Alla ska kunna känna sig trygga och må bra i daghemmet, skolan och läroanstalten. För att uppnå en övergripande trygghet och säkerhet krävs att de olika delområdena leds systematiskt. Med hjälp av den modell som utvecklats inom EduSafe-projektet blir hanteringen av den övergripande säkerheten systematisk verksamhet som fördelas mellan gemenskapen. Säkerhetsarbetet ger på det här sättet mer bestående resultat i förhållande till verksamhet som är splittrad och genomförs på individnivå.

Under de senaste åren har man identifierat rikligt med säkerhetsutmaningar i de finländska läroanstalterna, även om läroanstalterna i allmänhet anses vara trygga arbetsmiljöer. Extrema händelser som undergräver känslan av trygghet har varit attacker och hot som riktats mot skolor. Olika vålds- och hotsituationer som barn och elever orsakar medför också hot mot säkerheten i daghem och skolor.

I statsrådets Strategi för den inre säkerheten (2017) betonas säkerheten i skolorna och läroanstalterna. Enligt strategin har ledningen för läroanstalterna och daghemmen en stor betydelse för upprätthållandet av säkerheten i samhället. I strategin poängteras också att det är nödvändigt att utveckla elevernas och de studerandes säkerhetskunskap och -färdigheter.

Chefen och föreståndaren ansvarar i egenskap av företrädare för arbetsgivaren och utbildningsanordnaren för både arbetsgemenskapens och elevernas hälsa, säkerhet och välbefinnande. Det är ändå inte enbart ledningens uppgift att bygga upp en bra säkerhetskultur. Organisationen ska ses som en helhet där olika funktioner och element samverkar med varandra, vilket innebär att alla arbetstagare, även de som arbetar med andra uppgifter än organisationens kärnuppgifter, kan inverka på säkerheten.

För att uppnå en övergripande säkerhet ska säkerhetens alla delområden ledas systematiskt i daghemmet, skolan och läroanstalten. Enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån går ledningen av säkerheten på arbetsplatsen ut på att på en övergripande nivå hantera såväl den lagstadgade säkerheten samt det frivilliga säkerhetsarbetet. I säkerhetsledningen ingår att leda både metoder och verksamhetssätt samt människor. Ledningen av säkerheten innebär ständigt främjande av säkerheten och hälsan, fortlöpande säkerhetsplanering och kontinuerlig uppföljning av läroanstaltens verksamhet.