Statsunderstöd

Projektunderstöd för ordnande av undervisning på två språk och språkbadsverksamhet

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik
Status
Avgjord
Ansökningstid
13.3.2024 – 16.4.2024 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 312 000 €
Mer information
Frågor på svenska
undervisningsrådet Yvonne Nummela, tfn 029 533 1523

Frågor på finska

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning
undervisningsrådet Kati Costiander, tfn 029 533 1526
undervisningsrådet Heidi Sairanen, tfn 029 533 1426

Grundläggande utbildning
undervisningsrådet Annamari Kajasto, tfn 029 533 1596

Samiska, romani, karelska och teckenspråk
undervisningsrådet Irja Seilola, tfn 029 533 1495

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@oph.fi.

Urvalsgrunder

Implementeringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik, grunderna för förskoleundervisningens läroplan, grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning och grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen på ett innovativt och mångsidigt sätt i projektet
Projektets mål och verksamhet för genomförandet
Projektplanens tydlighet och genomförbarhet
Koordinatorns, arbetsgruppens eller nätverkets verksamhet är ändamålsenlig och innovativ
Behovet av projektet, projektets kunskapsbas och eventuella anknytning till forskning
Projektets kostnadsberäkning och realistiska tidtabell
Projektets effekt
De konkreta resultaten som eftersträvas med hjälp av projektet
Projektresultatens och produkternas spridning samt information så att de finns öppet tillgängliga för vem som helst
Projektets utvärderings- och redovisningsverksamhet
Vid beviljandet av understöd beaktas den regionala jämlikheten och i synnerhet nya projekt som inleds betonas. Därtill fästs uppmärksamhet vid att undervisningen på två språk ska skapa en kontinuitet i de kommuner där verksamheten inte tidigare har ordnats. Av ansökningarna om fortsatt understöd ska framgå hur den redan påbörjade verksamheten kommer att utvecklas.
Om den sökande har statsunderstöd som beviljats 2021 och som ännu inte har använts ombeds den sökande överväga om det finns behov av att ansöka om nytt statsunderstöd.

Statligt specialunderstöd får inte användas för sådan verksamhet som sökanden får annat statsunderstöd för.Information för vårdnadshavare om undervisning på två språk
Verksamheten som koordinatorn för det nationella nätverket bedriver är ändamålsenlig och innovativ.

Beskrivning av ansökan

Definitioner av undervisning på två språk

I Grunderna för läroplanen för grundläggande utbildning (2014), Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014) och Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022) bestäms om småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning på två språk, som indelas i omfattande och mindre omfattande småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning på två språk. Omfattande småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning på två språk kan vara tidigt fullständigt språkbad i de inhemska språken eller annan omfattande småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning på två språk. Mindre omfattande småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning på två språk kan vara språkberikad småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning.

Med språkbadsundervisning avses ett program som börjar tidigast i småbarnspedagogiken när barnet är tre år eller senast när förskoleundervisningen börjar, och som pågår till slutet av den grundläggande utbildningen och där en del av undervisningen ordnas på det språk som används i småbarnspedagogiken eller skolans egentliga undervisningsspråk och en del på det andra inhemska språket, finska eller svenska. Språkbadsundervisning kan också ordnas på samiska. Andelen undervisning som ges på språkbadsspråket ska till exempel i tidigt fullständigt språkbad utgöra minst 50 procent av hela programmet så att andelen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är närmare 100 procent, i årskurserna 1–2 cirka 90 procent, i årskurserna 3–4 cirka 70 procent och i årskurserna 5–9 i genomsnitt 50 procent. 

Annan omfattande undervisning på två språk kan inledas i småbarnspedagogiken eller i förskolan och pågå under hela eller endast en del av den grundläggande utbildningen. I detta fall ska minst 25 procent av den grundläggande utbildningen, förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken ordnas på målspråket.

Språkberikad undervisning kan ordnas inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Den kan pågå under hela eller endast en del av den grundläggande utbildningen. Med språkberikad undervisning i den grundläggande utbildningen avses undervisning där mindre än 25 procent av innehållet i läroämnena undervisas på ett annat språk än skolans undervisningsspråk. I språkberikad småbarnspedagogik och förskoleundervisning ordnas mindre än 25 procent av verksamheten regelbundet och planenligt på något annat språk än språket inom småbarnspedagogiken eller undervisningsspråket i förskoleundervisningen. 

Med autoktona språk avses samiska (enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska), romani, karelska samt finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

Med tandemundervisning syftar man på undervisning där elever från två olika språkgrupper kan mötas i autentiska interaktionssituationer och på ett jämlikt sätt använda och utveckla sina färdigheter i varandras språk.

 

Målet för undervisning på två språk

Målet för undervisning på två språk är att eleverna utvecklar en funktionell tvåspråkighet. Målet uppnås effektivast när undervisningen på två språk inleds inom småbarnspedagogiken och pågår ända till slutet av den grundläggande utbildningen.

Understödets användningsändamål

Syftet med understöden är att i enlighet med Finlands språkutbildningspolitik stödja verksamhet som bidrar till att finländarna får mångsidigare och djupare språkkunskaper samt att öka den regionala jämlikheten inom utbildningen. Riktlinjerna som fastställts i Nationalspråksstrategin från 2021 (Statsrådets publikationer 2021:87) är att trygga nationalspråkens ställning och en levande tvåspråkighet. Nationalspråksstrategin strävar efter ett tolerant och fördomsfritt språkklimat, som ska uppnås bland annat genom att stärka och utvidga språkbadsverksamheten. 

 

Användningsområden för understödet

Språkbadsundervisning (det andra inhemska språket svenska eller finska, samiska)

 

 • att utveckla och inleda språkbadsundervisning även som försöksverksamhet på orter där det inte finns språkbadsundervisning
 • att utvidga och utveckla nuvarande språkbadsundervisning som sökanden ordnar
 • att stärka språkbadsundervisningens kontinuitet från småbarnspedagogiken ända till slutet av den grundläggande utbildningen
 • nätverksverksamhet mellan två eller flera anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och/eller grundläggande utbildning för att utveckla språkbadsundervisning
 • språkbadsundervisning som ordnas ömsesidigt av de finskspråkiga och svenskspråkiga anordnarna av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och/eller grundläggande utbildning.

Omfattande undervisning på två språk inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
 

 • att utveckla och inleda omfattande undervisning på två språk inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning även som försöksverksamhet på orter där det inte erbjuds
 • att utvidga och utveckla nuvarande omfattande småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning på två språk
 • att stärka kontinuiteten inom omfattande undervisning på två språk från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen
 • nätverksverksamhet mellan två eller flera anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och/eller grundläggande utbildning för att utveckla omfattande undervisning på två språk.

Språkberikad undervisning inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning
 

 • att utveckla och inleda språkberikad undervisning inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning även som försöksverksamhet på orter där sådan undervisning inte erbjuds
 • att systematiskt utvidga och utveckla nuvarande språkberikad småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning så att verksamheten i språkberikad småbarnspedagogik och förskoleundervisning ordnas regelbundet och planenligt på något annat språk än språket i småbarnspedagogiken eller undervisningsspråket i förskoleundervisningen eller att en del av innehållet i läroämnena undervisas på ett annat språk än skolans undervisningsspråk i grundläggande utbildning
 • att förbättra undervisningens och lärandets kvalitet och att knyta verksamheten till organisationens verksamhetskultur och språkpedagogik i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen
 • att stärka kontinuiteten inom språkberikad undervisning från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen
 • nätverksverksamhet mellan två eller flera anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och/eller grundläggande utbildning för utvecklingen språkberikad undervisning.

Övrig verksamhet som stöder Nationalspråksstrategin

 • att i samarbete mellan skolorna och med hjälp av till exempel tandemundervisning stärka lärandet och kunskaperna i finska och svenska samt samiska och andra autoktona språk som behöver revitaliseras. Samarbetet kan även omfatta olika lärområden som inbegriper språk från olika språkgrupper
 • att barnen/eleverna regelbundet deltar i pedagogisk verksamhet i grupper där språket för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är finska och svenska samt samiska och teckenspråk, för att stärka deras färdigheter i finska och svenska samt samiska och teckenspråk
 • att barnen/eleverna regelbundet deltar i pedagogisk verksamhet i grupper inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen på ett autoktont språk, för att stärka deras färdigheter i språket
 • att på olika sätt revitalisera autoktona språk 

 

Koordinering av ett nationellt nätverk för undervisning på två språk

 • att på ett systematiskt och innovativt sätt koordinera ett brett, nationellt nätverk för att utvidga och utveckla undervisningen på två språk i enlighet med användningsändamålet i ansökningsmeddelandet
 • att sprida goda modeller för att utvidga undervisning på två språk som tagits fram inom projekt som understötts med statsunderstöd
 • att stärka lärarnas pedagogiska kompetens i undervisning på två språk i småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och inom den grundläggande utbildningen, bland annat genom att ordna fortbildningar och möjligheter att knyta kontakter inom nätverk

 

Mål för ansökan

 • stödja verksamhet som bidrar till att finländarna får mångsidigare och djupare språkkunskaper samt att öka den regionala jämlikheten inom utbildningen i enlighet med Finlands språkutbildningspolitik

 • trygga nationalspråkens ställning och en levande tvåspråkighet i enlighet med Nationalspråksstrategin (2021:87)

 • skapa ett tolerant och fördomsfritt språkklimat, som bland annat uppnås genom att stärka och utvidga språkbadsverksamheten

 • anordnande av språkberikad undervisning inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, eller grundläggande utbildning på orter där sådan undervisning inte erbjuds

 • utvidgning och utveckling av språkberikad undervisning i småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning samt tryggande av undervisningens kontinuitet på orter där sådan undervisning redan ordnas
 • anordnande av språkbadsundervisning  på svenska, finska eller samiska på orter där sådan undervisning inte erbjuds

 • utvidgning och utveckling av befintlig språkbadsundervisning på svenska, finska eller samiska samt tryggande av undervisningens kontinuitet på orter där sådan undervisning redan ordnas

 • anordnande av omfattande undervisning på två språk inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning på orter där sådan undervisning inte erbjuds

 • utvidgning och utveckling av befintlig omfattande undervisning på två språk inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning samt tryggande av undervisningens kontinuitet på orter där sådan undervisning redan ordnas

 • anordnande eller utvidgning av annan småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning som stöder Nationalspråksstrategin (till exempel tandemundervisning, revitalisering av autoktona språk eller stärkande av kunskaperna i dem)

 • anordnande av språkberikad småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning i syfte att revitalisera ett autoktont språk, på områden där sådan undervisning inte redan erbjuds

 • koordinering av ett nationellt nätverk för undervisning på två språk

Rättsgrund

Statsunderstödslag (688/2001)

 

 

Understöd kan endast beviljas, kommuner, samkommuner eller privata anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning, med antingen skyldighet eller tillstånd att ordna småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning eller att driva en läroanstalt.


Statliga läroanstalter kan medverka i projekt som får statsunderstöd, men inte själva ansöka om statsunderstöd eller ingå i samprojekt som ansöker om statsunderstöd.

En privat anordnare av småbarnspedagogik kan enbart medverka som samarbetspartner i ett nätverk där den huvudsakliga sökanden är en kommunal anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och/eller grundläggande utbildning.

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd

 • sökanden är behörig att söka understöd
 • ansökan har lämnats in inom utsatt tid
 • understödets användningsändamål motsvarar målen som ställts upp för understödet
 • verksamheten som understöds genomförs under användningstiden för understödet
 • den sökande har lämnat in de redovisningar som begärs om användningen av tidigare beviljade statsunderstöd.

 

Anslaget för statsunderstödet

Av anslaget i statsbudgeten för år 2024 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd för att utvidga undervisningen på två språk. Högst 1 312 000 euro har reserverats för ändamålet. 

Av anslaget beviljas finansiering åt en anordnare inom grundläggande utbildning som koordinerar det nationella nätverksprojektet.

Specialunderstödet som beviljas som statsunderstöd kan inte användas för att finansiera anordnarens egen basverksamhet. Som kostnader godkänns verkliga och faktiska kostnader för projektet. Statsunderstödsmottagaren ska iaktta de villkor och begränsningar som nämns i statsunderstödsbeslutet.

Kostnader som kan täckas med statsunderstödet

Projektunderstödet kan användas för användningsändamål i enlighet med beskrivningen och målen för ansökan. Sökanden ska beskriva användningsändamålen för understödet enligt utgiftspost i kostnadsberäkningen på ansökningsblanketten.

Understödet kan inte användas för sådan verksamhet som den sökande har beviljats annat statsunderstöd för. Understödet kan inte heller användas för att bekosta elevernas utlandsresor eller för anskaffning av utrustning. Finansiering beviljas inte för etablerad basverksamhet eller språkduschverksamhet.

Sökanden ska beakta att statsunderstödet beviljas för högst 90 procent av de totala projektkostnaderna. Självfinansieringsandelen är alltså minst 10 procent.                      

Statsunderstödets användningstid       

Användningstiden för understödet börjar från och med dagen för understödsbeslutet och slutar 31.12.2025.  

Slutredovisning

En slutredovisning över användningen av det beviljade understödet ska lämnas in till Utbildningsstyrelsen senast 28.2.2026 på Utbildningsstyrelsens elektroniska redovisningsblankett.

Ansökan om understöd görs på Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningsblankett. Ansökan ska göras i den anordnares namn som ordnar undervisningen eller småbarnspedagogiken. Den som undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt. 

Anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd

Ansökningstiden är 12.3–16.4.2024.


Kontaktpersoner 

Frågor på svenska 

undervisningsrådet Yvonne Nummela, tfn 029 533 1523

Frågor på finska

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

undervisningsrådet Kati Costiander, tfn 029 533 1526

undervisningsrådet Heidi Sairanen, tfn 029 533 1426 

Grundläggande utbildning
undervisningsrådet Annamari Kajasto, tfn 029 533 1596

Samiska, romani, karelska och teckenspråk

undervisningsrådet Irja Seilola, tfn 029 533 1495

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi).

Urvalsgrunder och bedömningskriterier

 • Stöd för implementeringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik, grunderna för förskoleundervisningens läroplan och grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen på ett innovativt och mångsidigt sätt
 • Projektets mål och verksamhet för genomförandet
 • Projektplanens tydlighet och genomförbarhet
 • Koordinatorns, arbetsgruppens och/eller nätverkets verksamhet är ändamålsenlig och innovativ
 • Verksamheten som koordinatorn för det nationella nätverket bedriver är ändamålsenlig och innovativ
 • Behovet av projektet, projektets kunskapsbas och eventuella anknytning till forskning
 • Projektets kostnadsberäkning och realistiska tidtabell
 • Projektets effekter
 • De konkreta resultaten som eftersträvas med hjälp av projektet
 • Projektresultatens och produkternas spridning så att de finns öppet tillgängliga att användas av vem som helst
 • Information för vårdnadshavare om undervisning på två språk
 • Projektets utvärderings- och redovisningsverksamhet

Vid beviljandet av understöd beaktas den regionala jämlikheten och i synnerhet nya projekt som inleds betonas. Därtill fästs uppmärksamhet vid att undervisningen på två språk ska skapa en kontinuitet från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen och att inleda undervisning på två språk i de kommuner där verksamheten inte tidigare har ordnats. 

Av ansökningarna om fortsatt understöd ska framgå hur den redan påbörjade verksamheten kommer att utvecklas.

Besluten fattas då alla ansökningar är behandlade. Beslutet skickas via Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de aktörer som anges i ansökan.