Opettajalle

Opettajan aineisto koostuu opetussuunnitelman mukaisesti neljästä osasta, kuten kirjatkin. Jokainen luku alkaa lyhyellä kuvauksella luvun aihepiiristä. Lukuihin kuuluu tunti-ideoita, jotka tarjoavat erilaisia tapoja käsitellä tunnin aihepiiriä. Mukana on myös Kuvittaja kertoo kuvastaan -tekstejä, joissa Jussi Kaakinen avaa kuvien tausta-ajatuksia. Piirroksiin liittyy usein myös toiminnallisia tehtäviä tai pohdintatehtäviä. Joissakin luvuissa on lisäksi tulostettavaa lisämateriaalia.

Kaikki aloitusaukeamat ja yksittäiset luvut on myös luettu ääneen. Näitä äänitiedostoja voi käyttää opetuksen eriyttämiseen sekä yhteiseen reflektioon oppilaiden kanssa. (äänitiedostot ovat tulossa)

Lukujen rakenne oppaassa

1. Opettajan orientoiva teksti luvun teemoista
2. Vinkkejä sisällön käsittelyyn oppitunnilla
3. Kuvatehtävät
4. Tulostettavaa pdf-materiaalia
5. Ääneen luettuja tekstejä äänitiedostoina

Kuvittajan piirrokset

Kuvittaja Jussi Kaakinen on laatinut neljää aihealuetta varten yksityiskohtaiset aukeamakuvat, joiden käyttöön opettajaa ohjeistetaan. Nämä aloitusaukeamakuvat toimivat erinomaisena johdatuksena käsiteltäviin aiheisiin, ja niiden avulla voidaan helposti kerrata jo opittuja asioita.

Kaakinen avaa kuviinsa kätkeytyviä merkityksiä ja herättelee oppilasta syventymään kirjan aihealueisiin. Lisäksi hän selventää kuvien taustoja ja tarkoitusta. Nämä piirrosten ymmärtämistä syventävät tekstit löydät myös äänitiedostoina. Lukujen kuviin sisältyy usein myös tehtäviä, joiden avulla voidaan syventää aiheen pohdintaa.

Filosofiaa lapsille -menetelmä elämänkatsomustiedon opetuksessa

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteena on herättää oppilaat pohtimaan yksin ja yhdessä oman elämänkatsomuksen kannalta keskeisiä aiheita ja kysymyksiä. Peili-kirjoissa kirjan kuvitus on tehty herättämään keskustelua näistä aiheista. Filosofiaa lapsille -menetelmä on hyvä työkalu kuvituksen käsittelyyn. Siinä lapset muodostavat kuvan (tai muun tarjotun virikkeen) pohjalta itseään kiinnostavia kysymyksiä, joista ryhmä keskustelee yhdessä.

Filo - Filosofiaa lapsille, nuorille ja yhteisöille ry on tuottanut menetelmän käyttöön lyhyen oppaan Opas ajatteluun – Filosofiaa lasten kanssa. 

OPS 2016 tavoitteet ja sisällöt

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet opetussuunnitelmassa

Alakoulun 3.–6. luokkien Peili-sarja pohjautuu peruskoulun uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin ja sisältöihin. Tarkoitus on oppiaineen omien sisältöjen ohella kehittää laaja-alaista osaamista, joka muodostuu seuraavista osa-alueista:

  • ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot
  • monilukutaito
  • itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
  • kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
  • tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
  • työelämätaidot ja yrittäjyys
  • osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. 

Erityisesti ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen kuuluvat elämänkatsomustietoon.

Elämänkatsomustiedon keskeiset sisällöt opetussuunnitelmassa

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.

S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin. Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.