Nyheter

Lösningar för att lära sig klimatansvar

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Klimat
Utbildningsstyrelsen har år 2019, som en del av resultatprogrammet Klimatansvar i utbildningen och i samarbete med intressegrupperna försökt finna olika sätt att öka klimatansvaret i daghemmen, skolorna och läroanstalterna. Vid ett seminarium som ordnas i samarbete med Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ den 12 december reflekterar man vidare kring hur olika aktörer genom sina egna roller kan främja en klimatsmart verksamhetskultur.
Meidän planeetta, meidän vastuu

Utbildningsstyrelsen har under det gångna året tillsammans med olika instanser tagit fram en vision för år 2025 samt mål och åtgärdsförslag för hur man kan öka klimatansvaret i utbildningen. För att lära sig klimatansvar behövs bland annat information om klimatförändringen som fenomen, förståelse för hur människan har påverkat klimatförändringen och lösningar för att hindra klimatförändringen. Klimatansvar hänger också samman med värderingar och attityder, för att inte glömma känslorna och motivationen.

– Klimatförändringen berör oss alla. I januari 2019 tog vi som vårt uppdrag att skapa oss en bild av hur man kan behandla klimatförändringen på ett motiverande och lösningsfokuserat sätt i undervisningen. Arbetet fortsatte under årets gång med en omfattande enkät, workshoppar och andra samarbetsformer. Tillsammans med våra partner utarbetade vid förslag på åtgärder med vilka vi ska nå visionen och målen för ett större klimatansvar i utbildningen, säger programansvarig Anne Liimatainen.

Vi har nått en gemensam uppfattning, men viktiga är framför allt själva vägen dit. För att nå visionen och målen krävs samarbete och åtgärder. Åtgärdsförslagen berör många för att de ska bli verklighet, till exempel utbildningsanordnarna, lärarna, handledarna, eleverna och de studerande, direktörerna, rektorerna, forskarna, organisationerna, arbetsplatserna och utbildningssektorn samt de övriga myndigheterna.

– Vi tänker oss att det här är en första version av åtgärdsprogrammet. Vi hoppas att förslagen bildar en referensram för de konkreta åtgärder som vi tillsammans behöver vidta och precisera. Alla kan i enlighet med sin egen roll ta ansvar för att arbeta i riktning mot visionen och målen i den egna vardagen, säger Liimatainen.

En rutin och medborgarfärdighet

Enligt visionen som definierats för år 2025 är klimatansvar både ett verksamhetssätt och en medborgarfärdighet inom den lärande gemenskapen. Klimatansvaret blir konkret i de aktiva handlingarna i vardagen, i attityden i skolan och läroanstalten och i det kontinuerliga lärandet.  Det räcker inte med att återskapa det som redan finns, utan klimatförändringen utmanar oss att förnya våra rutiner, att påverka och ta oss an de systemiska förändringar som är nödvändiga. Ett klimatsvart verksamhetssätt utgår från de planetära gränserna.

För att lära sig klimatansvar förutsätts att man har mångsidiga färdigheter samt förmåga att analysera framtiden och förstå den systemiska karaktären hos olika fenomen. I daghemmen ligger fokus på förhållandet till naturen och på att ta hänsyn till andra. Lärandet utvecklas så småningom till att allt mer omfatta faktabaserad kunskap och att finna olika lösningar.

– Planen för småbarnspedagogik, läroplanerna och examensgrunderna utgör utgångspunkterna för undervisningen och lärandet. Inom resultatprogrammet har vi också granskat grunderna närmare och arbetat för att lärstigen ska vara fortlöpande från ett utbildningsstadium till ett annat och att klimatfrågorna skulle vara en del av lärandet, säger Liimatainen.

Stöd för att lära sig klimatansvar

För att stödja förutsättningarna att lära sig klimatansvar föreslås bland annat att rektorerna och ledningen ska ta del i klimatledarskapet och att lärarna och handledarna ska erbjudas möjligheter att utveckla sitt kunnande i hur man kan undervisa i och lära ut klimatansvar. Utbildningsstyrelsen ordnar den 10 december tillsammans med OAJ ett seminarium om hur daghem, skolor och läroanstalter kan utveckla en verksamhetskultur med större klimatansvar.

– Vid seminariet diskuteras hur de olika daghemmens, skolornas och läroanstalternas olika aktörer kan möjliggöra lärandet och hur man utvecklar en verksamhetskultur med klimatansvar. Vid seminariet presenteras även visionen samt målen och åtgärdsförslagen för att öka klimatansvaret i utbildningen. Evenemanget har väckt ett stort intresse och nästan 200 personer kommer att delta, säger Liimatainen.

Du kan följa seminariet Ilmastovastuun oppimisen mahdollistajat direkt på nätet 10.12 klockan 12.15–16.00. Seminariet går på finska. Streamingen finns också tillgänglig i efterhand på Utbildningsstyrelsens Youtube-kanal.

Ytterligare information (på finska)

  • Programansvarig Anne Liimatainen, fornamn.efternamn [at] oph.fi, tfn 029 533 1293