Statsunderstöd

Stärkande av studier i det andra inhemska språket för servicebranscherna inom yrkesutbildningen, tilläggsansökan 2023

Yrkesutbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
15.3.2023 – 30.4.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
76 500 €

I regeringsprogrammet ingår ett mål för att stärka lärandet i det andra inhemska språket. Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen har i samarbete utarbetat ett utvecklingsprogram för att främja lärandet i det andra inhemska språket. Genom utvecklingsprogrammet genomför man också riktlinjerna i Nationalspråksstrategin som publicerades i december 2021 (statsrådets publikationer 2021:87). Med det andra inhemska språket avses i det här sammanhanget undervisningen i det finska språket i den svenskspråkiga utbildningen och undervisningen i det svenska språket i den finskspråkiga utbildningen. Utbildningsstyrelsen har huvudansvaret för genomförandet av åtgärderna i utvecklingsprogrammet. Utvecklingsprogrammet genomförs under åren 2022–2023. 

Mer information om utvecklingsprogrammet: Program för utveckling av det andra inhemska språket (Statsrådets webbplats) 

I grundexamen i den finskspråkiga yrkesutbildningen ingår studier i det andra inhemska språket till en omfattning på ett kompetenspoäng. I grundexamen i den svenskspråkiga yrkesutbildningen är omfattningen på det andra inhemska språket två kompetenspoäng. I uppgifter inom kundservice behövs färdigheter att ge service till kunder på bägge inhemska språken. Därmed är det viktigt att stärka språkfärdigheterna utöver de obligatoriska språkstudier som ingår i de gemensamma examensdelarna i den yrkesinriktade grundexamen.  

Målet med ansökan är stärka studierna i det andra inhemska språket i yrkesutbildningen, särskilt i arbetsuppgifter inom servicebranscherna. Utbildningsanordnaren riktar utgående från understödet utvecklingsåtgärderna till de branscher, där det behövs färdigheter att ge service åt kunder på bägge inhemska språken. Projektet genomförs i form av nätverk och andra samarbetsformer mellan utbildningsanordnare. 

Rättsgrund 

 • Statsunderstödslagen (688/2001)  
 • Lagen (1705/2009) och förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)  

Allmänna mål för statsunderstöden 

 • samhälleliga effekter 
 • förbättring av yrkesutbildningens resultat och effekter 
 • förstärkning av det nationella, regionala och internationella samarbetet 
 • utveckling av arbetslivsorienterad yrkesutbildning 
 • utveckling av nya verksamhetsmodeller för yrkesutbildningen 

Utvecklingsåtgärder för att stärka färdigheterna i finska och svenska språket som behövs för att i arbetsuppgifterna ge service till kunder på bägge inhemska språken.  

Till exempel genom att:  

 • ordna undervisning och/handledning på det andra inhemska språket  
 • utöka möjligheterna för de studerande att studera det andra inhemska språket som valbara studier  

Genom utvecklingsåtgärderna skapar man modeller och verksamhet som kan införas i verksamheten hos de utbildningsanordnare som ingår i nätverket och spridas vidare till andra utbildningsanordnare.  

Behöriga att söka är anordnare av yrkesutbildning. 

De nödvändiga förutsättningarna för att beviljas understöd är att: 

 • ansökan har lämnats in inom utsatt tid 
 • sökanden är behörig att söka understöd 
 • sökanden har inom utsatt tid redogjort för användningen av tidigare beviljade understöd  
 • användningsändamålet för statsunderstödet är förenligt med de uppställda målen  
 • verksamheten genomförs inom den fastställda användningstiden. 

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd för att stärka studierna i det andra inhemska språket inom branscher, där det i uppgifter inom kundservice behövs färdigheter att ge service till kunder på bägge inhemska språken. För detta ändamål har man reserverat högst 76 500 euro.  

Understödet är ett specialunderstöd och kan inte användas för finansiering av organisationens basverksamhet. De godkända kostnaderna ska vara faktiska och genomförda utgifter för projektet. Mottagaren av statsunderstöd ska följa villkoren och begränsningarna i statsunderstödsbeslutet.  

Understödet beviljas för högst 75 % av projektets totala kostnader och den sökandes självfinansieringsandel är minst 25 % av projektets totala kostnader. Program- och apparaturanskaffningar som är nödvändiga för genomförandet av projektmålen kan ingå i projektkostnaderna. Denna andel får uppgå till högst 20 % av de totala kostnaderna och köptjänster till högst 30 % av de totala kostnaderna. Understödet kan i viss mån användas för utveckling av personalens kompetens. 

Användningstiden börjar från det datum som står på statsunderstödsbeslutet och slutar 31.12.2024. Understöd kan också sökas för projekt som genomförs under en kortare tid. 

Ansökningstiden är 15.3 –30.4.2023. Ansökan ska lämnas in i Utbildningsstyrelsens digitala system senast 30.4.2023 kl. 16.15. Ansökan om understöd görs på den digitala ansökningsblanketten i den sökandes namn. En digital ansökan som har lämnats in inom den fastslagna ansökningstiden uppfyller kriteriet för att ansökan bör vara inlämnad inom utsatt tid. Försenade ansökningar behandlas inte. 

Den sökande ska ta del av de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd

Projekten genomförs som ändamålsenliga nätverksprojekt. I nätverksprojekt ska en av utbildningsanordnarna vara koordinator för projektet och de övriga samarbetspartner. Statsunderstödet kan endast beviljas till samarbetspartner som är behöriga att ansöka om understödet. Koordinatorn ansöker om understöd för hela nätverket. I koordinatorns ansökan presenteras en gemensam projektplan, där också varje samarbetspartners andel framgår. Koordinatorn samlar in samarbetspartnernas arbetsplaner (inklusive budget). Ur planerna bör det framgå hur var och en ska uppnå målen för det gemensamma projektet. Koordinatorn ska till ansökan bifoga alla samarbetspartnernas arbetsplaner och budgeter samt en gemensam sammanställning av budgeten för projektet.   

Ansökningarna om utvecklingsprojekt bedöms utifrån följande urvalsgrunder:  

 • Målen för projektet stöder tyngdpunkten för ansökan  
 • Projektplanens genomförbarhet och helhetsekonomi 
 • Behovet av projektet och kunskapsunderlaget för utvecklingsarbetet 
 • Inriktningen på de studerande i projektverksamheten 
 • Plan för spridningen och införandet av verksamhetsmodellerna 

Besluten om finansiering fattas när alla ansökningar är behandlade. Besluten sänds till den kontaktperson som den sökande uppgett i ansökan samt den sökande organisationens officiella e-postadress i Utbildningsstyrelsens digitala statsunderstödssystem.