Fokus på bedömningen – mot en mer likvärdig bedömning av elevens lärande och kunnande i skolor i olika delar i Finland

Blogg
Grundläggande utbildning
Utbildningsstyrelsen påbörjade arbetet med att utveckla bedömningen inom den grundläggande utbildningen sommaren 2018. Själv hade jag i över 25 års tid arbetat med att utveckla lokala läroplaner inom den grundläggande utbildningen. Nu övergick jag till att utarbeta bedömningskriterier för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen på nationell nivå. Jag tog mig an uppgiften med iver: i mitt arbete både som lärare och rektor har jag alltid ansett att det är viktigt och intressant att jobba med att utveckla läroplanen. Det innebär en möjlighet att inte bara reflektera över skolans pedagogik och bedömning, utan även dess verksamhetskultur och värderingar, tillsammans med kollegor, elever och vårdnadshavare.

Marjo Rissanen

Marjo Rissanen

När jag nu blickar tillbaka på arbetet som pågått i över fyra års tid, har mycket förändrats inom utvecklingen av bedömningen inom den grundläggande utbildningen och i vår omvärld. I februari 2020, precis före coronapandemin, publicerade Utbildningsstyrelsen en revidering av kapitel 6 som gäller bedömningen av elevens lärande och kunnande i grunderna för läroplanen. I slutet av 2020 utfärdades en föreskrift om bedömningskriterierna för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen och i januari 2023 publicerades en föreskrift om kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6. Parallellt med arbetet med att utarbeta bedömningskriterierna för den grundläggande utbildningen har även bedömningskriterier för inledningsskedet och slutskedet inom den grundläggande utbildningen för vuxna utarbetats. 

Arbetet med att utveckla bedömningen utgår från fältets önskemål och undersökningar

Många kan undra varför detta arbete har utförts. Vanligtvis förnyas grunderna för läroplanerna på grund av att ändringar gjorts i lagstiftningen eller i timfördelningen inom den grundläggande utbildningen. Inom vårt arbete med att utveckla bedömningen har vi i stället utgått från önskemålen från fältet om att precisera riktlinjerna för bedömningen samt bedömningskriterierna. Det viktigaste målet är att ibruktagningen av de preciserade riktlinjerna och bedömningskriterierna ska leda till en mer likvärdig och jämlik bedömning av elevens lärande och kunnande i skolor i olika delar av Finland.

Utgångspunkten för arbetet med bedömningskriterierna för såväl slutbedömningen som läsårsbedömningen i årskurs 6 har varit målen för de olika läroämnena som beskrivs i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, och som inte har förändrats. Lärarna har bedömt elevernas lärande och kunnande redan tidigare enligt dessa mål och de kunskapskrav som fastställts för vitsordet åtta, när grunderna för läroplanen stegvis togs i bruk år 2016–2019.

Utvecklingen av bedömningen sker i samarbete

När jag kom med i arbetet med att utveckla bedömningen visste jag inte hur omfattande och komplicerad helhet det är fråga om. I beredningsskedet analyserade Utbildningsstyrelsen lokala läroplaner och lokalt utarbetade bedömningskriterier. Hösten 2018 ordnades en tankesmedja på nätet. I tankesmedjan deltog över 13 000 personer: lärare, vårdnadshavare och elever. Till stöd för arbetet med att utveckla bedömningen grundades en intern arbetsgrupp vid Utbildningsstyrelsen, en expertgrupp som utgjordes av forskare samt en styrgrupp, dit man bjöd in centrala instanser inom utbildning och småbarnspedagogik, såsom undervisningssektorns fackorganisation OAJ, Kommunförbundet och Finlands Föräldraförbund.

I arbetet med bedömningskriterierna för olika läroämnen som leds av Utbildningsstyrelsens sakkunniga har under de senaste åren sammanlagt över 250 yrkesverksamma inom undervisningssektorn deltagit. Arbetsgrupperna för bedömningskriterierna för slutbedömningen sammansattes i huvudsak av lärare och forskare som deltagit i arbetet med grunderna för de olika läroämnena. När arbetet med kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6 inleddes bjöds klasslärare in till arbetsgrupperna via föreningen Luokanopettajat ry och nätverket Oppiva. Intresserade lärare anmälde sig i ett elektroniskt system.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har gjort en användbarhetsutvärdering av utkasten till bedömningskriterier för slutbedömningen i sex läroämnen. Vi har bett om och tagit emot respons i webbtjänsten Utlåtande.fi och på webben om såväl kapitel 6, som gäller bedömning, som bedömningskriterierna för slutbedömningen och kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6. Den mottagna responsen är av ytterst stor betydelse. Utgående från responsen har arbetsgrupperna färdigställt grunderna även med tanke på ett tydligt och språkmedvetet skriftligt uttryck som stöder arbetet med bedömningen.

Likvärdig bedömning i skolvardagen är avgörande

Enbart grunderna för läroplanen är inte tillräckliga för att uppnå större likvärdighet i bedömningen av elevens kunnande och lärande. Det väsentliga är hur det som står i grunderna förverkligas i praktiken i skolvardagen. Det som nu behövs är gemensam diskussion, skapande av samförstånd och utveckling av tillvägagångssätt i skolorna.

Utbildningsstyrelsen har erbjudit stöd för lärarnas arbete med bedömning genom att ordna ett tiotal webbinarier med bedömning som tema. Vi har även publicerat stödmaterial för bedömningen på vår webbplats (oph.fi/sv). Jag har imponerats av det stora antalet lärare som deltagit i webbinarierna: mitt under coronapandemin har tusen lärare önskat få tillgång till den senaste kunskapen om bedömning, vilket jag anser vittnar om stort engagemang för det egna arbetet och att utveckla detta.

Det intressanta och inspirerande arbetet med att utveckla läroplanen fortsätter. Under våren ordnar vi webbinarier om såväl de allmänna principerna för bedömningen som kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6. Utgående från de frågor vi fått från fältet har vi även övervägt eventuella preciseringar i kapitel 6, som gäller bedömning av elevens lärande och kunnande.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla som deltagit i det nationella och lokala arbetet för att ni bidragit med er värdefulla tid och sakkunskap i syfte att främja likvärdig och jämlik bedömning. Jag önskar er lycka och framgång år 2023!

Marjo Rissanen

undervisningsråd

Chef för enheten Grundläggande utbildning och småbarnspedagogik


Skribent

Marjo Rissanen
Marjo Rissanen
Undervisningsråd