Barns, elevers och studerandes skadeståndsansvar avtalas från fall till fall.

Barns, elevers, studerandes eller skolans egendom kan skadas under skoldagen. För att sådana ärenden ska kunna skötas smidigare bör anordnare av småbarnspedagogik och utbildning fastställa rutiner och berätta om dem för alla parter. Enligt lagen om grundläggande utbildning ska vårdnadshavaren eller elevens lagliga företrädare informeras om eleven åsamkar skada.

Även en minderårig är skadeståndsskyldig, och skadeståndsskyldigheten har ingen nedre åldersgräns. Vårdnadshavaren är inte skadeståndsskyldig för skador som en minderårig orsakar, om hen inte har försummat sitt övervakningsansvar. Om en person som har orsakat en skada är yngre än aderton år, är hen skyldig att ersätta det belopp som anses skäligt med tanke på hens ålder och utvecklingsnivå, gärningens art, de tillgångar som den som orsakat skadan respektive den skadelidande har samt andra omständigheter. Skolans ersättningspraxis ska vara lika för alla barn, elever eller studerande, även om varje skadeståndsfall naturligtvis måste bedömas skilt.

Utbildningsanordnaren och vårdnadshavaren ska avtala om skadeståndet, och utbildningsanordnaren kan inte själv bestämma om det. Vid behov kan talan om skadestånd väckas i domstol. Medling är ändå ofta ett bättre alternativ för båda parterna. Det rekommenderas att anordnaren av fostran eller utbildningen i regel tar ansvar för skadan, om det inte kan bevisas att eleven har agerat avsiktligt eller mycket oaktsamt. Anordnare av fostran och utbildning ska förbereda sig för skador och se till att lokalerna är planerade så att skador minimeras.

Om ett barn, en elev eller en studerande har åsamkat ett annat barn, en annan elev eller en annan studerande skada, kan vårdnadshavarna sinsemellan avtala om ersättning. Inte heller i detta fall beslutar skolan om ersättningen för skadan. Vid behov kan ersättning sökas i domstol.

Barn och unga har i allmänhet inga stora tillgångar, vilket ska beaktas när man överväger skadeståndets belopp. Om den skadelidande är en kommun eller en annan utbildningsanordnare, är ersättningen enligt de ovan nämnda principerna för fastställande av ersättningen märkbart mindre än om det är fråga om en skada som åsamkats en privatperson. Ju yngre barnet är, desto mindre bör ersättningens belopp vara. Man ska också beakta om gärningen utfördes avsiktligt eller av grov oaktsamhet. Om det är fråga om ett misstag ska ersättningsbeloppet vara lägre, eller så uppstår ingen ersättningsskyldighet alls. När skolan eller läroanstalten och vårdnadshavaren kommer överens om ersättningsbeloppet kan man avtala om att barnet, eleven eller den studerande inte är ersättningsskyldig om det anses skäligt med tanke på ärendet som helhet (t.ex. barnets eller den ungas ålder, tillgångar, misstag). Ett barn under skolåldern kan i regel inte anses vara ansvarigt för skador som det orsakat.


Updated