Nyheter

Nu är det möjligt att använda informationsresursen Koski inom den grundläggande konstundervisningen – lättare att identifiera och erkänna kunnande som förvärvats inom undervisningen

Aktuellt Grundläggande konstundervisning Utveckling av utbildningen Läroplan
Anordnarna av grundläggande konstundervisning kan i fortsättningen föra in elevernas studieprestationer i informationsresursen KOSKI som administreras av Utbildningsstyrelsen. Införandet av studieprestationer i tjänsten stärker den grundläggande konstundervisningens ställning i det finska utbildningssystemet och synliggör kunskaper och färdigheter som förvärvats inom undervisningen vid sidan av kunnande som förvärvats inom andra utbildningsformer.
En flicka bland blommor.

Anordnarna av grundläggande konstundervisning kan i fortsättningen föra in elevernas studieprestationer i den nationella informationsresursen för undervisning och utbildning Koski som administreras av Utbildningsstyrelsen. Tjänsten innehåller uppgifter om enskilda studerandes studierätter, studieprestationer och avlagda examina. 

Användning av informationsresursen Koski är möjlig för undervisningsanordnare i och med de ändringar som gjorts i lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om grundläggande konstundervisning. Lagändringarna trädde i kraft 1.1.2023.

- Införandet av studieprestationer i tjänsten Koski stärker den grundläggande konstundervisningens ställning som en viktig aktör inom den finska utbildningssektorn. Med hjälp av tjänsten är det dessutom möjligt att bättre än tidigare synliggöra kunnande som förvärvats inom fleråriga studier i olika konstarter när eleven söker till studier till exempel på andra stadiet eller vid en högskola, eller övergår till arbetslivet, konstaterar undervisningsrådet Alma Muukka-Marjovuo.

För att använda tjänsten måste läroanstalterna vara beredda att utveckla sin informationshantering

Det är frivilligt för anordnarna av grundläggande konstundervisning att använda informationsresursen Koski. Användning av tjänsten kan inledas i april 2023, men kan även inledas senare.

I informationsresursen är det möjligt att föra in studieprestationer i gemensamma studier och temastudier i den allmänna lärokursen och grundstudier och fördjupade studier i den fördjupade lärokursen inom grundläggande konstundervisning i olika konstarter.

För att föra in studieprestationer i informationsresursen Koski krävs alltid elevens, eller för minderåriga elevers del vårdnadshavarens, samtycke. Anordnaren av grundläggande konstundervisning ska därför före tjänsten tas i bruk planera hur eleverna och vårdnadshavarna informeras om att de bör ge sitt samtycke och hur man förvaltar samtyckena. Studieprestationerna är tillgängliga för eleverna och vårdnadshavarna i tjänsten Min Studieinfo.

En förutsättning för att föra in studieprestationer i informationsresursen är även att undervisningsanordnaren publicerar en lokal läroplan i Utbildningsstyrelsens tjänst eGrunder för varje konstart som anordnaren erbjuder undervisning i och för vilken anordnaren ämnar föra in studieprestationer i tjänsten Koski.

I den lokala läroplanen ska anordnaren även beskriva omfattningen för lärokursen i varje konstart som kalkylerade timantal och studiepoäng. Beskrivningen av studierna i studiepoäng gör det lättare att jämföra den grundläggande konstundervisningen med studier som genomförts på andra utbildningsstadier. Studier enligt den allmänna eller den fördjupade lärokursen omvandlas till studiepoäng så att en arbetsinsats på 27 timmar motsvarar en studiepoäng.

Utbildningsstyrelsen stöder ibruktagningen med en serie med webbinarier och med information

Enheten Gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete vid Utbildningsstyrelsen ordnar 24.4 ett webbinarium för anordnare av grundläggande konstundervisning. Webbinariets huvudspråk är finska men det finns möjlighet att diskutera och ställa frågor på svenska. Under webbinariet presenteras beskrivningen av läroplanerna i studiepoäng och övriga förutsättningar för ibruktagningen av tjänsterna Koski och eGrunder. Enheten erbjuder även material och information för undervisningsanordnarna till stöd för förnyelsen. 

Koski-teamet vid Utbildningsstyrelsen ger råd och stöd till undervisningsanordnarna och läroanstalterna vid ibruktagningen av tjänsten Koski, införandet av studieprestationer och förvaltningen av samtycken med anvisningar i eDuuni-wiki och under två Koski-seminarier med samma innehåll. Det första webbinariet ordnas på finska 26.4 och det andra på svenska 22.5.

Undervisningsanordnarna ges dessutom stöd för den tekniska användningen av tjänsterna Koski och eGrunder med Teams-kliniker för de båda tjänsterna. Tidtabellen för klinikerna finns i Utbildningsstyrelsens evenemangskalender.

Mer information:

Grunderna för läroplanerna för grundläggande konstundervisningen och beskrivning av studiernas omfattning i studiepoäng:

Undervisningsrådet Alma Muukka-Marjovuo
tfn 029 5331 915
alma.muukka-marjovuo [at] oph.fi 

Tjänsten Koski:

Specialsakkunnig Laura Ryymin
tfn 029 5331 507

koski [at] opintopolku.fi

Tjänsten eGrunder:

Specialsakkunnig Marjut Anderson
tfn 029 5331 497
eperusteet [at] opintopolku.fi  

Nyttiga länkar: 

Ta del av tjänsterna i vår portal Studieinfo

Informationsresursen KOSKI:

Utbildningsstyrelsens nationella informationsresurs Koski innehåller uppgifter om studierätter, studieprestationer och avlagda examina för enskilda studerande.

Tjänsten eGrunder:

Tjänsten eGrunder innehåller grunderna för samtliga läroplaner, examina och utbildningar från småbarnspedagogik till andra stadiet och fritt bildningsarbete. Utbildnings- och undervisningsanordnarna publicerar även lokala läroplaner och planer för förverkligande av examina i tjänsten.

Min Studieinfo

I Min Studieinfo kan du se uppgifter om dina egna studierätter, studieprestationer och examina eller studierätter, studieprestationer och examina för ett minderårigt barn vars vårdnadshavare du är samt använda Utbildningsstyrelsens olika tjänster.