Nyheter

Coronaviruset förutsätter specialarrangemang vid fester i slutet av året

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Fritt bildningsarbete Coronaviruset
Det är möjligt att ordna fester inom småbarnspedagogiken samt i skolorna och läroanstalterna, om det går att iaktta de gällande rekommendationerna och om det lokala epidemiläget tillåter arrangemangen. Beslut om att ordna fester och dylika evenemang fattas lokalt. Närmare anvisningar om ordnandet av fester i skolor och läroanstalter hittar du bland våra vanliga frågor som berör coronaviruset.
Flicka i mössa och röda vantar som håller i en ljusslinga

I slutet av året infaller flera festligheter och högtider som man är van vid att uppmärksamma inom småbarnspedagogiken och i skolorna och läroanstalterna, till exempel julfester, självständighetsdagen, Luciadagen och avslutningsfester för dem som slutfört sina studier på andra stadiet. Festerna lyser upp och ger glädje i vardagen, vilket är viktigt i synnerhet i coronasituationen. För att ordna fester och evenemang i nuläget krävs ändå specialarrangemang.

I förberedelser och övningar inför fester och dylika evenemang samt vid själva tillställningarna ska man följa de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) gett angående coronasituationen. Man ska även iaktta de regionala rekommendationerna som gäller till exempel användningen av munskydd. Det regionala epidemiläget inverkar på arrangemangen och därmed ska besluten som berör ordnandet av fester fattas lokalt. 

Kan föräldrarna delta i festligheterna?

Enligt THL:s och UKM:s rekommendation bör inga stora gemensamma tillställningar ordnas inom småbarnspedagogiken eller den grundläggande utbildningen om det inte är möjligt att iaktta rekommendationerna som berör hygien och trygga avstånd. Till exempel kan man istället för att ordna en gemensam julfest för hela skolan hålla julfesten med den egna klassen och i mindre grupper. 

Enligt rekommendationen bör man också undvika att andra än barnen och eleverna samt personalen vistas på småbarnspedagogikens eller skolans område. I coronasituationen är det motiverat att inte bjuda in utomstående till småbarnspedagogikens eller skolans lokaler för att delta i evenemang.

På andra stadiet är det aktuellt med avslutningsfester för dem som slutför sina studier, såsom studentfester som firas kring självständighetsdagen. I slutet av året får även studerande inom yrkesutbildningen sin examen. Beslut om arrangemangen och deltagarna ska fattas utgående från den lokala situationen. Det väsentliga är om man till exempel genom att begränsa deltagarantalet vid tillställningarna kan se till att det går att hålla tillräckliga avstånd till varandra. Inom utbildning på andra stadiet kan läroanstalten genom ett eget beslut bestämma i vilken utsträckning andra än studerande och anställda får vistas på läroanstaltens område. 

Fester för den egna klassen och mindre grupper kan även ordnas utomhus, och då kan också föräldrarna delta. Evenemangen kan också delas med hjälp av digitala förbindelser. 
 

Är julfesten en religiös tillställning?

Planeringen av julfesterna styrs också av Utbildningsstyrelsens anvisningar som gäller ordnandet av religiösa tillställningar.

Julfesterna är precis som andra fester inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen en del av undervisningen och verksamheten som eleverna ska delta i. De är inte religiösa tillställningar och ingen alternativ verksamhet ska ordnas för dem. Den för alla gemensamma festen kan ändå innehålla enstaka religiösa inslag, såsom julevangeliet eller en enstaka psalm. Utbildningsanordnaren och skolan beslutar om festen och dess innehåll.

Samarbetet mellan skolan och hemmet är viktigt och skolan ska informera vårdnadshavarna om evenemang som ordnas samt om deras innehåll. Vid behov kan man tillsammans komma överens om individuella arrangemang för en elev om vårdnadshavaren inte vill att eleven deltar i hela programmet vid en för alla gemensam fest.