Syftet med lärokursen i arkitektur är att stärka elevens livslånga förhållande till arkitektur samt skapa förutsättningar för ett eget uttryck och en egen tolkning. Elevernas erfarenheter, idéer, fantasi och skaparglädje bildar en grund för lärande med alla sinnen och genom upplevelser.

Det finns två lärokurser i arkitektur som ingår i den grundläggande konstundervisningen: en fördjupad lärokurs och en allmän lärokurs. Den allmänna lärokursen introducerar processerna för planering av miljön och med värnandet och förnyandet av kulturarvet med beaktande av den hållbara utvecklingens perspektiv. Undervisningens mål är att stärka elevernas aktiva medborgarfärdigheter och inspirera dem till ett livslångt intresse för arkitektur.  Den omfattande lärokursen introducerar i sin tur arkitektur som ett område mellan konst och vetenskap, samt betraktar dess inverkan på samhället, naturen och kulturen ur ett estetiskt, ekologiskt och etiskt perspektiv. Båda lärokurserna uppmuntrar eleven att delta i processerna för planering av miljön och beaktandet och förnyandet av kulturarvet.