I grunderna för gymnasiets läroplan 2019 konstateras att handledningen i gymnasiet kan ordnas i form av studieavsnitt, individuellt och i smågrupper, som kamrathandledning och som en kombination av dessa. I den här artikeln funderar vi på hur man kunde utnyttja smågrupps- och kamrathandledning på ett mer omfattande sätt i gymnasiet.
Händer

Handledning i små grupper och den möjlighet att utnyttja kamratstöd som denna form av handledning erbjuder har hittills använts i rätt så liten mån i studiehandledningen i gymnasiet även om det är en effektiv form av handledning. Fastän vi studiehandledare eller lärare är kompetenta experter kan vi aldrig ersätta betydelsen som jämlikar har för de gymnasiestuderande. En av de viktigaste utvecklingsfaserna i ungdomen är att söka sig själv och bygga upp sin identitet. Det sker framför allt i förhållande till andra i samma situation, inte i förhållande till vuxna. Arbete tillsammans i smågrupper stärker de studerandes engagemang och aktivitet då alla blir sedda. De kommunikativa färdigheterna utvecklas på ett annat sätt i den här typen av handledning än i individuell handledning eller i handledning som ordnas för hela undervisningsgruppen.