Vanliga frågor

Nyckelord: Elev- och studerandevård Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Fritt bildningsarbete

Om utbildningsanordnaren och elev- och studerandevårdstjänsterna vill ge möjlighet att boka tid till tjänsterna i ett gemensamt användargränssnitt (såsom Wilma eller motsvarande), ska man först försäkra sig om att det är möjligt att behandla uppgifterna på ett lagenligt sätt i användargränssnittet. Administrering av tidsbokning ingår i elev- och studerandevårdens uppgifter. Utbildningsanordnaren har ingen skyldighet att erbjuda elev- och studerandevårdstjänsterna sitt användargränssnitt för tidsbokning, men med tanke på anordnandet av elev- och studerandevårdstjänsterna är det bra om de olika aktörerna samarbetar med varandra.

Skyldigheter som gäller informationshantering och behandling av uppgifter och omfattar båda myndigheterna ingår i flera lagar. Utbildningsanordnaren och elev- och studerandevårdstjänsterna ska till exempel kontrollera om den planerade lösningen förutsätter en bedömning av förändringar i informationshanteringen enligt informationshanteringslagen eller en konsekvensbedömning enligt dataskyddslagstiftningen (se länken nedan). Skyldigheter som ska beaktas ingår även i bland annat arkivlagen, lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Utbildningsanordnaren och elev- och studerandevårdstjänsterna ska även försäkra sig om att arrangemanget är möjligt med tanke på upphandlingslagstiftningen. 

Vid användningen av en gemensam lösning för kommunikationen använder utbildningsanordnaren och elev- och studerandevårdstjänsterna lösningen som separata myndigheter och båda ska kunna uppfylla sina egna lagstadgade skyldigheter fullt ut. Om utbildningsanordnarens användargränssnitt eller en annan motsvarande kommunikationslösning inte ursprungligen planerats för användning av två olika myndigheter, ska det utvecklas så att det uppfyller de lagstadgade kraven.

Information om att eleven/den studerande är kund hos elev- eller studerandevårdstjänsterna och uppgifter med koppling till detta, såsom tidsbokning och annan personlig kommunikation, är sekretessbelagda uppgifter inom elev- och studerandevården. Detta innebär att man även ska beakta lagstiftningen inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde som tillämpas på elev- och studerandevårdstjänsterna.