Nyheter

Erasmus+ innovationsallianser stöder 17 finska organisationer

Program Yrkesutbildning Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering Utveckling av utbildningen
Under 2023 års ansökningsomgång finansierades ett rekordstort antal projekt 37 stycken i Europa. Finlands deltagande omfattar ett brett spektrum av aktörer: högskolor, yrkesutbildningsinstitutioner, organisationer, företag och ett välfärdsområde.
Lamppu

Erasmus+ innovationsallianser erbjuder finansiering med syfte att öka Europas innovationspotential. Centralt för insatsen är det strategiska samarbetet mellan högskolor, yrkesutbildningsinstitutioner och företag.

Ansökningsomgången avslutades den 3.5.2023. Totalt lämnades 351 ansökningar i Europa, varav 160 ansökningar nådde den nödvändiga kavlitetströskeln.

Finska organisationer var involverade i tio projekt 

Finansiering beviljades till 37 projekt i Europa. Med tio finska deltagare involverade i projekten.

Antalet har ökat jämfört med tidigare ansökningsomgångarna 2021 och 2022. Under båda föregående åren var Finland representerat i åtta projekt av totalt 32 finansierades projekt i Europa.

I 2023 års ansökningsomgång beviljades finska organisationer totalt cirka tre miljoner euro i finansiering. Den totala finansieringen i Europa var 62 miljoner euro.

Finansieringsnivån har varit stabil både i Finland och på en europeisk nivå.

Förstagångsdeltagare för med sig nya perspektiv till samarbetet 

I 2023 års ansökningsomgång realiseras betydelsen av internationellt samarbete när 17 finska organisationer deltar i tio olika projekt. Följande finska organisationer är involverade: 

Turun ammattikorkeakoulu Oy, Välfärdsområde för Södra Österbotten, Ålands landskapsregering/Allmän förvaltning, Oulun yliopisto, Vaasan yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Neogames Finland Ry, Raision seudun koulutuskuntayhtymä (Raseko), Lounais-Suomen jätehuolto Oy, Crazy Town Oy, Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Tekstiili- ja vaatetusteollisuus Finatex ry, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Vaasan kaupunki, Ael-Amiedu Oy, Tukena-säätiö, Helsinginfors universitet.

Nästan hälften av organisationerna deltar för första gången i innovationsallianser. Detta visar växande intresset och engagemang från finska aktörer för ett europeiskt innovationsnätverk.

Två finansieringskategorier - ett gemensamt mål 

I 2023 års ansökningsomgång fanns finansiering tillgänglig för två kategorier av projekt.

Den första kategorin (Alliances for Education and Enterprises) fokuserade på att främja samarbete mellan högre utbildning, yrkesutbildning och företag. Dessa partnerskap syftar till att främja innovation vid gränssnittet mellan utbildning och arbetsliv.

Projekten pågår i två eller tre år och kan få upp till 1–1,5 miljoner euro i finansiering.

Finska organisationer presterade bra i den första projektkategorin: Finska deltagare är involverade i sju av de 32 projekt som finansierades i Europa.

Det är särskilt noterbart att två av projekten koordineras från Finland. Turun ammattikorkeakoulu koordinerar sitt andra Erasmus+ innovationsallianser projekt, medan Metropolia Ammattikorkeakoulu agerar som projektledare för denna typ av insats för första gången.

Infograafi, jossa esitellään hakutuloksia oppilaitosten ja yritysten välisille yhteenliittymille. Kategorian 1 kokonaisbudjetti Euroopassa oli 42,2 miljoonaa euroa. Suomalaiset organisaatiot ovat mukana 22 prosentissa kaikista rahoitetuista hankkeista.

Den andra kategorin av projektfinansiering riktades mot sektoröverskridande samarbete om färdigheter som identifierats i den europeiska kompetensagendan (Alliances for Sectoral Cooperation on Skills).

Dessa allianser syftar till att adressera kompetensgap som hindrar tillväxt och konkurrenskraft inom kritiska branscher eller regioner.

Projekten pågår i fyra år, med en finansiering på upp till fyra miljoner euro.

I den andra projektkategorin är Finlands deltagande i förhållande till de projekt som finansierats i Europa betydande, då finska organisationer är involverade i tre av de fem finansierade projekten.

Projektet "Gamebadges - Kompetenskartläggning och mikrolegitimationer för spelbranschen  

Projektet fick finansiering år 2023 och koordineras av Metropolia Ammattikorkeakoulu. Projektet inkluderar den finska spelbranschföreningen, Neogames Finland som partner. 
Projektets totala budget är nästan 1,4 miljoner euro, varav andelen för finska organisationer är 565 492 euro. 
Saija Heinonen, projektledare vid Metropolia Ammattikorkeakoulu, delar med sig av sina inledande reaktioner efter att finansieringsresultaten tillkännagivits:  
"Naturligtvis var vi glada att höra att Gamebadges-projektet hade beviljats finansiering. Ansökningsprocessen är utmanande och mycket konkurrenskraftig, så detta erkännande kändes bra. Det faktum att vi lyckades utan tidigare erfarenhet av Erasmus+ projekt gjorde prestationen ännu mer belönande."
- Vi har förberett samarbetet med de partners som är med och genomför arbetspaket sedan 2020, så det var underbart att äntligen gå från planering och osäkerhet till faktisk implementering. För Metropolia markerar detta projekt det första Erasmus+ innovationsallianser projektet som är koordinerat av högskolan. Resultatet stämmer väl överens med vårt RDI-mål som är att öka internationell projektverksamhet, säger Heinonen.
Elina Tyynelä, koordinator vid Neogames Finland, förväntar sig att projektet har framtida påverkan på spelbranschen:  
"Vi tror att projektet kommer att öppna upp spelbranschens behov av färdigheter för nya talanger, nämligen studenter och karriärbytare. Att skapa en ram för färdighetslegitimationer kommer att hjälpa arbetsgivare inom spelbranschen att känna igen färdighetsnivåerna hos dessa nya bidragsgivare." 
Heinonen förklarar att det treåriga projektet är uppdelat i faser, var och en innehåller sina egna arbetspaket och ansvariga organisationer. Metropolia leder det första året av projektet.
"I den första fasen siktar vi på att uppdatera spelbranschens kompetenskartläggning skapad i ett tidigare ESF-projekt. Denna karta kommer att fungera som grund för kompetensmärken. I den andra fasen går vi vidare med att testa kompetensmärken med partnerorganisationer. I den sista fasen lanseras och marknadsförs kompetenmärkenas ekosystem till målgruppen: yrkesverksamma och utbildare inom spelbranschen." 
Komplexiteterna, men också möjligheterna relaterade till utvecklingen av kompetensmärken är välkända för projektet.
"Att utöka kompetensens ekosystem för att täcka hela den europeiska spelbranschen är utmanande och kräver kompromisser", säger Heinonen. "Om vi lyckas skulle det professionella ramverk vi skapar definiera yrkestitlar och färdigheter inom spelbranschen, vilket underlättar träning och rekrytering." 
"Spelbranschen är snabb att anta nya förändringar, vilket kräver att kompetenslegitimationer hålls uppdaterade och att behovet av uppdateringar förutspås", tillägger Tyynelä. "Projektet erbjuder dock många möjligheter till djupare samarbete mellan företag och utbildningsinstitutioner, vilket gynnar alla från studenter till företag."
 

Nästa ansökan antagligen år 2025 

Ansökningsperioden för Erasmus+ innovationsallianser år 2024 tog slut den 7.3.2024. Resultaten för ansökan förväntas publiceras i slutet av året.

Insatsen administreras av komissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur (EACEA). Mer information om en eventuell framtida utlysning år 2025 kommer att finnas tillgänglig hösten 2024 när utlysningen för nästa år publiceras.

Anslut dig till Utbildningsstyrelsen e-postlistor för internationella program för att få aktuell information om ansökningsomgångar.