Meddelanden

Arbetet med att förnya bedömningen inom den grundläggande utbildningen fortsätter – kunskapskraven för årskurs 6 är färdiga att tas i bruk

Aktuellt Grundläggande utbildning Bedömning och betyg Lärare och pedagogisk personal Bedömning av kunnande
Utbildningsstyrelsen har preciserat bedömningshelheten i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen genom att utarbeta kunskapskrav för läsårsbedömningen i årskurs 6. De nya kunskapskraven har färdigställts utgående från utlåtanden och öppen respons på webben. De kunskapskrav som nu utarbetats tas i bruk i skolorna den 1 augusti 2023 och används för första gången i läsårsbedömningen av eleverna i årskurs 6 våren 2024. Utgångspunkten för utvecklingen av bedömningen är att öka likvärdigheten i bedömningen av elevernas kunnande mellan skolor och kommuner samt på nationell nivå. Samtidigt erbjuds lärarna stöd i sitt arbete med bedömningen.
Opettaja ja oppilaat tutkivat tekstiä

Utbildningsstyrelsen har fortsatt arbetet med att utveckla bedömningen av lärandet och kunnandet som inleddes 2018. Målet för förnyelsen är att öka jämlikheten inom utbildningen och likvärdigheten bland eleverna genom att stärka vitsordens jämförbarhet mellan skolor och kommuner samt på nationell nivå. Därför har Utbildningsstyrelsen berett kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 för läsårsbedömningen i årskurs 6. Samtidigt har även de tidigare kunskapskraven för vitsordet 8 preciserats. Kunskapskraven beskriver vad en elev ska kunna för att få ett specifikt vitsord i ett läroämne. Inga ändringar har gjorts i målen för lärandet, men mål för elevens lärande och kunskapskrav har utarbetats till stöd för dessa.

De kunskapskrav för vitsorden 5,7 och 9 som nu utarbetats hjälper lärarna att mer enhetligt bedöma elevernas kunnande och berätta och förklara för eleverna och vårdnadshavarna vad eleverna bör kunna i årskurs 6. Preciseringen av läsårsbedömningen i årskurs 6 stöder även eleven, som får en realistisk bild av det egna kunnandet i ett viktigt övergångsskede då hen övergår från den grundläggande utbildningen till årskurs 7, säger undervisningsrådet Marjo Rissanen.

Såväl lärare som vårdnadshavare har önskat detaljerad information om elevens kunskaper i olika läroämnen i ett tidigare skede redan före slutbedömningen i samband med att den grundläggande utbildningen avslutas. På det här sättet säkerställs också att överväganden som berör elevens behov av stöd och handledning grundar sig på enhetliga kriterier på alla håll i Finland.

Kunskapskraven för årskurs 6 förs in i den lokala läroplanen som sådana. Kunskapskraven tas i bruk i skolorna den 1 augusti 2023 och används för första gången i läsårsbedömningen av eleverna i årskurs 6 våren 2024. Ibruktagningen av kunskapskraven förutsätter samtal om skolans bedömningskultur, det vill säga hur undervisningen planeras i enlighet med målen och hur kraven används som stöd för pålitlig bedömning.

Kunskapskraven har utarbetats av en stor grupp yrkesverksamma personer inom utbildning

Utkasten till kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6 har beretts i brett samarbete tillsammans med klasslärare, ämneslärare, rektorer och forskare. Utöver Utbildningsstyrelsens sakkunniga har ungefär 200 personer deltagit i arbetet genom en öppen ansökningsprocess, till exempel via pedagogiska organisationer och föreningar samt nätverk.

Dessutom har en styrgrupp bestående av utbildningssakkunniga och intressegrupper följt arbetets framskridande och tagit ställning till utkasten till kunskapskrav i olika skeden. Inledningsvis deltog även under några år en grupp forskare med representanter för olika vetenskapsområden aktivt i arbetet med att förnya kunskapskraven.

Under hösten inhämtades utlåtanden och kommentarer på utkasten till kunskapskrav för läsårsbedömningen i årskurs 6 i tjänsten utlåtande.fi som är öppen för alla och med öppen respons på Utbildningsstyrelsens webbplats. Den insamlade responsen användes vid färdigställandet av kunskapskraven. Utgående från responsen preciserades kunskapskraven i arbetsgrupperna för de olika läroämnena.

Utbildningsstyrelsen erbjuder utbildning, stödmaterial och uppföljning våren 2023

Utbildningsstyrelsens fortbildning är en viktig del av förnyelsen av bedömningen. Utbildningsstyrelsen erbjuder våren 2023 fortbildning för utbildningsanordnare och lärare i form av ett stort antal avgiftsfria webbinarier till stöd för läsårsbedömningen. På Utbildningsstyrelsens webbplats kommer även stödmaterial som underlättar ibruktagningen av kunskapskraven att publiceras.

Utbildningsstyrelsen följer kontinuerligt upp effekterna av de nya riktlinjerna för bedömningen. Dessutom bedrivs för närvarande forskning vid Jyväskylä universitet och Helsingfors universitet om grunderna för läroplanen och arbetet med att förnya kunskapskraven.

Mer information

Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, maj-len.engelholm [at] oph.fi, tfn +358 29 533 1601

Undervisningsrådet Marjo Rissanen, marjo.rissanen [at] oph.fi, tfn +358 29 533 1776