Det är viktigt att de unga som kommit till Finland på flykt undan kriget i Ukraina snabbt erbjuds möjlighet att fortsätta sina studier. På den här sidan har vi samlat information om möjligheterna inom gymnasieutbildningen.
Elever i klassen.

Uppdaterad 13.10.2023

De som flyr från Ukraina har möjlighet att ansöka om tillfälligt skydd i Finland. Mera information om tillfälligt skydd finns på Migrationsverkets webbplats. 

När en person som får tillfälligt skydd har vistats i Finland i minst ett år och hens uppehållstillstånd har förlängts, kan hen ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Personen kan själv välja den nya hemkommunen, vilket kan påverka behovet av tjänster i kommunerna.

Rätten att söka till gymnasieutbildning är fri. Personer som flytt från Ukraina kan söka till gymnasiestudier enligt samma förutsättningar som finländska medborgare. Utbildningsanordnaren fattar beslutet om antagningen av en studerande efter att ha bedömt den sökandes förutsättningar att bedriva gymnasiestudier. Av sökande till gymnasieutbildning förutsätts tidigare studier enligt 21 § i gymnasielagen samt tillräckliga färdigheter i undervisningsspråket vid läroanstalten. Utbildningsanordnaren fattar beslut om antagning av den studerande till läroanstalten efter att ha bedömt den sökandes förutsättningar för att genomföra gymnasiestudierna. Det finns heller inga begränsningar för att söka till utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) och som inleds från och med 1.8.2022.

Utöver gymnasieutbildning för unga kan studierna även genomföras i gymnasieutbildning för vuxna. En sökande under 18 år kan antas till att genomföra lärokursen i gymnasieutbildning avsedd för vuxna endast av en anledning som är motiverad med tanke på sökandens hälsotillstånd eller livssituation.

Kommunen ska informera om rätten till utbildning och kommunens tjänster samt hur man söker sig till dem.

Mer information om stöd för unga i åldern 16 till 18 år inom utbildning som handleder för examensutbildning (Hux), gymnasieutbildning, utbildning inom fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna finns i Utbildningsstyrelsens stödmaterial. Länkarna finns i slutet av denna sida.