Finskan i fokus är ett delprojekt i utvecklingsprogrammet Lyft lärandet!. Inom delprojektet ingår följande utvecklingsområden:

Mofi 2.0. – ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom modersmålsinriktad finska för tvåspråkiga elever i svenskspråkiga skolor.

Projektet är knutet till forskning och utförs som ett samarbete mellan avdelningen för svenskspråkig utbildning vid Utbildningsstyrelsen, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi och Vasa övningsskola. Mofi 2.0. har också finansierats som ett projekt inom Svenska Kulturfondens strategiska program Hallå! (projekt som främjar lusten och viljan att kommunicera. På svenska. Ja suomeksi. I Finland). Projektet pågår 2018–2021. Projektledare är professor Michaela Pörn. 

Syftet med projektet är att utveckla den modersmålsinriktade finskundervisningen inom grundläggande utbildning för att förtydliga undervisningens uppdrag i en ökande språklig och kulturell mångfald i svenska skolor i Finland. Utvecklingsarbetet bedrivs på lokal, regional och nationell nivå och bygger på kollegialt lärande. En konkret målsättning är att utveckla och etablera språkinriktade arbetssätt och goda modeller för modersmålsinriktad finskundervisning som stödjer och utvecklar de tvåspråkiga elevernas bägge språk, finskan och svenskan, samt deras tvåspråkiga identitet.

Den första fasen i projektet var en kartläggning av lärokursen i modersmålsinriktad finska. Våren 2018 skickade Utbildningsstyrelsens avdelning för svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik ut en förfrågan till rektorer och lärare om finskundervisningen i årskurserna 1–9 i de svenskspråkiga skolorna. Under hösten 2018 kompletterades och analyserades förfrågan och under våren 2020 publicerades en rapport över resultaten. Syftet med förfrågan var att ta reda på det faktiska dagsläget på ett nationellt plan för lärokursen i modersmålsinriktad finska. Kartläggningen av finskundervisningen är också en förutsättning för att ändamålsenligt utveckla finskundervisningen. Därför utgör den även en grund för utvecklings- och forskningsarbetet i projektet.

”Det är bra att börja i tid” - undervisningen i finska i de svenskspråkiga skolorna

I den andra fasen av projektet etableras ett närmare samarbete med några kommuner och ett antal lärare i syfte att utföra lärarintervjuer och mera djupgående kvalitativa analyser av mofi-undervisningen för att komplettera de kvantitativa kunskaper som genererats i kartläggningsfasen. Den tredje fasen utgörs av kvalitativt utvecklingsarbete i form av utveckling av regionala tutorlärarteam och forskar-lärarsamarbete. Man utgår från det praktiska arbetet. Målet är att utveckla samarbetet mellan lärare över stadie- och regiongränser samt att uppnå långsiktig förändring.

Vid Utbildningsstyrelsen utarbetas under projektets gång ett material som hjälper med att observera, testa och bedöma elevers språkkunskaper som stöd för till exempel indelningen av elever enligt olika lärokurser. Därtill kommer språkpedagogiskt inspirations- och stödmaterial med anknytning till både modersmålsinriktad finskundervisning och till övriga lärokurser i finska att sammanställas.

Ytterligare information ges av:
Yvonne Nummela, yvonne.nummela [at] oph.fi, 029 533 1523