Byggnadens sundhet och säkerhet upprätthålls genom att användaren tillämpar verksamhetssätt som främjar säkerheten, som säkra anskaffningar samt tillräcklig och sakkunnig städning och övriga åtgärder. Byggnadsdelar och apparater ska följas upp och utrymmena underhållas fortlöpande och systematiskt. Säkerhetsnivån ska kontrolleras regelbundet och tillräckliga underhållsreparationer ska utföras. Det är bra att regelbundet se över den dagliga verksamheten också ur säkerhetssynvinkel.