Nyheter

Efter återgången till närundervisning – iakttagelser till stöd för anordnarna av grundläggande utbildning och småbarnspedagogik

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning
Inom småbarnspedagogiken och i skolorna ska man fortfarande aktivt förebygga att coronaviruset sprids. Ta del av Utbildningsstyrelsens material som utarbetats som stöd för ordnandet av den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken.

Illustrationsbild: Ryggsäckar och rockar på klädkrokar

Institutet för hälsa och välfärd har tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet gjort upp nationella anvisningar för hur man inom småbarnspedagogiken och i skolorna ska förhindra att coronaviruset sprids. Anvisningarna ska i enlighet med regionförvaltningsverkens beslut iakttas som förpliktande. Utbildningsstyrelsens anvisningar och stödmaterial grundar sig på de nationella anvisningarna.

Om någon i skolan eller daghemmet har blivit utsatt för viruset eller om man konstaterar att en person har blivit smittad, är det hälsovårdsmyndigheterna som beslutar om åtgärder för att begränsa spridningen av viruset. Sådana kan vara till exempel att stänga daghem eller skolor eller att personer försätts i karantän eller hålls isolerade i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Utbildningsstyrelsen samlar inte in information på nationell nivå om hur många som blivit utsatta för eller som insjuknat i coronaviruset inom småbarnspedagogiken eller i skolorna. Regionförvaltningsverket samlar in information om antalet barn och unga som deltar i undervisningen och den övriga verksamheten.

Ytterligare information i undervisnings- och kulturministeriets meddelande (på finska): Kommunenkät: i hela landet deltog 88 procent av eleverna i undervisningen då skolorna öppnade, skillnader mellan landskapen.

Anvisningar för anordnarna av småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

Utbildningsstyrelsen har utarbetat material som stöd för organiseringen av undervisningen då man återgår till närundervisning samt för sådana situationer då man blir tvungen att ordna undervisningen på något annat sätt än som närundervisning, till exempel på distans.

De situationer där man behöver vidta begränsande åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar, till exempel karantän, skiljer sig från varandra och därför ska utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik på lokal nivå vidta lösningar utgående från den egna situationen och i enlighet med de kommunala hälsovårdsmyndigheternas beslut.

Elevernas lika rätt till undervisning ska tryggas till en så stor omfattning som möjligt. Karantän och isolering ska genomföras så att barnets rättigheter inte inskränks i onödan.