Social säkerhet omfattar aspekter av delaktighet, deltagande och växelverkan. Varje människa har ett grundläggande behov att höra till en grupp och vara del av en gemenskap. Inom småbarnspedagogik, vid skolor och läroanstalter är det därför de vuxnas uppgift att säkerställa att varje barn, elev och studerande har möjlighet att ingå i en kamratgrupp.

Småbarnspedagogikens, skolornas och läroanstalternas lärmiljöer ska stödja individens och gemenskapens tillväxt, lärande och växelverkan. En socialt trygg och tolerant lärmiljö gör det möjligt för barnens, elevernas och studerandenas interaktionsfärdigheter att utvecklas fortlöpande samt att barnet/eleven upplever att hen kan ta initiativ till växelverkan och agera som delaktig i gruppen.

En bra självkänsla, känslan av att tillhöra gemenskaper och upplevelsen av genuina möjligheter att påverka förstärker barnets och elevens delaktighet. Varje medlem i gemenskapen vid skolan eller den småbarnspedagogiska enheten påverkar genom sina handlingar hur lärmiljön skapas. I bästa fall stöder lärmiljöerna aspekter av den sociala säkerheten.

I Kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen (Undervisnings- och kulturministeriet 2012) konstateras att en väsentlig aspekt av elevernas upplevelse av ett övergripande välbefinnande är känslan att tillhöra skolans och klassens sociala gemenskap. Säkerheten ses som något som byggs upp genom interaktionsprocesserna mellan och bland skolans vuxna och elever.

Gemenskap, aktörskap och delaktighet är viktiga teman i gymnasie- och yrkesutbildningen. Målet med utbildningen på andra stadiet är att ge de studerande färdigheter för framtiden och ett liv som medlem i olika gemenskaper.