Statsunderstöd

Statsunderstöd för utveckling av verktyg för bedömning av inlärningssvårigheter

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
15.5.2023 – 7.6.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
200 000 €
Mer information
undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, tfn 029 533 1601
undervisningsrådet Riia Palmqvist, tfn 029 533 1668 (finskspråkiga sökande)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@oph.fi.

Urvalsgrunder

Bedömning av den sökandes förutsättningar för att utveckla bedömningsverktyget eller bedömningsverktygen utgående från den plan som presenteras
Den sökandes erfarenhet av och kunnande inom utveckling av forskningsbaserade verktyg för bedömning och kartläggning av inlärning
Att bedömningsverktygen som utvecklas är forskningsbaserade ses som en fördel
Bedömningsverktygen ska testas och konstateras fungera före användningstiden för understödet löper ut
Bedömningsverktyget eller bedömningsverktygen utvecklas för målgrupper för vilka kartläggningsmaterial tills vidare endast existerar i liten omfattning
Bedömningsverktygen lämpar sig för att användas av alla anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Bakgrund och mål 

Enligt en utredning till utskottet som ingår i betänkande FiUB 37/2022 rd (13.12.2022) är en särskild utmaning inte bara att barns och ungas kompetensnivå sjunker utan också att kunskapsskillnaderna ökar i elevernas grundläggande färdigheter, såsom läsförståelse och läsflyt samt matematik. Dessa skillnader i kunskaper hänför sig bland annat till språkbakgrundens effekter och den ökande betydelsen av socioekonomisk bakgrund för inlärningen. Även skillnaderna mellan regionerna och skolorna framhävs allt mer. Identifieringen och bedömningen av inlärningssvårigheter samt stödjandet av inlärningen borde beaktas i högre grad än tidigare i den grundläggande utbildningen.  

 Understödet beviljas för utveckling av verktyg för bedömning av inlärningssvårigheter. Målet är att verktyg ska utvecklas i synnerhet för bedömning av förutsättningarna för läskunnighet och för bedömning av matematiska färdigheter. Det finns skäl att kartlägga dessa färdigheter redan före den grundläggande utbildningen inleds.   

Vem kan söka? 

Kommuner, samkommuner, registrerade sammanslutningar eller stiftelser, universitet och yrkeshögskolor är behöriga att söka understödet.   

Finansiering och finansieringsperiod 

Av anslaget i statsbudgeten för år 2023 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av totalt 200 000 euro för utveckling av verktyg för bedömning av inlärningssvårigheter. Understödet ska användas före 31.5.2025. 

Ansökan och anvisningar 

Ansökningstiden för detta statsunderstöd inleds 15.5.2023 och avslutas 7.6.2023 kl. 16.15, då ansökningen ska finnas hos Utbildningsstyrelsen. Ansökningen om statsunderstödet görs med den digitala ansökningsblanketten som anges ovan. Utbildningsstyrelsen behandlar inte ansökningar som inkommit efter utsatt tid. 

 Den sökande ska ta del av Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd:  

https://www.oph.fi/sv/allmanna-anvisningar-sokande-och-anvandare-av-statsunderstod 

Bedömning av ansökan

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:  

  • Bedömning av den sökandes förutsättningar för att utveckla bedömningsverktyget eller bedömningsverktygen utgående från den plan som presenteras 
  • Den sökandes erfarenhet av och kunnande inom utveckling av forskningsbaserade verktyg för bedömning och kartläggning av inlärning 
  • Att bedömningsverktygen som utvecklas är forskningsbaserade ses som en fördel 
  • Bedömningsverktygen ska testas och konstateras fungera före användningstiden för understödet löper ut   
  • Bedömningsverktyget eller bedömningsverktygen utvecklas för målgrupper för vilka kartläggningsmaterial tills vidare endast existerar i liten omfattning 
  • Bedömningsverktygen lämpar sig för att användas av alla anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning 

Finansieringsbeslut 

Utbildningsstyrelsen meddelar besluten om ansökningarna elektroniskt. Beslutet skickas till den officiella e-postadress som den sökande uppgett på den digitala ansökningsblanketten och per e-post till den kontaktperson som den sökande uppgett. 

 Utbildningsstyrelsen strävar efter att fatta beslut om understöden före utgången av juni.