På den här sidan definieras och beskrivs centrala begrepp och termer som används i säkerhetsmanualen. I manualen används begreppet barn eller elev, om man inte uttryckligen avser studerande inom gymnasie- eller yrkesutbildning. För anordnare av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning (kommun, samkommun eller privat) används begreppen anordnare av småbarnspedagogik eller utbildningsanordnare.

 

Begrepp och termer

Första släckning (utbildning)

Första släckningen består av släckning av brandungar med brandfilt, handbrandsläckare och brandpost samt utbildning i att välja rätt brandsläckare i olika brandsituationer.

Situationsplan En schematisk bild av läroanstaltens konstruktioner och utrymmen samt skyltar som placeras på läroanstaltens anslagstavla och/eller andra centrala platser.
Trakasserier

Osakligt bemötande som kan medföra olägenheter eller risker för säkerheten eller hälsan. Trakasserier är oftast systematiska och fortgående handlingar eller uppförande som rör en annan person eller dennes privatliv, såsom egenskaper, personlighetsdrag, kön, utseende, fritidsintressen eller familjerelationer.

Ordningsstadga Principer och regler som har fastställts av utbildningsanordnaren, skolan eller läroanstalten och som reglerar verksamheten i skolan eller läroanstalten. Skolans eller läroanstaltens personal övervakar att stadgan följs.
Fastighetens informationstavla         

En tavla som visar läroanstaltens viktigaste lokaler och hur man kan ta sig till önskad plats. Informationstavlan betjänar såväl räddningspersonal som gäster.

Objektkort

Ett kort som innehåller allmän information om fastigheten, uppgifter om kontaktpersoner, kartor, situationsplanen och våningsritningar. På ritningarna markeras sådant som är viktigt för att räddningspersonalen (brandmän, poliser) ska kunna sköta den operativa ledningen, t.ex. förvaringsplatsen för nyckelfackröret, farliga ämnen, brandsektionering, lokalernas användningssätt, dörrnumrering, skala, väderstreck och stormningsvägar. Numera en elektronisk fil hos myndigheterna.

Mobbning

Systematiska, avsiktliga och upprepade verbala eller fysiska negativa handlingar riktade mot en och samma person eller grupp.

Skola En läroanstalt som ger förskole- och nybörjarundervisning samt grundläggande utbildning eller grundläggande konstundervisning.
Kris Situation i vilken tidigare erfarenheter och inlärda handlingssätt inte är tillräckliga för att man ska förstå och kunna hantera den.
Krisplan

Plan genom vilken man förbereder sig för akuta kriser och traumatiska situationer som berör hela skolan eller enskilda personer. Planen ska innehålla åtgärder samt arbets- och ansvarsfördelning för att förebygga, upptäcka och åtgärda problem- och krissituationer. Planen görs upp i samarbete med dem som ansvarar för tjänsterna inom elev- och studerandevården. Dessutom ska man samarbeta med räddningsmyndigheterna, polisen och andra som i kommunen ansvarar för krisverksamheten.

Kriskommunikation

Förstärkt och snabb kommunikation i oförutsedda situationer i vilka verksamhetsförutsättningarna eller andra intressen för en verksamhetsenhet, som en skola eller en läroanstalt, är hotade.

Kriskommunikationsplan Ingår i skolans eller läroanstaltens krisplan och innehåller instruktioner om hur man ska agera i akuta kriser, hotfulla situationer och risksituationer.
Trafiksäkerhet (trafikfostran)

Utveckling på alla skolstadier av elevernas färdigheter, kunskaper och attityder som främjar trafikvett och säkerhet i trafiken. Vid planeringen utgår man från elevernas ålder och trafikmiljön samt elevernas erfarenheter, behov av att röra sig i trafiken och individuella färdigheter. Vartefter elevernas egenskaper och färdigheter utvecklas ändras innehållet i fostran.

Studerande En person som studerar på gymnasiet, i en yrkesläroanstalt, på en högskola, i ett vuxenutbildningscenter eller i en läroanstalt för fritt bildningsarbete.
Läroanstalt En läroanstalt är ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt som ger utbildning efter den grundläggande utbildningen. Till läroanstalterna hör dessutom medborgarinstituten och vuxenutbildningscentren.
Elev En person som studerar inom den grundläggande utbildningen eller inom den grundläggande konstundervisningen.
Räddningsplan En plan som innehåller en beskrivning av läroanstaltens egna förberedelser och åtgärder i nöd- och olyckssituationer. En räddningsplan ska upprättas bland annat för skolor, läroanstalter och andra motsvarande lokaler som används för undervisning; för barnskyddsanstalter, skolhem och daghem. Räddningsplanen hålls uppdaterad av den som är ansvarig för läroanstaltens säkerhet eller den som uppgiften har delegerats till.
Utrymningsövning Övning i att tömma en byggnad i en krissituation, till exempel vid en brand. Före utrymningsövningen bekantar man sig med platsen och går igenom utrymningen med säkerhetspersonalen. Vid behov utbildas säkerhetsorganisationen. Efter övningen hålls ett feedbacksamtal, och vid behov upprepas utrymningen. För att engagera personalen i säkerhetsövningen delas en säkerhetsguide om utrymning ut till deltagarna.
Utrymningskarta En karta som visar de utrymningsvägar som ska användas för att tryggt avlägsna sig. På kartan ska också säkerhetsutrustningen markeras, såsom brandsläckare, tryckknappar och utrustning för första hjälpen.
Utrymningsväg En väg eller utgång i byggnaden som är försedd med skyltar enligt lagstiftningen och via vilken man i en nödsituation kan ta sig ut ur byggnaden.
Risk Risk är produkten av sannolikheten för en oönskad händelse och dess konsekvenser. Risk = sannolikheten för en händelse * de sammanlagda konsekvenserna
Riskanalys Systematisk användning av tillgänglig information för att identifiera faror och för att bedöma storleken på den risk som personer eller befolkningen, egendom eller miljön är utsatt för.
Riskhantering Systematisk användning av ledningsprinciper, förfaranden och rutiner för att analysera risker, bedöma deras betydelse och följa upp dem.
Riskbedömning En helhetsbedömningsprocess som innefattar en riskanalys och en bedömning av riskens betydelse.
Bedömning av riskens betydelse

Verksamhet i vilken man med hjälp av en riskanalys fattar beslut om huruvida risken ska tolereras genom att ta hänsyn till ekonomiska och miljömässiga faktorer.

Bedömning av riskens storlek Aktivitet i vilken man mäter nivån på de risker som ska undersökas. Bedömningen av riskens storlek består av: en frekvensanalys, en konsekvensanalys och en sammankoppling av dem.
Söka skydd inomhus Att i en hotfull situation eller risksituation söka skydd på en trygg plats i byggnaden.
Sociala medier En communitybaserad internettjänst som erbjuder pedagogiskt meningsfulla och nödvändiga möjligheter för undervisningen och verksamheten i läroanstalterna.
Skyddsövning Övning i att i en hotfull situation eller en risksituation söka skydd inomhus.
Plan Ett dokument utarbetat för genomförande, utveckling och utvärdering av en fråga eller aktivitet.
Författning

En ensidig, förpliktande viljeförklaring eller bestämmelse som ges av ett organ som utövar offentlig makt. Till exempel lagar, förordningar, direktiv och föreskrifter är författningar. Författningarna är juridiskt bindande. Utöver författningar finns en allmän rättsuppfattning, det vill säga folkets rättskänsla, som kan vara moraliskt förpliktande. Författningarna kännetecknas av en rangordning, det vill säga en hierarki. Vid en motstridighet undanträngs en författning på lägre nivå av en på högre nivå. Dessutom kan en författning på lägre nivå utfärdas endast med stöd av ett bemyndigande i en författning på högre nivå.

Mål

Ett uppsatt mål som man genom åtgärder strävar mot.

Informationssäkerhet

Skydd av information, system, datakommunikation och tjänster med hjälp av administrativa och tekniska åtgärder både under normala förhållanden och i undantagsförhållanden.

Aktör Person vars uppgift är att arbeta mot ett uppsatt mål.
Behörig En person som har beviljats rätt att agera för att man ska uppnå uppsatta mål i enlighet med författningarna.
Säkerhetsinformation Kort möte där man informerar om säkerhetsfrågor som gäller läroanstalten. Informationen kan vara skriftlig eller muntlig. Det rekommenderas att säkerhetsinformationen ges i början av varje termin och i samband med olika stora evenemang.
Skyddspromenad

En skyddsrond där man bekantar man sig med läroanstaltens instruktioner, risker som identifierats, utrymningsvägarna, säkerhetsutrustningen och samlingsplatsen.

Säkerhet Betyder avsaknad av faror eller hot.
Säkerhetsmapp Skriftlig eller elektronisk dokumenthelhet i vilken man förvarar säkerhetsrelaterade dokument, såsom formulär för riskbedömning, inspektionsprotokoll, säkerhetsplaner och annat säkerhetsmaterial. Mappen byggs upp med hjälp av en stomme för innehållet och en blankettbank.
Säkerhetsplan En plan som syftar till att främja säkerheten och förebygga risker i ett objekt eller område. Säkerhetsplaner utarbetas i samarbete med polisen och räddningsmyndigheterna i kommunens olika sektorer och i företag. Säkerhetsplanen kan vara lokal eller regional. I säkerhetsplanen fastställs gemensamma mål för att öka den lokala säkerheten, förebygga kriminalitet, förbättra trafiksäkerheten och förebygga olyckor.
Säkerhetskommunikation

Informationsutbyte mellan verksamhetsenheten, eleverna och deras vårdnadshavare, räddnings- och polisväsendet samt andra kommunala myndigheter i olika störningssituationer. Kommunikationen är mer omfattande än information och följer på förhand överenskomna grundstrukturer.

Verksamhetsprogram för arbetarskyddet Ett program som görs upp för den verksamhet som behövs för främjande av säkerhet och hälsa samt bevarande av arbetstagarnas arbetsförmåga och som omfattar behoven av att utveckla arbetsförhållandena på arbetsplatsen och verkningarna av faktorerna i anslutning till arbetsmiljön. 

Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet ska innehålla de viktigaste utvecklingsmålen och metoderna med hjälp av vilka man i organisationen kan utveckla funktionsdugligheten när det gäller arbetena, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen.

Hot Fara eller risk som hotar människor eller egendom.
Fara Eventuell källa till en skada, ett hot eller en olycka eller en situation som möjliggör en skada eller olycka.
Farlig händelse Händelse som kan orsaka en skada, en olycka eller ett tillbud.
Identifiering av risk

Aktivitet genom vilken man identifierar en fara och definierar dess egenskaper.

Beredskapsplan Plan som beskriver den inverkan specialsituationer, störningssituationer och undantagsförhållanden (hot- och riskanalys) har på organisationens uppgifter och verksamhet, säkerställandet av kontinuiteten i verksamheten, de eventuella specialuppgifterna (i undantagsförhållanden) och åtgärderna för att återgå till normala förhållanden. Beredskapsplanen utarbetats i kommunerna av till exempel ledningen och experter inom kommunens sektorer (bildningsväsendet/undervisningsväsendet).
Beredskap Aktivitet genom vilken man säkerställer samhällets olika funktioner i alla situationer. Man skapar beredskap för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten och för att klara av en kris. Beredskapen är en del av organisationens normala verksamhet. I en krissituation görs inga ändringar i organisationerna, och inte heller grundas nya. När beredskapen utvecklas ska man beakta små vanliga olyckor, brott och undantagsförhållanden. Skyldigheten att själv sörja för beredskapen gäller alla.
Myndighet Ett offentligt samfund, såsom ett permanent kommunalt, kyrkligt eller statligt organ, som i lagstiftningen getts behörighet och skyldighet att sköta vissa uppgifter inom sina respektive områden. Myndigheten kan vara en tjänsteman (person) eller flera tjänstemän. Om det är fråga om flera tjänstemän används benämningen verk eller väsen.
Våld Avsiktlig användning av fysisk kraft eller makt, hot eller genomförande av hot gentemot sig själv, en annan person, en grupp eller en grupp.