Statsunderstöd

Statens specialunderstöd för att genomföra åtgärd fem i programmet för utveckling av det andra inhemska språket finska och svenska från småbarnspedagogiken till gymnasieutbildningen

Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik
Status
Avgjord
Ansökningstid
12.12.2022 – 25.1.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
Högst/Korkeintaan 160 000 €
Mer information
Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning
Undervisningsrådet Yvonne Nummela, tfn 029 533 1523, yvonne.nummela@oph.fi

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning
Undervisningsrådet Charlotta Rehn, tfn 029 533 1231, charlotta.rehn@oph.fi
På basis av samarbetet mellan undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen har det utarbetats ett utvecklingsprogram vars åtgärder främjar att skrivelsen i regeringsprogrammet om att främja lärandet i det andra inhemska språket verkställs och som även genomför riktlinjerna i nationalspråksstrategin som publicerades i december 2021. 

Åtgärderna gäller både finska som undervisas i de svenskspråkiga skolorna och svenska som undervisas i de finskspråkiga skolorna. 

Syftet med undervisningen är att ge eleven mångsidiga erfarenheter av svenska eller finska samt av de kulturer som anknyter till dessa språk. Barns språkinlärning stöds med början från småbarnspedagogiken genom att stärka och utvidga språkduschverksamhet.  

Undervisningen i svenska som andra inhemska språk i finskspråkiga skolor har dock helt andra mål och andra nivåkrav än finskundervisningen i svenskspråkiga skolor. Beroende på om åtgärden gäller undervisningen i finska för svenskspråkiga elever och studerande eller undervisningen i svenska för finskspråkiga elever och studerande kan det finnas skillnader i genomförandet av åtgärderna. Den gemensamma utmaningen är att både finsk- och svenskspråkiga barn och unga upplever att de klarar sig väl med engelska i alla sammanhang och att intresset för det andra inhemska språket dalar.

Den växande flerspråkigheten i det finländska samhället och de särskilda behoven hos studerande med ett annat modersmål än finska eller svenska ska också beaktas vid genomförandet av åtgärderna.  

Det allmänna målet med det här specialunderstödet är att utveckla undervisningen och främja lärandet i det andra inhemska språket enligt beskrivningarna i åtgärd fem i utvecklingsprogrammet. Målet är att stärka ändamålsenligheten och kontinuiteten mellan utbildningsstadierna, öka motivationen och intresset att lära sig det andra inhemska språket samt medvetenheten om fördelarna och nyttan med det andra inhemska språket inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen. 

Projekt som finansieras med det understöd som beviljas kan fokusera på ett eller flera av följande fokusområden:  

 • utveckla och främja språkduschverksamhet i det andra inhemska språket
 • utveckla och främja besöksverksamheten, kontakten och samarbetet mellan svensk- och finskspråkiga skolor eller enheter
 • utveckla och främja samarbetet med befintliga nätverk, intressegrupper och olika aktörer samt starta upp nya nätverk som syftar till att stärka och utveckla undervisningen och lärandet i det andra inhemska språket
 • utveckla goda modeller och utarbeta material till barn, elever och studerande för att öka motivationen och intresset samt möjligheterna att lära sig det andra inhemska språket  
 • utarbeta och sprida material om nyttan av kunskaper i det andra inhemska språket till vårdnadshavare samt stärka samarbetet mellan skolor och/eller enheter och hemmet
 • stärka och utveckla nordisk vänskole- och besöksverksamhet, nordiskt samarbete och studerandemobilitet.  

Understödets användningsändamål  

Språkduschverksamhet i det andra inhemska språket (finska/svenska) inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Med språkduschverksamhet i det andra inhemska språket strävar man bland annat efter att väcka nyfikenhet och intresse för språket och den språkliga omgivningen. Därtill är syftet att betona glädjen i lärandet och ge barnen möjlighet att bekanta sig med det andra inhemska språket genom varierande aktiviteter, till exempel spel, lek, sång och musik.   

Projekt som finansieras med det understöd som nu beviljas kan ha ett eller flera av följande mål för programmet för utveckling av det andra inhemska språket inom småbarnspedagogiken och/eller förskoleundervisningen:

 • att utveckla och främja språkduschverksamhet i det andra inhemska språket samt trygga kontinuiteten i lärandet  
 • att starta upp, utveckla och utnyttja nätverk för att stärka lärandet i det andra inhemska språket
 • att utarbeta material och sprida goda modeller om språkduschverksamhet i det andra inhemska språket  
 • att sprida projektresultat och produkter samt information till vårdnadshavare om språkduschverksamhet och om fördelarna med att lära sig det andra inhemska språket.  

Utveckla och främja kontakterna mellan språkgrupper inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen

Med utvecklingen och främjandet av kontakterna mellan språkgrupper avses bland annat samarbetsprojekt, besöksverksamhet och skapande av kontakter mellan svensk- och finskspråkiga skolor samt inom nordiskt samarbete. I utvecklingsprojektet är syftet att stärka elevernas och de studerandes motivation och intresse för att lära sig det andra inhemska språket samt konkretisera möjligheterna och nyttan med kunskaper i det andra inhemska språket i Finland och Norden. Därtill är syftet att stärka elevernas och de studerandes medvetenhet om den språkliga omgivningen samt att mångsidigt utnyttja de språkliga möjligheter som det andra inhemska språket erbjuder i elevernas och de studerandes vardag.


Projekt som finansieras med det understöd som nu beviljas kan ha ett eller flera av följande mål för programmet för utveckling av det andra inhemska språket inom den grundläggande utbildningen och/eller gymnasieutbildningen:

 • att möjliggöra och ordna möten genom att bjuda in representanter för respektive språk från till exempel olika yrkes- eller samhällsområden  
 • att stärka och utveckla samarbetet med befintliga nätverk eller övriga aktörer samt skapa nya nätverk eller samarbetsformer  
 • att utveckla, utarbeta och sprida material och goda modeller för att stärka ändamålsenligheten i undervisningen och kontinuiteten i studierna i det andra inhemska språket  
 • att utnyttja digitala möjligheter i undervisningen och lärandet  
 • att utveckla och stärka nordisk vänskole- och besöksverksamhet, nordiskt samarbete samt studerandemobilitet
 • att beakta och stödja behoven hos elever och studerande med annat modersmål än finska eller svenska.

Understöd kan beviljas universitet och högskolor, yrkeshögskolor, aktörer som erbjuder fortbildning samt registrerade sammanslutningar eller stiftelser.

Ansökningarna kan vara projekt som gäller det andra inhemska språket finska i den svenskspråkiga utbildningen eller det andra inhemska språket svenska i den finskspråkiga utbildningen. Understöd kan sökas för projekt eller verksamhet som gäller svensk- och finskspråkiga skolor och enheter samt i samarbete med olika nätverk och aktörer.  

 

Av anslaget för programmet för utveckling av det andra inhemska språket som undervisnings- och kulturministeriet ställt till Utbildningsstyrelsens förfogande har för det här ändamålet reserverats högst 160 000 euro.        

Statsunderstöd som beviljas som specialunderstöd får inte användas för basverksamhet, dvs. de godtagbara kostnaderna ska vara direkt knutna till projektet eller fokusområdena. Kostnaderna ska vara faktiska och genomförda. Mottagaren av understöd ska följa statsunderstödsbeslutets villkor och avgränsningar.

Användningstiden börjar från och med datumet för beslutet om understöd och slutar 31.12.2024.

Om det uppstår förändringar som inverkar på användningsändamålet för statsunderstödet, den godkända projektplanen eller användningstiden ska man genast göra ändringarna i Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödstjänst.

 

Ansökan om statsunderstöd görs på Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningsblankett. Den som undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt i organisationen.

Den sökande ska ta del av Anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:  
 

 • Projektets mål, verksamhet och resultat som eftersträvas motsvarar de fokusområden och användningsändamål som anges i ansökningsmeddelandet
 • Projektplanens tydlighet och genomförbarhet
 • Kostnadskalkylen och tidtabellen är realistiska i förhållande till den planerade verksamheten
 • Projektets, koordinatorns, arbetsgruppens och/eller nätverkets verksamhet är ändamålsenlig och innovativ verksamhet  
 • Projektets effekt  
 • De konkreta resultaten som eftersträvas med hjälp av projektet eller verksamheten
 • Projektresultatens och produkternas spridning är öppet tillgängliga och kan användas av vem som helst
 • Information om projektresultaten och produkternas spridning till vårdnadshavare  
 • Projektets utvärderings- och redovisningsverksamhet
 • Behovet av projektet, projektets kunskapsbas och eventuella anknytning till forskning
 • Utvecklingsverksamheten ska följa de nationella läroplansgrunderna.  

Ett projekt som får understöd ska eftersträva resultat eller produkter som också kan spridas i större omfattning. Det är önskvärt att resultaten i mån av möjlighet sprids på både finska och svenska.   

 

Ansökningstiden för statsunderstödet avslutades 25.1.2023 kl. 16:15. Före ansökningstidens utgång fick Utbildningsstyrelsen fem ansökningar till ett sammanlagt belopp av 115 872 euro. Totalt fyra projekt beviljades statsunderstöd till ett belopp av 101 019 euro.

Utbildningsstyrelsen har fattat beslut om beviljandet av understöd 28.2.2023.

Missing media item.

 

Ytterligare information ges av  

Förfrågningar på svenska

Undervisningsrådet Yvonne Nummela, tfn 029 533 1523, yvonne.nummela [at] oph.fi
(grundläggande utbildning och gymnasieutbildning)

Undervisningsrådet Charlotta Rehn, tfn 029 533 1231, charlotta.rehn [at] oph.fi
(småbarnspedagogik och förskoleundervisning)


Förfrågningar på finska  

Undervisningsrådet Kati Costiander, tfn 029 533 1526, kati.costiander [at] oph.fi
(småbarnspedagogik och förskoleundervisning)

Undervisningsrådet Annamari Kajasto, tfn 029 533 1596, annamari.kajasto [at] oph.fi
(grundläggande utbildning)  

 

E-postadresserna har formen: förnam.efternamn [at] oph.fi.