Nyheter

Hur borde Utbildningsstyrelsens webbtjänst Oph.fi utvecklas härnäst? – Besvara vår enkät senast 12.5

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik
Inom utvecklingen av Oph.fi låg fokus under år 2022 på att tydliggöra innehållet och förnya webbtjänstens uppbyggnad. I och med att situationen med flera samtidiga störningar har fortsatt har barn och ungas välbefinnande varit ett av de viktigaste temana i tjänsten. Berätta för oss hur vi har lyckats med utvecklingen och besvara enkäten senast 12.5.
Läraren arbetar vid datorn.

Webbtjänsten Oph.fi tillhandahåller information för yrkesverksamma inom småbarnspedagogik, utbildning och livslångt lärande samt personer och organisationer som deltar i internationella projekt och utbytesprogram. Totalt hade webbtjänsten 2 200 000 besök under 2022.
 
Under förra året publicerade vi flera nya innehåll för yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och utbildning till stöd för främjande av välbefinnandet bland elever och studerande. Till exempel var anvisningarna för hur man inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna kan behandla krisen i Ukraina med barnen och de unga en de mest lästa texterna på Oph.fi år 2022. Andra populära innehåll och nya omfattande webbplatshelheter var webbsidorna om förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld, webbsidorna om Barnets rättigheter, webbplatshelheten om bättre sömnvanor och webbsidorna för FinCEED – Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn.  
 
Vid sidan av publiceringen av nya innehåll har helheterna förtydligats. Förra året lanserade vi till exempel webbsidor på lättläst språk om den allmänna språkexamen. De finskspråkiga sidorna har beviljats Selkokeskus erkännande. Dessutom har vi gjort det lättare att hitta innehåll om finska och svenska som andraspråk (S2), ett ämne vi har tagit emot en stor mängd frågor om.

Utvecklingsåtgärderna preciseras varje år utgående från den respons som vi tar emot

Kundnöjdheten bland användarna av webbplatsen följs upp med hjälp av flera olika metoder, bland annat kundenkäter och intervjuer. År 2022 inledde även Oph.fi-kundpanelen sin verksamhet och medlemmarna i panelen har fått tre paket med uppgifter om olika teman. Utgående från dessa har vi preciserat utvecklingsåtgärderna för Oph.fi och för närvarande arbetar vi med att förbättra söktjänsten på webbplatsen och ytterligare tydliggöra webbplatsens struktur och innehåll. Vi håller på att förnya bland annat helheterna Utveckling och internationalisering, För lärare och Statistik och publikationer. De publiceras stegvis under år 2023.
 
Nu vill vi veta hur vi har lyckats med utvecklingsarbetet och vad vi bör förnya härnäst.

Hjälp oss utveckla webbtjänsten genom att besvara vår enkät senast 12.5

Genom att besvara enkäten kan du påverka och bidra med värdefull information till stöd för arbetet med att utveckla Oph.fi. Vårt mål är att webbtjänsten ska vara ännu mer användarvänlig för alla besökare. Enkäten är öppen fram till den 12 maj och du kan besvara den på svenska eller finska. Det tar endast 5 till 10 minuter att svara på frågorna.
 
I enkäten är det den här gången möjligt att utöver webbtjänsten ge respons även på våra nyhetsbrev. Under de senaste åren har antalet prenumeranter ökat, och nyhetsbreven är ett viktigt utvecklingsområde för oss. Med hjälp av nyhetsbreven kan våra kunder direkt i sin e-post få tillgång till de av våra innehåll som de själva är mest intresserade av och som de har störst nytta av.
 
I enkäten kan du även uppge om du i fortsättningen vill delta i utvecklingen av tjänsten Oph.fi och få information om enkäter och andra sätt att som kund delta i utvecklingsarbetet.