Statsunderstöd

Statsunderstöd för undervisning i svenska/finska som andraspråk och för stöd i övrig undervisning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål samt för undervisning i deras eget modersmål 2023

Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning
Status
Avslutad
Ansökningstid
22.9.2023 – 13.12.2023 kl 16:15
Mer information
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen, tfn 029 533 1072, svenskspråkig utbildning
E-postadressen har formen fornamn.efternamn@oph.fi

Uppdatering 13.10.2023: Korrigeringarna i ansökningsmeddelandet är markerade.

Syftet med understödet är att stödja undervisningen i svenska eller finska som andraspråk och litteratur och övrig undervisning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål samt stödja undervisningen i elevernas och de studerandes eget modersmål.

Rättsgrund

  • Statsunderstödslagen
  • Understöd enligt 45 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
  • Undervisningsministeriets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för kompletterande undervisning i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för elever med främmande språk, samiska och romani som modersmål 1777/2009

Understödet kan beviljas sökande som har anordnartillstånd för förskoleundervisning, grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning.

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd:

  • Den sökande är behörig att söka understöd.
  • Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst inom utsatt tid. Försenade ansökningar behandlas inte.
  • Eleverna/de studerande avlägger hela lärokursen i den grundläggande utbildningen, den grundläggande utbildningen för vuxna eller gymnasieutbildningen.
  • Vid beräkningen av antalet kalkylerade grupper beaktas de elever/ studerande som har deltagit i undervisningen vid terminens början eller när studieperioden inletts.

Detta understöd omfattar inte förberedande undervisning eller utbildning som handleder för examensutbildning (Hux).

Ansökningshelheten består av två olika elektroniska ansökningsblanketter:

Statsunderstödet beviljas i enlighet med anslaget i statsbudgeten till ett belopp av högst 86 procent av de kalkylerade godtagbara kostnaderna. Den kalkylerade kostnaden för en undervisningstimme är 25 euro.

Understödet för undervisning i svenska eller finska som andraspråk och/eller för stöd i övrig undervisning kan beviljas för högst tre timmar per vecka för varje kalkylerad grupp om fyra elever i högst sex år från det att eleven började delta i grundläggande utbildning. Om utbildningsanordnaren sammanlagt har färre än fyra av ifrågavarande elever/studerande, kan den kalkylerade gruppens storlek också vara minst två elever/studerande.

Statsunderstödet beviljas för 20 veckor under vårterminen och för 18 veckor under höstterminen.

Statsunderstöden utlyses under förutsättning att riksdagen godkänner anslaget i statsbudgeten. Anslaget som anvisas för statsunderstödet preciseras i början av 2024.

Anslaget för statsunderstödet enligt budgetkonto år 2022:

  • 29.10.30.08.1. Anordnande av undervisning i elevens eget modersmål för samiskspråkiga och romanispråkiga elever 75 000 euro
  • 29.10.30.08.2. Stöd för undervisning i det egna modersmålet och svenska eller finska som andraspråk samt stöd i övrig undervisning för elever med ett främmande språk som modersmål 22 475 000 euro

Understödet är avsett för undervisning i lärokursen i svenska eller finska som andraspråk och litteratur för elever/studerande som har ett främmande språk som modersmål. Elever med ett främmande språk som modersmål som inte har tillräckliga färdigheter i svenska eller finska för lärokursen i svenska eller finska och litteratur har rätt till undervisning i lärokursen i svenska eller finska som andraspråk och litteratur.

Det här understödet kan beviljas för undervisning i högst sex år från det att eleven eller den studerande började delta i grundläggande utbildning. Barn i förskoleundervisning och elever/studerande som varit i skolan längre än sex år kan delta i den undervisning som finansieras med detta statsunderstöd, men utbildningsanordnaren kan inte ansöka om detta statsunderstöd för deras undervisning.

Det här statsunderstödet kan inte användas enbart för att dela grupper inom den grundläggande utbildningen, utan understödet ska användas för undervisning av elever som studerar enligt lärokursen i svenska eller finska som andraspråk.

Ansökan ska fyllas i enligt det faktiska antalet timmar och elever/studerande som deltagit i undervisningen. 

Understödet är avsett för stöd i övrig undervisning på elevens eget modersmål eller på svenska eller finska i olika läroämnen. Elever med ett främmande språk som modersmål som inte har tillräckliga färdigheter i svenska eller finska för undervisning i lärokursen i svenska eller finska och litteratur har rätt till stöd i övrig undervisning.

Det här understödet kan beviljas för stöd i övrig undervisning i högst sex år från det att eleven eller den studerande började delta i grundläggande utbildning. Barn i förskoleundervisning och elever/studerande som varit i skolan längre än sex år kan delta i den undervisning som finansieras med detta statsunderstöd, men utbildningsanordnaren kan inte ansöka om detta statsunderstöd för deras undervisning.

Det här statsunderstödet kan inte användas enbart för att dela grupper inom den grundläggande utbildningen, utan understödet ska användas för undervisning i S2-lärokursen eller för stöd i övrig undervisning för elever som studerar enligt lärokursen i svenska eller finska som andraspråk.

Ansökan ska fyllas i enligt det faktiska antalet timmar. I ansökan ska man specificera om undervisningen getts på skolans språk eller på elevens eller den studerandes eget modersmål. Det rekommenderas att stöd i övrig undervisning ordnas på elevens eller den studerandes eget modersmål.

Understödet kan beviljas för undervisning i det egna modersmålet eller ett annat språk som eleven talar i sin familj för elever eller studerande med ett främmande språk som modersmål. Understödet kan också beviljas för undervisning som syftar till att upprätthålla språkkunskaper som svensk- eller finskspråkiga elever/studerande som flyttat från utlandet har förvärvat utomlands. Understödet kan även beviljas för undervisning i teckenspråk.

Statsunderstöd beviljas för högst två undervisningstimmar per vecka och kalkylerad grupp om fyra elever/studerande. Undervisning kan inte ges i det språk som är skolans eller gruppens undervisningsspråk. Även elever från olika årskurser och från olika skolor samt elever som får förskoleundervisning i den grundläggande utbildningen kan höra till samma undervisningsgrupp.

I samma grupp kan finnas elever/studerande som talar språket som sitt modersmål eller annars talar språket i sin familj och finländska elever/studerande som flyttat från utlandet.

Ansökan ska innehålla uppgifter om det faktiska antalet timmar, språken, grupper och elever/studerande som har deltagit i undervisningen.

Understödet kan beviljas för undervisning i samiska och finländsk romani.

Statsunderstöd beviljas för högst två undervisningstimmar per vecka och kalkylerad grupp om fyra elever/studerande. Om utbildningsanordnaren har färre än fyra elever/studerande med samiska eller romani som modersmål, kan den kalkylerade gruppstorleken i detta fall även vara minst två elever/studerande.

I samma grupp kan finnas elever/studerande som talar språket som sitt modersmål eller annars talar språket i sin familj.

Ansökan ska innehålla uppgifter om det faktiska antalet timmar, språken, grupper och elever/studerande som har deltagit i undervisningen. I ansökan ska man specificera om undervisningen getts på nordsamiska, enaresamiska eller skoltsamiska.

Ansökningshelheten består av två olika elektroniska ansökningsblanketter. Personer som anges som undertecknare ska ha namnteckningsrätt för utbildningsanordnaren. Detta meddelande och länkar till ansökningsblanketten finns på Utbildningsstyrelsens webbplats på adressen https://www.oph.fi/sv(→ Utveckling och internationalisering → Utvecklingsfinansiering).

Direkta länkar till ansökningsblanketterna:

Den sökande ska ta del av Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

 

Ansökningstiden för detta statsunderstöd börjar 22.9.2023 och avslutas 13.12.2023 kl. 16.15. Försenade ansökningar behandlas inte.

Ansökningarna granskas utgående från elev- och undervisningsgrupperna och antalet undervisningstimmar. Vid granskningen av ansökningarna beaktas de nödvändiga förutsättningarna för beviljande av understödet och de lagstadgade grunderna för statsunderstöd.

Besluten om finansiering fattas då alla ansökningar har behandlats. Beslutet skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till kontaktpersonen som anges i ansökan, till den sökande organisationens officiella e-postadress samt personerna med namnteckningsrätt.

Undervisningsrådet Sonja Hyvönen, tfn 029 533 1072, svenskspråkig utbildning

E-postadressen har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi