Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Finansieringsansökan för kortvariga mobilitetsprojekt (KA122) upphör 18.5.2021

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
25.3.2021 – 18.5.2021 kl 13:00
Ansökningar om finansiering

Kortvariga projekt är avsedda för organisationer som har liten eller ingen erfarenhet av Erasmus+-mobilitetsprojekt. Kortvariga mobilitetsprojekt ger organisationer inom yrkesutbildningen möjlighet att erbjuda mobilitetsperioder åt sina studerande och sin personal.

Korta mobilitetsprojekt kan ansökas av organisationer inom yrkesutbildning som vill sända sina studerande och sin personal utomlands. Alla privata och offentliga organisationer med verksamhet inom yrkesutbildning kan delta i mobilitetsprojekt, exempelvis:

  • Läroanstalter
  • Företag, också små och medelstora företag och allmännyttiga företag
  • Representanter för arbets- och näringslivet, inklusive handelskammare och arbetsmarknadsverk
  • Icke-vinstdrivande organisationer och föreningar
  • Offentliga institutioner på lokal, regional och nationell nivå
  • Instanser som erbjuder handledning, rådgivning och informationstjänster
  • Organisationer inom utbildningspolitik
  • Forskningsinstitut och stiftelser