Det finns två lärokurser i musik som ingår i den grundläggande konstundervisningen: en fördjupad lärokurs och en allmän lärokurs. Båda lärokurserna ger färdigheter för ett intresse för musik och för fortsatta musikstudier. Under studiernas gång lär sig eleven känna sina musikaliska styrkor och hittar sitt eget sätt att uttrycka sig genom musicerande. Samtidigt blir det egna musikintresset en del av en levande och fungerande musikkultur och av hela konstfältet.

Bänditreenit käynnissä

Syftet med den allmänna lärokursen i musik inom den grundläggande konstundervisningen är att skapa förutsättningar för ett gott förhållande till musiken och ett livslångt musikintresse. Målet är att stödja elevens intresse för musik. Studierna ska fokusera på glädjen över musiken och att musicera tillsammans samt elevens frihet att förverkliga sig själv genom att själv göra och uppleva.

Eleverna uppmuntras till estetiskt och kreativt tänkande och till att utveckla de sociala färdigheterna. Undervisningen beaktar elevernas förutsättningar och intressen och stöder utvecklingen av en positiv självbild och ett gott självförtroende. Under studiernas gång lär sig eleven känna sina musikaliska styrkor och hittar sitt eget sätt att musicera. Det egna musikintresset blir en del av en levande och fungerande musikkultur och av hela konstfältet.