Nyheter

Varda kommer, du är väl redo?

Aktuellt Småbarnspedagogik Statistik
I informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) samlas på nationell nivå uppgifter om aktörerna inom småbarnspedagogik, verksamhetsställena och personalen samt uppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet och om deras vårdnadshavare. Det är aktörerna inom småbarnspedagogik som för in uppgifterna i Varda. Kommunerna och samkommunerna har redan under det gångna året börjat föra in uppgifter i informationsresursen. År 2020 står de privata serviceproducenterna i tur.
Kuvituskuva lapsista jotka taputtavat

Tjänster inom småbarnspedagogik produceras av privata familjedagvårdare, gruppfamiljedaghem och daghem som har ett FO-nummer för att ordna småbarnspedagogisk verksamhet och som har meddelat kommunen om att man producerar tjänster inom småbarnspedagogik. Det finns dryga tvåtusen sådana här aktörer på olika håll i Finland. 

Uppgifterna förs in i två steg: uppgifter om aktörerna inom småbarnspedagogik och om barnen förs in från och med 1.1.2020 och uppgifter om vårdnadshavarna och personalen förs in om från och med 1.9.2020. Målet är att Varda från och med år 2021 ska innehålla en stor mängd uppgifter om småbarnspedagogiken som omfattar hela landet. 

Om informationsresursen inom småbarnspedagogiken föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.9.2018. Med hjälp av Varda får man enhetliga och jämförbara uppgifter av hög kvalitet. Uppgifterna används för att planera och utveckla småbarnspedagogiken. Uppgifterna behövs även för myndigheternas lagstadgade verksamhet: till exempel Folkpensionsanstalten använder uppgifterna vid handläggningen av stöd för vård av barn. Uppgifterna används även för forskning och statistik. Före Varda har uppgifterna funnits utspridda i de olika aktörernas egna system och de har varit av varierande kvalitet. 

Registrera organisationen och börja föra in uppgifter i januari

Varda upprätthålls av Utbildningsstyrelsen som erbjuder anvisningar och ordnar webbinarier och kliniktider för att stöda de privata familjedagvårdarna, gruppfamiljedaghemmen och daghemmen att komma igång med att föra in uppgifterna.

Det första steget för att ta i bruk Varda är att registrera sig i Utbildningsstyrelsens organisationstjänst. I ett privat gruppfamiljedaghem eller ett daghem ska registreringen göras av den person som har rätt att sköta ärenden på organisationens vägnar. En privat familjedagvårdare gör själv registreringen. För att registrera sig behövs finländska nätbankskoder, mobil-id eller ett certifikat som möjliggör en stark autentisering. 

I samband med registreringen utser man en Varda-administratör som svarar för serviceproducentens användarrättigheter i Varda. Registreringen ska godkännas av kommunen. Efter att registreringen godkänts får Varda-administratören en länk till sin e-post för att administrera de användarrättigheterna.

Serviceproducenten ska i Varda först föra in uppgifterna om aktören inom småbarnspedagogik och uppgifterna om barnen. Uppgifterna förs in antingen med Vardas användargränssnitt eller med en automatisk dataöverföring mellan serviceproducentens system och Varda. Uppgifterna kan föras in direkt från och med årets början och de ska vara införda senast den 30 april. Därefter ska uppgifterna uppdateras i enlighet med Utbildningsstyrelsens anvisningar. 

─ Ute på fältet finns en oro över att arbetet är omfattande och komplicerat, säger projektchef Kukka-Maaria Berg som svarar för frågor som berör Varda vid Utbildningsstyrelsen. ─ Det är mera arbetsdrygt första gången uppgifterna ska föras in. Man behöver bland annat se till att den egna organisationen har de uppgifter som ska föras in. Det kan vara frågan om väldigt många uppgifter som ska föras in om antalet barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet är stor. Att uppdatera uppgifterna medför ändå inte lika mycket arbete, om det till exempel inte sker några ändringar i barnens eller personalens uppgifter. 

Kom ihåg att informera om att personuppgifterna förs in i Varda!

Organisationen som för in personuppgifter i Varda har skyldighet att informera dem som berörs. Vårdnadshavarna ska meddelas både om uppgifterna som gäller barnen och dem själva och arbetstagarna ska informeras om uppgifterna som berör dem. Utbildningsstyrelsen har publicerat material som man kan använda för att informera dem vars uppgifter förs in i Varda. 
Uppgifter om vårdnadshavare och arbetstagare ska föras in från och med 1.9.2020. Kommunerna och samkommunerna börjar föra in uppgifter om arbetstagarna samtidigt med de privata serviceproducenterna.

I det skedet ska man i Varda föra in uppgifter om daghemsföreståndare, personal med fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter samt uppgifter om stadigvarande och tidsbundna assistenter för enskilda barn eller grupper. Utöver uppgifter om den anställdas arbetsuppgifter och anställningsförhållande samlas uppgifter även in om personens utbildning, det vill säga den examen som ger behörighet för uppgiften, samt om fortbildning. Om tillfällig personal samlas endast in uppgifter på summanivå.
 

Bekanta dig med webbinariematerialet!

  • 3 och 4.12.2019: Webbinarium för privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik om ibruktagandet av informationsresursen Varda
  • 12 och 13.12.2019: Webbinarium om införande av uppgifter i Varda då småbarnspedagogiken ordnas med servicesedel eller som köpt tjänst
  • 9 och 15.1.2020: Webbinarium för privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik om användningen av Vardas användargränssnitt

Alla webbinarier