus+, säger ledande sakkunnig Hannele Nevalampi från Utbildningsstyrelsen.

– På så sätt når programmets möjligheter allt fler aktörer. 

Ukraina en av tyngdpunkterna i ansökningsomgången  

Genom Erasmus+-partnerskap för samarbete kan man till exempel nätverka och lära sig av varandra, utveckla läroplaner och -metoder, främja användningen av digitala verktyg och utveckla ungdomsarbetet. 

De projekt som nu fått finansiering främjar bland annat den gröna övergången samt utnyttjar digitaliseringsmöjligheterna i utbildningen och ungdomsarbetet. Temat hållbar utveckling syns i alla sektorers projekt. 

En av tyngdpunkterna i denna ansökningsomgång var Ukraina. Bland de projekt som finansieras finns också två Ukraina-projekt: ett inom yrkesutbildningen och ett inom högskoleutbildningen. Med sitt projekt för yrkesutbildning stöder Seinäjoen koulutuskuntayhtymä möjligheten för personer som flytt från Ukraina att få tillgång till yrkesutbildning. I projektet för högre utbildning deltar en ukrainsk högskola som partner i ett konsortium som leds av Åbo Akademi. Konsortiets syfte är att främja inkludering, medborgarnas delaktighet och fred i digitala medier. Därtill är målgruppen för ett projekt som samordnas av Haaga-Helia invandrarstuderande och i synnerhet studerande som flytt från kriget i Ukraina.

Det globala läget syns också på andra sätt i de ansökningar som fått finansiering, då några av projekten inom områden för ungdom fokuserar på fred och på att stödja unga i utmanande tider. Ett av projekten för allmänbildande utbildning utvecklar fredsfostran för gymnasierna. 

De finansierade projekten främjar mångsidigt aktuella teman 

I projekt inom områden för ungdom är målen också till exempel att främja ungas psykiska hälsa och utveckla unga konstnärers företagarfärdigheter. Genom projekten inom yrkesutbildningen utvecklas bland annat konstskolornas internationella samarbete, intelligenta lärmiljöer och företagarfostran. 

De projekt inom högre utbildning som godkänts omfattar ett brett spektrum av ämnen och utbildningsområden. I projekten utvecklas bland annat inkludering och mångfald i små och medelstora företag, företagande bland studerande, idrottsfysioterapi, utnyttjande av inlärningsanalys för att stöda studerande och vårdarbete för cancerpatienter.

Projekten inom den allmänbildande utbildningen främjar bland annat inkludering och en hållbar livsstil, ökar uppskattningen för kulturarvet samt stöder utvecklingen av elevernas och de studerandes digitala färdigheter.
Vuxenutbildningens projekt jobbar bland annat för att göra vuxna studerande som riskerar att marginaliseras delaktiga och för att främja integrations- och företagarstigar. 

Antalet ansökningar fördubblades 

Erasmus+-partnerskap för samarbete intresserade finländska aktörer. I ansökningen våren 2023 för Erasmus+-partnerskap för samarbete inkom sammanlagt 195 ansökningar, av vilka 129 gällde omfattande samarbetspartnerskap och 66 gällde småskaliga partnerskap. 

Våren 2022 lämnades sammanlagt 102 ansökningar in, så antalet ansökningar fördubblades nästan. 

Höstens ansökningsomgång öppen

Hösten 2023 ordnas den andra ansökningsomgången för partnerskap för samarbete, där man kan ansöka om bidrag för alla sektorers småskaliga partnerskap och samarbetspartnerskap inom områden för ungdom. Ansökningstiden går ut 4.10.2023.