Detta material baserar sig på ett behov av att klargöra vad de mål och innehåll för undervisningen i logik och argumentation som beskrivs i Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 innebär i det praktiska undervisningsarbetet. För att främja stödjandet av och övningen i argumentationsfärdigheter innehåller materialet många undervisningstips och uppgifter.

Två personer pratar.

Författare och hänvisningar

Materialet har utarbetats av Olli Hakala, Ilmari Hirvonen, Katri Hämeenniemi, Mika Perälä, Eero Salmenkivi, Sini Taneli och Jani Tiirikainen.
Följande källhänvisningar ska användas om man hänvisar till materialet:
Hakala, O., Hirvonen, I., Hämeenniemi, K., Perälä, M., Salmenkivi, E., Taneli, S., Tiirikainen, J. Logik och argumentation i filosofi i gymnasiet. Utbildningsstyrelsen. Helsingfors. Publicerat 19.1.2022 på Utbildningsstyrelsens webbplats: www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/logiikka-ja-argumentaatio-lukion-fi…. Hänvisat: xx.xx.xxxx.

Frågor kring logik och argumentation behandlas som ett eget ämnesområde i synnerhet i den första obligatoriska modulen i filosofi i gymnasiet. Argumentation är ändå ett tema som genomsyrar all undervisning i filosofi i gymnasiet. I undervisningstipsen och uppgifterna tillämpas principerna för argumentation därför också ofta på innehållen i andra moduler.

Undervisningens mål

Ett mål för gymnasiets filosofi är att utveckla de studerandes självständiga tänkande och skapa en grund för rationell utvärdering av en diskussion och förmåga att uttrycka och motivera sina ståndpunkter inom vilket område som helst, inte bara filosofi. Utgångspunkten för undervisningen i argumentation är att lära sig färdigheter. Till dessa färdigheter räknas förmågan att

  • skilja mellan fakta och åsikter
  • utvärdera motiveringar kritiskt
  • identifiera om argument och slutsatser är giltiga
  • motivera sina egna uppfattningar
  • utforma logiska slutsatser och argument
  • respektera andras motiverade synpunkter.