Nyheter

Handledarna känner inte till arbets- och studiemöjligheter för samer

Program Euroguidance Kulturell mångfald Livslång vägledning Undervisning och handledning Studiehandledning Elevhandledning
Det samiska språket kan öppna nya dörrar i fråga om utbildning och arbete såväl i Finland som i andra länder där samiska talas.
Saamelaislippu liehuu
Kuva Maria Aikio
Maria Aikio

Nuorten Akatemia ordnade i slutet av 2022 en utbildning för studiehandledare i samarbete med Sametinget och Finlands Romaniförening ry, som fokuserade på särdragen i handledning av samiska och romska ungdomar.

– Önskemålet kom från studiehandledarna själva. I våra utbildningar för lärare önskades utbildning med fokus särskilt på studiehandledning för romska och samiska ungdomar. Även i fråga om samernas språkliga rättigheter och utbildning bedömde man att det skulle vara viktigt att ge studiehandledarna mer information om möjligheterna, berättar Maria Aikio från Nuorten Akatemia.

I utbildningarna tog man upp kulturernas grunder och bekantade sig med ungas erfarenheter av att ansöka till studier eller arbete, och man diskuterade också hurdan studiehandledning de unga vill ha. Handledarna hade inte lika stor erfarenhet av den samiska som av den romska kulturen. De flesta av deltagarna kom från södra Finland.

– Om man saknar kunskap känner man inte alltid igen det samiska. Man konstaterade att man inte behöver känna till eller fråga om en elevs samiska bakgrund, om hen inte själv tar upp den.

Kunskaper i samiska kan ge fler karriärmöjligheter

Om man känner till att en person som handleds är same, bör man tänka på att detta kan ge personen fler möjligheter i framtiden. Handledarna känner inte alltid till kvoterna för samer vid olika läroanstalter.

– Det skulle vara bra om de unga fick höra hur många sysselsättningsmöjligheter kunskaper i samiska ger, inte bara i det samiska området utan också på annat håll, särskilt inom fostran och utbildning, säger Maria Aikio. Distansförbindelser utvidgar möjligheterna även utanför det egna närområdet.

– Unga som talar nordsamiska kan tipsas om studie- och arbetsmöjligheter även i Norge, eftersom språket är exakt detsamma.

Personer med kunskaper i samiska är efterfrågade även utanför det samiska området, eftersom barn med samiska som modersmål har rätt till småbarnspedagogik på samiska i alla kommuner i Finland.

– Samiskspråkiga arbetstagare behövs för att de tjänster som samerna är garanterade enligt grundlagen även framöver ska vara tillgängliga på samiska. Kunskaper på modersmålsnivå är ofta inte nödvändiga för att kunna arbeta på samiska, sammanfattar Maria.

Olika möjligheter från grundläggande utbildning till magisterstudier och fortbildning

Man kan börja studera samiska i grundskolan på olika håll i Finland, eftersom Utsjoki kommun ordnar distansundervisning i samiska för barn i grundskoleåldern i samarbete med Sametinget, berättar Bigga-Helena Magga, utbildningssekreterare vid Sametinget.

Av utbildningsanstalterna på andra stadiet är Sameområdets utbildningscentral den enda i Finland som erbjuder undervisning även på samiska. En betydande andel av språkundervisningen sker via nätet. Vid Sameområdets utbildningscentral kan man avlägga en hel yrkesexamen eller komplettera sin kompetens genom att avlägga examensdelar. Utbudet av studier fokuserar särskilt på turism och hantverksyrken. Även läroavtalsutbildning är möjlig.

– Här kan man studera samiska både som främmande språk och som modersmål. Inom konstindustribranschen har undervisning ordnats även på nordsamiska. Den samiska kulturen genomsyrar all utbildning, och exempelvis i yrkesutbildningen får de studerande bekanta sig med kulturen i verkliga situationer och miljöer i vardagen. Vi är den enda läroanstalten på andra stadiet där man kan utbilda sig till renskötare. Allmänt taget kan man säga att även om vi särskilt betjänar behoven i arbetslivet i det samiska området, klarar man sig bra med vår utbildning även utanför det samiska området, berättar Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen, rektor för Sameområdets utbildningscentral.

På universitetsnivå är utbudet större. Lapplands universitet har kvotplatser för samiskspråkiga inom alla områden.

– Vi har kvoter för sökande med kunskaper i samiska inom alla utbildningsområden i kandidat- och magisterutbildningarna. I regel finns en kvotplats per ansökningsobjekt. Urvalet görs bland dem som ansökt genom ett inträdesprov, säger Maarit Tenhunen vid Lapplands universitet.

Vid Uleåborgs universitet finns en liknande kvot för sökande med kunskaper i samiska för ansökningsobjekten biologi, medicin, klasslärare, småbarnspedagogik och specialpedagogik.

Alla de tre samiska språken som talas i Finland kan studeras som huvudämne vid universitet. Giellagas-institutet vid Uleåborgs universitet har ett särskilt nationellt ansvar för utbildning och forskning i de samiska språken inom högskoleutbildningen. Man kan också studera samiska vid Helsingfors och Lapplands universitet.

Även skräddarsydd gemensam utbildning för att öka den samiska yrkeskunskapen ordnas tillsammans med läroanstalter inom olika områden. Undervisnings- och kulturministeriet finansierar exempelvis ett stort projekt som ordnas som ett samarbete mellan Uleåborgs och Lapplands universitet, där man utvecklar utbildningen i samiska och samisk kultur inom social- och hälsovårdsbranschen. Målet är att stärka deltagarnas praktiska språkkunskaper samt kunskap om den samiska kulturen och arbetsmetoder som baserar sig på den. Omkring hundra arbetstagare och studerande väntas delta i utbildningen. Man strävar efter att bygga de studiehelheter som inleds till hösten så att de även kan avläggas på egen hand som nätkurser och erbjudas som fortbildning.