Rökfrihet är en del av välbefinnandet i läroanstalterna

Blogg
Välbefinnande Yrkesutbildning
Välbefinnande går hand i hand med lärande. En studerande som mår bra har också förutsättningar att lära sig.

Olli-Pekka Heinonen

En bild av Olli-Pekka Heinonen utanför Utbildningsstyrelsen
Olli-Pekka Heinonen

En utebliven frukost försämrar inlärningsresultatet under dagen och oro över hälsan, ekonomin, tryggheten eller framtiden minskar den studerandes möjligheter att lära sig. Vi tenderar att se på utbildning som en helhet bestående av kunskaper och färdigheter som en studerande får och utvecklar under lektionerna. En läroanstalt är samtidigt också en gemenskap där viktiga budskap förmedlas genom exempel och verksamhetsmodeller, ibland kanske till och med effektivare än i undervisningssituationen. Det kan gälla läroanstaltens sätt att lösa konflikter, om alla har rätt att bli hörda och vilka spelregler som gäller i vardagen.

Yrkesutbildningens uppgift är förutom att utveckla den studerandes kunnande även att ge färdigheter för att kontinuerligt upprätthålla arbets- och funktionsförmågan. Utbildningsanordnaren har en viktig roll och ett ansvar att inverka på de studerandes och personalens hälsa och välbefinnande. De rutiner och levnadsvanor som man tillägnar sig under studietiden har en betydande inverkan vid övergången till arbetslivet.

Under de senaste tio åren har det skett en glädjande minskning i tobaksrökningen bland unga. De genomsnittliga siffrorna döljer ändå att situationen inte är densamma för alla. Vid yrkesläroanstalterna röker 23,2 procent av de studerande dagligen medan motsvarande andel i gymnasierna är 3,4 procent.

Tobaksrökningen är – precis som andra vanor – kulturellt betingad och ofta även kopplad till yrkesidentitet. Den nya yrkesutbildningen vill betona allt närmare samarbete mellan läroanstalterna och lärandet som sker på arbetsplatserna och den här möjligheten borde även utnyttjas för att främja välbefinnandet. Ett första steg i den riktningen skulle vara att införa tydliga rutiner och att rökfriheten även skulle anges i läroanstaltens och arbetsplatsens gemensamma utbildningsavtal. Det handlar om gemensamma spelregler och därför är det viktigt att de studerande och studerandekåren har en stark roll. 

Läroanstaltsmiljön, lokalerna, arbetsprocesserna och förstås även läroplanerna ska planeras så att de stöder rökfriheten i läroanstalten. Arbetskapacitetintyget är ett bra exempel på hur det fortlöpande främjandet av arbets- och funktionsförmågan har integrerats i studierna. Inom många yrken betonas självständighet och ansvarstagande allt mer, även i utvecklingen av arbetet, och därför är arbetskapacitetintyget värdefullt att ha för den som söker arbete.

I utmaningar som berör förändringar i utbildningen har man uppnått de bästa resultaten då man har lyckats koppla målet till läroanstaltens verksamhetskultur. Det här gäller också främjandet av välbefinnandet och arbetet för rökfrihet. Ledningen ska nå ut till hela läroanstalten och för det krävs skickligt ledarskap. Det handlar om att alla engagerar och förbinder sig. Vi ska leva som vi lär.


Skribent

Olli-Pekka Heinonen
Olli-Pekka Heinonen
Generaldirektör