Hoppa till huvudinnehåll

Fysisk säkerhet

Förutsättningarna för helhetssäkerheten skapas genom en säker fysisk uppväxt- och lärmiljö. Säkerheten i den fysiska uppväxt- och lärmiljön bygger på att miljön som helhet är ändamålsenlig, säker och sund. Detta inbegriper byggnaderna, säkerheten i deras konstruktioner och tekniska system samt den omedelbara närmiljön med skolgård, trafikområden, idrottsplaner och närliggande skogar.

Säkerhet i den byggda miljön

Byggnaden i sin omgivning

Byggnaden i sin omgivning

Daghems- eller skolbyggnaden ska placeras på en plats med tanke på trafiken är så säker och tillgänglig som möjligt. Gårdsområdet ska också uppmuntra barnen till att tryggt kunna röra på sig och leka.

En säker och sund daghems- och skolbyggnad

En säker och sund daghems- och skolbyggnad

Flera faktorer inverkar på byggnadens säkerhet, såsom enhetens storlek, en ändamålsenlig dimensionering samt planlösningen. På den här sidan hittar du mer information om faktorer som inverkar på säkerheten i daghems- och skolbyggnaden.

Inredning och utrustning

Inredning och utrustning

Möbler och utrustning som används i daghem och skolor samt läroanstalter ska vara ändamålsenliga, hållbara, ergonomiska och säkra. På den här sidan redogörs för vad som ska tas i beaktande då man väljer möbler och annan utrustning.

Byggnadens säkerhet under användningen

Byggnadens säkerhet under användningen

Byggnadens sundhet och säkerhet upprätthålls genom att användaren tillämpar säkerhetsfrämjande verksamhetssätt. Byggnadsdelar och apparater ska följas upp och utrymmena underhållas fortlöpande och systematiskt. Säkerhetsnivån ska kontrolleras regelbundet och tillräckliga underhållsreparationer ska utföras.

Reparation eller grundläggande renovering av existerande lokaler

Reparation eller grundläggande renovering av existerande lokaler

Byggnader ombyggs sällan och lokalerna som används kan vara planerade för en helt annan typ av småbarnspedagogik eller undervisning än den nuvarande. Säkerheten i byggnaderna kan förbättras i form av separata åtgärder till exempel i samband med årliga reparationer. På den här sidan finns exempel på åtgärder som förbättrar säkerheten.

Övriga delområden som ingår i den fysiska säkerheten

Informationssäkerhet i skolan

Informationssäkerhet i skolan

Ökad användning av informationsteknik i läroanstalterna innebär nya utmaningar i fråga om informationssäkerheten. På den här sidan öppnar vi upp begreppen i anslutning till informationssäkerhet och redogör för informationssäkerhetens delområden samt för hantering och skydd av personuppgifter.

Kemikaliesäkerhet

Kemikaliesäkerhet

Farorna och riskerna som sammanhänger med kemikalier är mycket olika i småbarnspedagogiken, den grundläggande undervisningen, gymnasiet och yrkesutbildningen. Utöver författningar är även identifieringen av faror och riskbedömning samt en kemikalieförteckning utgångspunkter för kemikaliesäkerheten.

Strålning

Strålning

På den här sidan hittar du information om strålning, mobilnätets basstationer, trådlöst lokalnät och radon-strålning. Den strålningsinformation som Utbildningsstyrelsen publicerar baserar sig på Strålsäkerhetscentralens (STUK) strålningsinformation, utlåtanden och anvisningar.