I läroämnet slöjd jobbar eleverna med många olika material. Det här kräver olika inlärningsmiljöer och verktyg. Lärande sker också utanför skolmiljön.
Illustrationsbild, flicka lyfter upp handen

Lärmiljötänkande ställer eleven och lärandet i fokus, inte längre läraren och undervisningen. I slöjdundervisningen omfattar lärmiljön mycket mera än slöjdsalarna. Lärmiljön ska återspegla relationen till det omgivande samhället. Lärmiljöerna i slöjd återspeglade tydligt sitt samhälle på den tid då uppdelningen av arbetet i manligt och kvinnligt hörde till tidens anda. Det är bra att vara medveten om läroämnets genusrelaterade bakgrund. Förverkligandet av lärmiljöerna kan ses från olika perspektiv.