Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 ställer krav på utvecklingen av verksamhetskulturen i skolorna. Syftet är att främja lärandet för alla i skolgemenskapen.

Inom utvecklingsprogrammet En lärande gemenskap och synliggörandet av lärandet inom Toppkompetens 2.0 är strävan att stödja utbildningsanordnarna, ledarna och pedagogerna i utvecklingen av verksamhetskulturen, synen på lärandet samt undervisningen. Utvecklingsområdet innebär ett stöd i implementeringen av grunderna för läroplanen i den grundläggande utbildningen, förskoleundervisningen samt för grunder för planen för småbarnspedagogik.

Fyra delområden har definierats som centrala för insatsen:

 1. barns och elevers engagemang och lärande 
 2. jämlikheten i den grundläggande utbildningen 
 3. digitaliseringen av undervisningen 
 4. implementeringen av en verksamhetskultur inom utbildningsenheter i enlighet med principen om en lärande organisation

Syftet med insatsen En lärande gemenskap och synliggörande av lärandet är att möta behoven av utveckling inom dessa områden. Utvecklingsprogrammet stödjer även målsättningarna i Grundskoleforumets program Framtiden för den jämlika grundskolan.

Bakgrunden till beskrivningen av målsättningarna och insatserna för utvecklingsområdet bygger närmast på John Hatties, Carol Dwecks, Dylan Wiliams och James Nottinghams teorier om lärares undervisning och elevers lärande, samt på Helen Timperleys och Andy Hargreaves och Michael Fullans teorier om utvecklingen av en verksamhetskultur som främjar lärande.

Skolorna inom nätverket Fyren är centrala i utvecklingsarbetet.

Insatser
Under Finlandssvensk utbildningskonferens 2017 ingick huvudföreläsningar samt parallellprogram som lyfte fram det synliga lärandet och formativa arbetssätt. Inför år 2018 genomfördes utbildningskonferensen med James Nottingham som huvudföreläsare. (konferensprogrammet)

Material till stöd för utvecklingsarbetet i skolorna togs fram under hösten 2018. En målsättning är också att skapa nätverk mellan enheter i Svenskfinland som aktivt arbetar med att utveckla lärande gemenskaper och synligt lärande, samt på sikt att etablera samarbete med enheter i Norden för samarbete inom utvecklingsområdet.

Organisation för utvecklingsprogrammet
En referensgrupp planerar arbetet och insatserna för utvecklingsprogrammet. Referensgruppens medlemmar är:

 • Maj-Len Engelholm, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen (ordf.)
 • Elisabet Backlund-Kärjenmäki, rektor för grundskolan årskurserna F-9, Vasa övningsskola
 • Bob Karlsson, rektor, Raseborgs stad
 • Charlotta Rehn, specialsakkunnig, Utbildningsstyrelsen
 • Outi Saloranta-Eriksson, undervisningschef, Esbo stad
 • Fredrik Sundell, rektor, Vasa stad
 • Anders Vikström, direktör för den svenskspråkiga servicen, Vanda stad