Inom delprojektet Skolutveckling och ledarskap fokuserar vi på ledarskapsfrågor på bred front inom alla utbildningsformer och på alla nivåer inom den svenskspråkiga utbildningen.

Inom projektet bjuder vi in både bildningsdirektörer, skolornas och läroanstalternas rektorer samt personer i ledande ställning inom småbarnspedagogiken till diskussioner och utvecklingsprocesser som tangerar ledarskap ur många olika synvinklar. Vi vet att ledarskapet har en stor betydelse för verksamhetens resultat och för hur alla i gemenskapen trivs och mår. Därför är det viktigt att ledarskapet placeras högt upp på agendan. Att stärka ledarskapet är ett sätt att åstadkomma en långsiktig utveckling.
 
Projektet Framtidsdalen

Utvecklingsprojektet Skolutveckling och ledarskap samarbetar med projektet Framtidsdalen, som också har som syfte att stärka och utveckla ledarskapskompetensen och stödja de lokala och regionala utvecklingsbehoven inom den svenskspråkiga utbildningen. Framtidsdalen är ett nationellt projekt för framtidens ledare inom utbildningssektorn och består av regionala utbildningsmoduler. Utbildningen, som pågår under 2018–2019 är avgiftsfri och finansieras av Utbildningsstyrelsen. Arrangörer för Framtidsdalen är Centret för livslångt lärande.
 
Diskussionsmaterial till kommuner och skolor

Hösten 2018 skickade Utbildningsstyrelsens avdelning för svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik ut ett underlag för diskussion till utbildningsanordnarna inom den svenskspråkiga utbildningen. Syftet med diskussionsfrågorna var att få en bild av de aktuella frågorna inom utbildningssektorn – vilka teman och frågeställningar känns aktuella i olika kommuner och skolgemenskaper och hur ser situationen ut i de olika regionerna? Diskussionsunderlaget utarbetades i samarbete med representanter för utbildningsanordnarna och bestod av följande 6 teman:

  1. Betydelsen av mindset för lärandet 
  2. Användningen av IKT i klassrummet och i olika läroämnen 
  3. Språkutvecklingen i tidig ålder
  4. Läsning – att stödja skolspråket 
  5. Elever med annan kulturell bakgrund i de svenska skolorna i Finland 
  6. Hur kan vi utveckla och stödja kompetensen i finska i vår kommun/skola?

Vi följde också upp diskussionsmaterialet med en webbenkät. Webbenkäten riktades till utbildningsanordnarna och frågorna följde samma teman som diskussionsfrågorna. Tanken var att materialet ska fungera som diskussionsunderlag både i de lokala ledningsteamen och för gemensamma träffar nationellt på svenska, men samtidigt också fungera som ett stöd för det fortsatta utvecklingsarbetet.