Säkerhetskompetens för barn, elever och studerande 

Säkerhet är en betydande delfaktor för välbefinnandet. Eftersom säkerhet är ett brett begrepp som består av många olika faktorer, omfattar även säkerhetskompetens olika kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder. Säkerhetskompetens ingår i läroplansgrunderna för småbarnspedagogiken, för- och grundskolan samt gymnasiet samt examensgrunderna för yrkesutbildning. Den generellt inriktade elevhälsan främjar också elevernas välbefinnande och säkerhet, och ger dem samtidigt modeller för detta. 

 

Man försöker vägleda barnen, eleverna och de studerande att bygga färdigheter för vardagen och för att ta hand om sig själva så att de förstår att de genom sitt eget agerande påverkar välbefinnandet, hälsan och säkerheten för både sig själva och andra. Eleverna uppmuntras att ta hand om sig själva och även förbättra andras välbefinnande. Även undervisningen i färdigheter som anknyter till säkerhetskompetens är språkligt medveten och stärker elevernas multilitteracitet. 

 

Färdigheter som anknyter till säkerhetskompetens är exempelvis  

 • att förutse och agera i farliga situationer 
 • att ta hand om sin egen och andras säkerhet i olika situationer 
 • att kunna söka hjälp 
 • att röra sig tryggt i trafiken 
 • brand- och räddningsfärdigheter 
 • färdigheter för krissituationer och resiliens 
 • att känna igen viktiga säkerhetssymboler 
 • att skydda integriteten och personliga gränser 
 • förmåga att känna igen och ingripa i mobbning, trakasserier, diskriminering och våld 
 • att agera som konsument 
 • ansvarsfull användning av informations- och kommunikationsteknik/kunnande inom digital säkerhet och medieläskunnighet.