Nyheter

Under luppen: Vilka är trenderna för personalens kunnande inom småbarnspedagogik?

Aktuellt Småbarnspedagogik Prognostisering Statistik
Vilket slags kunnande krävs av lärare inom småbarnspedagogik och ledningen av småbarnspedagogik idag och i framtiden? I vår serie Under luppen granskas trenderna inom kunnandet utgående från två olika material: enkäten om behov av kunnande som genomfördes inom Prognostiseringsforum för kunnande och arbets- och näringsbyråernas arbetsplatsannonser.
Under luppen - seriemärke

Granskningen omfattar arbetsplatsannonser för lärare och ledning inom småbarnspedagogik som publicerades av arbets- och näringsbyråerna år 2017–2021. Vanligtvis gällde annonser lärare inom småbarnspedagogik. 

De vanligaste ämnesorden med koppling till kunnande var pedagogik, kommunikationsfärdigheter, kunskaper i finska, utvecklingsarbete, positiv inställning, teamarbete, samarbete och socialpedagogik. Bland ämnesorden fanns även många krav med anknytning till formell kompetens, såsom behörighet, examen, straffregisterutdrag och barnträdgårdslärare.

Det viktigaste innehållet i arbetsplatsannonserna kan sammanfattas på följande vis: man letade efter en person med samarbetsfärdigheter och kunskaper i finska som uppfyllde de formella behörighetskraven för arbetet och innehade gedigen pedagogisk kompetens. Ämnesord av detta slag förekom i minst fem procent av annonserna, medan förekomsten av majoriteten av ämnesorden låg under en procent. Att förekomsten av ett visst ämnesord var låg innebär dock inte att kunnandet skulle sakna betydelse inom branschen.

Forskning har visat att arbetsgivarna inte nämner allt det kunnande som krävs för arbetsuppgiften i annonsen, utan lyfter fram några av de viktigaste egenskaperna och färdigheterna.

Lagen om småbarnspedagogik ledde till att formuleringen av kraven på kunnande förändrades i arbetsplatsannonserna 

Under tiden 2017–2021 skedde några tydliga förändringar i arbetsgivarnas beskrivningar av kraven på kunnande för att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik eller med ledning av småbarnspedagogik.

Lagen om småbarnspedagogik förekom sällan i arbetsplatsannonserna i början av perioden som granskades, men år 2021 ökade förekomsten dramatiskt med till och med 40 procentenheter jämfört med året innan. Lagen som trädde i kraft i september 2018 medförde betydande ändringar när det gäller personalen inom småbarnspedagogik. Det är alltså naturligt att lagen även påverkar texten i arbetsplatsannonserna.

Socialpedagogik nämndes rätt ofta i annonserna år 2017–2018, men förekom alltmer sällan efter detta. På motsvarande sätt ökade förekomsten av plan för småbarnspedagogik och vilja att utvecklas år 2021. Skillnader förekom även i användningen av "kasvatustiede" versus "pedagogiikka" på finska.

Av enkäten om behov av kunnande framgår även andra nödvändiga typer av kunnande i framtiden

Av arbetsplatsannonserna är det möjligt att se att i synnerhet personer med pedagogisk behörighet efterfrågas för uppgifter inom småbarnspedagogik. Behovet av pedagogiskt kunnande kommer inte att minska i framtiden, eftersom man i samband med reformen av lagen om småbarnspedagogik strävat efter att främja småbarnspedagogikens kvalitet med förändringar som innebär en höjning av personalens utbildningsnivå.

Betydelsen av pedagogisk kompetens framgår även tydligt av enkäten om behov av kunnande som genomfördes hösten 2022 inom Prognostiseringsforum för kunnande (PFK) och kartlade behov av kunnande i framtiden inom olika branscher. Prognostiseringsforum för kunnande koordineras av Utbildningsstyrelsen. Av resultaten framgår att det i fortsättningen inom småbarnspedagogiken finns ett allt större behov av kunnande med anknytning till specialundervisning och stöd, inkludering, pedagogik, kulturell mångfald, digital pedagogik och hållbarhetsfostran. Vissa av dessa har en koppling till mer omfattande megatrender i samhället, såsom digitalisering och hållbar utveckling.

Flera av de kompetensområden som framgår av enkäten återfinns inte i arbetsplatsannonser, vilket vittnar om att det inte är möjligt att skapa en heltäckande bild av branschen genom att enbart bedöma behoven av kunnande i framtiden utgående från ämnesorden i annonserna. Kalkyler och prognoser som skapats utgående från arbetsplatsannonser kan användas som basmaterial för sakkunniga för bedömningar, opponerande och komplettering. 

Prognostiseringsforum för kunnande (PFK) är ett gemensamt sakkunnigorgan för Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet som tar fram prognostiseringsinformation om behov av kunnande och utbildning i Finland. Prognostiseringsforumet för regelbundet samman en bred skara sakkunniga inom utbildningssektorn och arbetslivet för att diskutera och reflektera över vilken utbildning och vilken typ av kunnande som behövs i arbetslivet i framtiden.
Vid prognostisering skapas utsikter för framtidens arbetsmarknad utgående från kvantitativa faktorer, såsom behovet av arbetskraft och utbildning, och kvalitativa faktorer, såsom behovet av kunnande. Dessa delområden beaktas vid tolkningen av resultaten och utvecklingen av utbildning, men de kan kombineras redan när material samlas in och analyseras. På detta vis innefattas båda perspektiven redan i prognostiseringsskedet. Detta innebär att kvalitetsmässiga faktorer med koppling till arbetsmarknaden, såsom kunnande, beskrivs med kvantitativa attribut.
I den här delen av serien Under luppen kombinerades och analyserades två olika material med hjälp av arbetsplatsannonser för lärare och ledning inom småbarnspedagogik. Materialet ger intressanta perspektiv på trender inom gårdagens och dagens arbetsmarknad: vilka slags färdigheter och kunskaper efterfrågas av arbetsgivarna för de lediga tjänsterna?
Användningen av arbetsplatsannonser för att beskriva efterfrågan på kunnande är förknippat med begränsningar, men de kan användas för att dra slutsatser om vilket slags kunnande eller vilka egenskaper som ansetts vara de viktigaste med tanke på uppgiften. Annonserna ger möjlighet att mångsidigt granska den tidsmässiga dimensionen av förändringarna som gäller arbetet. Förändringar i förekomsten av ämnesord beskriver bland annat effekterna av utvecklingen av teknik, den sociokulturella miljön, lagstiftning och andra faktorer på arbetet. 

I serien Under luppen går vi med hjälp av statistiska uppgifter djupare in på olika intressanta teman som berör utbildning, lärande och internationalisering. Vi lyfter fram perspektiv från olika statistik- och forskningskällor och granskar närmare hur världen ser ut i siffror.